Ľudový súd, Okresný súd a Krajský súd v Trenčíne v 20. a 21. storočí

Uznesenie sp.zn. M 155/47 z 13.januára 1948 a Rozsudok sp. zn. 2 T 399/53 z roku 1953

Jedným z najznámejších a najkontraverznejších procesov trenčianskych súdov od počiatku ich existencie bol trestnoprávny proces č.k. 2T 399/1953 bývalého Ľudového súdu v Trenčíne proti manželom Valérii Čevelovej rodenej Stiglitz Jozefovi Čevelovi v roku 1953.

Trenčín Štefanikova 9 Za 1/12 domu s.č. 372  na Štefanikovej č.9 v Trenčíne sa rozhodli jednostranne nájomcovia a (alebo iba) spoluvlastníci  platiť  spoluvlastníčke nájomné 2290 ,- Euro ročne (od roku 2008), ktoré nikdy neobdržala. Nehnuteľnosti majú v nájme podľa znalca ing. Juraja Šinku firmy Client  &  Partner Business Development s.r.o., Toner recycling service s.r.o. a spol. Gaben s.r.o. Okrem toho  používajú pre svoje motorové vozidlá ako parkovisko jej 1/12 z celkovej výmery pozemkov 1574 m2 (okrem zastavanej a zatrávnenej plochy). Nájomné je v predmetnej lokalite v Trenčíne najmenej o 100% vyššie. Od  neznámych  nájomcov  nedostáva nájomné ani za 1/12 z garáží.

V Trenčíne, v dome na ulici gen. M.R. Štefánika č.9, predtým č.33  bol (okrem služby v poli) aj od januára 1944 npor. aut. Aladár II. Ondrejkovič policajne prihlásený a chránil tým celú rodinu manželky pred deportáciou do koncentračného tábora a zabavením majetku na základe rasových zákonov. Chránil ju aj  intervenciami u svojich známych a príbuzných ktorými boli npr. Hlavný radca MV SR Dr. Viktor Pavella (v jeho byte v Bratislave na Mýtnej 49 sa ukrývala z rasových a politických dôvodov Irena Blühová, po roku 1945 riaditeľka vydavateľstva "Pravda", u nej pracovala budúca manželka Dr. Gustáva Husáka Viera Husáková-Millerová-Čáslavská). Ďalšími u ktorých npor. aut. zál. Aladár II. Ondrejkovič intervenoval boli: brat jeho matky Márie mešťanosta Bratislavy Štefan Turba, Dr. Anton Neumann riaditeľ prezidentskej právnej kancelárie, Hlavný radca MV SR Dr. Karol Reindl (manžel sestry jeho otca Štefana), v rokoch 1945-1953 Hlav. radca Povereníctva vnútra (05.10.1953  ho osočujúco a nepravdivo napadol  povereník vnútra Jozef Lietavec vo výpovedi o nepriateľskej činnosti býv. predsedu Zboru povereníkov v procese ktorému čelil  Dr. Gustáv Husák), prezident Najvyššieho súdu JUDr. Martin Mičura (príbuzný rodiny Ondrejkovič), Okresný náčelník v Bratislave Dr. Aladár I. Ondrejkovičplk. pech. Alojz Androvič Hlavný štáb Slovenskej armády, Štefan Balazsovics,  brat Tibor Ondrejkovič prokurista firmy Thonett-Mundus (po r.1945 jej riaditeľ pod názvom Západoslovenské nábytkové závody n. p. Bratislava), advokát JUDr. Valentini atď.)  v Bratislave počas vojnových rokov.

Chránil ich aj registráciou na živnostenský list  (výroba liehovín a vína) na svoje meno na žiadosť manželkinej rodiny. Napriek tomu, že od roku 1945 slúžil ako dôstojník z povolania aj v iných posádkových mestách, od trestného procesu bývalého Ľudového súdu Trenčín sp.zn. 2 T 399/1953 s manželmi Čevelovými v roku 1953 (podnet k nemu dal minister obrany JUDr. Alexej Čepička) mu to veľmi poškodilo. Potrebovali s tehotnou manželkou a tromi malými deťmi (od marca 1954 štyrmi) aby mu jej rodina pomoc opätovala,  ale tá im ani v najmenšom nepomohla. Viacerí jej členovia získali vysoké pozície v KSČ, npr. na povereníctve poľnohospodárstva SNR a na ministerstvách v Prahe. On im už nemal čo poskytnúť.

V r.1953 manželia Jozef Čevela a Valéria Čevelová r. Stiglitz boli v súvislosti s týmto trestným procesom vystavení v hoteli Tatra v Trenčíne medzi  vecami a liehovinami, ktoré sa našli pri domovej prehliadke vily na adrese Trenčín Štefanikova 9 (33). Žiaci všetkých škôl aj zamestnanci  firiem a organizácii v Trenčíne sa museli povinne zúčastniť. Bývalým Ľudovým súdom Trenčín č. k. 2 T 399/1953 vyvolaná davová psychóza bola  mimoriadne  negatívna. Diváci na obžalovaných ziapali a pľuli  i keď  poznali ich, aj  rodinu Stiglitz pani Valérie Čevelovej.

Vedeli, že pán Jozef Čevela nikdy nepodnikal s liehovinami, že tieto liehoviny, suroviny na ich výrobu a zariadenie na ich výrobu nemôžu byť jeho vlastníctvom. Dôkaz: Zoznam zabavených liehovín a zariadení na ich výrobu uveďený v Rozsudku bývalého Ľudového súdu Trenčín sp.zn. 2 T 399/1953. Verejnosť, orgány štátnej moci, zverenej verejnej správy aj súdy v Trenčíne boli informované, že staviteľ Jozef Čevela má nemajetnú švagrinú hudobnú skladateľku Júliu Ličkovú rod. Stiglitz, ktorá nemá majetok (jej majetok s venom prevzali jej súrodenci Valéria, Pavol Slávik (do roku 1945 Pavol Stiglitz) a švagor Jozef Čevela), ale pochádza zo sestrou Valériou Čevelovou  rod. Stiglitz a bratom Pavlom Slávikom (Stiglitzom) zo zámožnej, za života ich rodičov ešte váženej židovskej rodiny Stiglitz a Büchler ktorá vyrábala liehoviny, dezertné vína, likéry, ovocné šťavy, trieste a bukusy.

Júliin brat Pavol Stiglitz (po roku 1945 si zmenil priezvisko na Slávik) bol od nej o 6 rokov mladší. Jeho manželstvo s Malvínou Kováčovou uzavreté 27. novembra 1932 v Trnave prinieslo jemu, ale najmä celej rodine nešťastie a neriešiteľné problémy. Ani následný rozvod ich nemohol napraviť. Neskôr podnikal s rodičmi s liehovinami v 50% podiele na rozhodovaní  a jeho rodičia (fy Herbária Stiglitz)  s 50% podielom na rozhodovaní na prenajatých  nehnuteľnostiam od rodiny. Zisk firmy "Herbária" sa delil v pomere 50% Bartolomej Stiglitz a  Sarlota Stiglitz (Sali, Charlote) rod. Büchler a 50% syn Pavol S. V prípade odúmrtia jednoho z rodičov prechádzala jeho čiastka a konateľské právomoci na pozostalého rodiča (aj dnes je na rodinu Stiglitz v pozemkovej knihe zapísaných v Trenčianskom kraji najmenej 2000 ha pôdy). V Uznesení zo dňa 13. januára 1948 Okresný súd Trenčín č.k. M 155/1947 (Vyhlásenie za mŕtvu Sarloty Stiglitz r.Büchler) sa uvádza Sarlota Stiglitzová rod. Büchlerová vydatá za Bernarda Stiglitza (jej manžel sa však volal Bartolomej Stiglitz a bol nebohý už od r.1936) na žiadosť navrhovateľky Blanky S. Okresný súd Trenčín konaním sp.zn. M 155/1947 poškodil  pozostalú Júliu Ličkovú rod. Stiglitz s deťmi za stavu keď boli právoplatnými dedičmi 50% podielu na rozhodovaní vo firme "Hebária" ich rodiny a dedičmi 50% podielu na zisku tejto firmy. 

Po prechode frontu na jar 1945 Pavlína Dubčeková žila so synom Alexandrom v Trenčíne. Bola verejne činná v miestnom spolku žien, prísediaca Okresného Ľudového súdu v Trenčíne a za KSČ členkou MNV v Trenčíne od 04.11.1946 a náväzne (ako náhradníčka) aj od 21.01.1948. Spolu s manželom Stefanom Dubčekom (do zatknutia v roku 1942 členom 3. ilegálneho ÚV KSS) pracovala vo funkciách v ÚR SZPB. Obaja aj so synom Alexandrom dobre poznali známu evanjelickú rodinu Ličko z Trenčína, pani Pavlína poznala aj rodinu Ondrejkovič z Bánoviec nad Bebravou. Poznali aj židovské rodiny Stiglitz, Büchler, Weiner-Kráľ a Blüh. Po roku 1960 v budove ÚR SZPB v Bratislave na Štúrovej ul. sa viac krát dopytovali  pani Alžbety Ondrejkovičovej r. Ličko na jej rodinu v Trenčíne, s tým, jej matka Júlia Ličková rod. Stiglitz musela v Trenčíne vlastniť najmenej jeden činžiak a ďalší majetok, "po rodičoch predsa musela dediť". Opakovali to aj ako členovia ÚR SZPB na jej zasadaní. Keď im Alžbeta povedala "nezdedila nič" argumentovali, že poznajú so synom Alexandrom jej rodinu (Alexander Dubček býval v Trenčíne v súkromnom dome jej sestry Alice Ličkovej a jej manžela ing. Ervína Kellermana, býv. predsedu ZO SZPB Trenčín) a "to nie je možné". Opakovali to aj na ÚR SZPB v Bratislave.

 

Okresný súd Trenčín v konaní sp.zn. M 155/1947 bývalý Ľudový súd v Trenčíne v trestnom konaní sp.zn. porušili všetko čo sa dalo porušiť. Porušili aj zákony prijaté po r.1948. Aj laik vo veci práva vie, že mŕtvemu nemožno nič zobrať (Slovenské občianske právo bolo od r.1950 zjednotené s právom platným v Čechách a na Morave a svojvolné sa ujatie dedičstva bolo trestným činom). Rozsudkom bývalého Ľudového súdu v Trenčíne sp. zn. 2T 399/1953 o prepadnutí majetku manželov Čevela prepadol aj majetok, ktorý patril v r.1953 stále Bartolomejovi Stiglitzovi a Sarlote Stiglitz rod. Büchler.

Podľa firemného registra z Trenčína a Považskej Bystrice sa Okresný súd v Trenčíne a bývalý Ľudový súd v Trenčíne vydali touto cestou. Vo firemnom registri boli firma Bartalam Stiglitz č.1090/91 registrovaná do 20. mája 1946 na meno od r.1936 nebohého  Bartolomeja Stiglitza a na neho bola registrovaná aj firma č.1220/2 Produktiva Stiglitz a spol. t.j. Ján Ličko ml. (vymazaná až 10.02.1950) a čiastočne aj na nebohú matku  sestier  Júlie Ličkovej a Valérie Čevelovej Sarlotu Stiglitz (Sali) rod. Büchler.  ,,Elza" s.r.o. Firmy boli registrované na podnikanie  o.i. vo výrobe a predaja liehovín, bukusov a surovín na ich výrobu. Nebola splnená zákonná povinnosť hlásiť súdu (obchodnému registru) úmrtie ich majiteľov. Okrem toho syn Pavol Slávik (Stiglitz) do smrti svojej matky Sarloty Stiglitz rod. Buchler (vyhlásenie za mŕtvu Okresného súdu v Trenčíne č.k. M 155/1947 dňa 13.01.1948a následného dedičského konania nemohol disponovať ani s 50% zisku  firmy "Herbária" nemohol rozhodovať sám ako jej konateľ. Napriek tomu tak konal.  

V priebehu trestného súdneho konania sp.zn. 2 T 399/1953 bývalého Ľudového súdu v Trenčíne vyšli najavo závažné porušenia zákonov súdnymi osobami z Trenčína naďalej činnými v súdnictve. Bývalý Ľudový súd Trenčín to ignoroval tak isto, ako ignoroval zavádzajúce Uznesenie Okresného súdu Trenčín č.k. M  155/1947  z dňa 13.janára 1948.

Súdny trestný proces sp.zn. 2 T 399/1953 bývalého Ľudového súdu v Trenčíne tvrdo postihol nielen obžalovaných, ale aj rodinu, ktorá sa v očiach súdnej moci a štátnej moci previnila  iba tým, že bola s nimi príbuzensky spojená a nebola dedičsky vyporiadaná. Nemala majetok, ale tri (od marca 1954 štyri) maloleté deti a  vedela ktoré cennosti z držania manželov Čevelových chýbajú (npr. aj šperky, cennosti a iný majetok Sarloty Stiglitz rod. Büchler a nie sú v zozname zabavených vecí. Dôkaz: Zoznam zabavených vecí priložený k Rozsudku bývalého Ľudového súdu Trenčín sp.zn. 2 T 399/1953

Preto v očiach  súdnej a štátnej moci bolo nutné voči nim dlhodobo zakročovať najtvrdším spôsobom tak, aby sa nemohli a hlavne neopovážili nikdy ozvať. Následky a hlavne postoje súdnej a štátnej moci v Trenčíne a v Bratislave z tohoto dlhodobého prenasledovania rodiny autora pretrvávajú do dnešnej doby.

Vysťahovanie z bytu rodiny (už bývalého dôstojníka z povolania) Aladára II. Ondrejkoviča s tromi malými deťmi a manželkou Alžbetou v siedmom mesiaci tehotenstva na ulicu na Štedrý večer 24.12.1953 súvislosti s trestným procesom sp.zn. 2T 399/1953 bývalého Ľudového súdu v Trenčíne proti Jozefovi Čevelovi a jeho manželke Valérii Čevela r. Stiglitz (rodine jeho manželky Alžbety) a v súvislosti s Akciami "D" a "B" (iniciovanými ministrom obrany JUDr. Alexejom Čepičkom). V náväznosti na tento proces bol kpt. aut. Aladár II. Ondrejkovič vyhodený v Akcii "D" z armády a keď sa po deložovaní z bytu (v akcii "B") prichýlil s rodinou k svojmu otcovi tomuto rozdelili byt (v akcii "B" - Byty) a celú rodinu nasťahovali do jednej izby s následkom smrti správcu učiteľa v. v. Štefana II. Ondrejkoviča.  Akciu "B" - Byty riadila komisia ktorej predsedom bol Jozef Lietavec

Účelové rozhodnutie trenčianskych súdov zašlo ďaleko. V trestnom rozsudku býv. Ľudového súdu v Trenčíne sp.zn. 2T 399/1953 označili majetok manželov Čevela za majetok spolunadobudnutý i keď dôkazy v tomto súdnom spise poukazovali na to, že sa jedná o koakvizíciu t.j. majetkové spoločenstvo manželov a majetok zdedený, resp. prinajmenšom časť z neho nebola ich vlastníctvom, ale iba v ich držaní.

Staviteľ Jozef Čevela bol odsúdený na 13 rokov odňatia slobody a o.i. prepadnutie celého majetku v prospech štátu. Pani Valéria s vážnym onkologickým ochorením bola odsúdená na zhabanie celého hnuteľného a nehnuteľného majetku vrátane majetku zdedeného. Bol jej zhabaný aj majetok ktorý jej v skutočnosti nepatril. To si hovorila v daných rokoch celá verejnosť na Slovensku (dokonca ŠtB a orgány štátnej moci tým argumentovali ako dôvodom prenasledovania rodiny Ondrejkovič).  Kapitán aut. Aladár II. Ondrejkovič bol prepustený zo služby v ČSĽA a potom aj s rodinou  deložovaný z bytu na ulicu. Koncom päťdesiatych rokov autora ako malé dieťa  vystavoval na pranieri Ján Dianovský, politicky exponovaný riaditeľ dvoch škôl na Vazovovej ulici v Bratislave. Súdruh riaditeľ  Dianovský  vrieskal v telocvični na jeho príkaz zhromaždeným všetkým žiakom školy,  že majetok v Trenčíne patril aj Júlii Ličkovej Stiglitz a jej dcéra matka autora, otec autora, dokonca aj autor ako dieťa sú nepriatelia robotníckej triedy z radov veľkoburžoázie, ktorí patria do pracovných táborov a gulagov. Jeho obzvlášť agresívne vystúpenie zastrašilo celú školu vrátane nervovo labilnejších pedagógov. Autor nechápe  prečo nepripomenul  aj jeho pôvod v šľachtickom rode Sandor, alebo zabudol ? Reval ako  prokurátor Jozef Urválek v procese s JUDr. Miladou Horákovou aj keď vedel, že stará matka autora bola nemajetná, dobrá, citlivá a voči kariéristom jeho druhu úplne bezbranná. Autor sa domnieva, že z vystúpenia  mal osobný prospech, nakoľko o tom čo predviedol rozprávali nielen žiaci doma rodičom, ale aj pedagógovia kolegom z iných škôl v Bratislave.  Nie všetci pedagógovia školy na Vazovovej ul. mali takéto názory. Proti nadriadenému Dianovskému sa snažil autora, svojho žiaka chrániť Vážený pán Ján  Šlahor, jeho triedny učiteľ. Snažili sa mu pomôcť aj jeho učiteľky matematiky, dejepisu a zemepisu. Obľúbený bol aj u učiteľky slovenského jazyka.

S obdobným komentármi a postojmi k jeho osobe, celej rodine a k modrej krvi otca sa stretol autor v zamestnaní u ČSPD n.p. od svojho nadriadeného Milana N., člena Ľudových milícií a tajného spolupracovníka StB. Autor sa neskôr od tretích osôb dozvedel, že s kádrovým profilom otca jeho nadriadeného to nebolo slávne pre jeho činnosť v Hlinkovej Garde do r.1945. Nadriadený autora musel vedieť, že rodina autora bola nezákonne poškodená. V Trenčíne to bolo verejným tajomstvom a jeho matka bola z Trenčína.

Názor autora na príčiny nedostatkov v súdnictve na Slovensku a na spôsob ich riešenia. Autor nie je právnik, ale mal v rodine generácie právnikov, vysokých štátnych úradníkov a Obvodných notárov ktorí stáročia riadili štát a boli vzorom morálnymi vlastnosťami.

Príčiny: 

a.Kádrové. Väčšina sudcov ostala vo funkciách aj po r.1945. I keď sa možno priamo nepodieľali na závažných prehmatoch v r.1939-1945, ale sa ich týkala činnosť príbuzných, ktorí tak často konali. To je vážnym defektom pre výkon sudcovského povolania, keď neberieme do úvahy ich nepriateľské názory a konanie proti verejnosti. Naoko neúmyselná nedôslednosť a z nej vyplývajúce nedostatky sa okopírovali po roku 1989. Okrem toho z týchto dôvodov boli súdne osoby vydierateľné. Ich Uznesenia a Rozsudky sa nedajú inak vysvetliť.  Autor sa oprávnene domnieva, že dostačujúcim dôkazom je napríklad  Uznesenie Okresného súdu Trenčín č.k.  M  155/1947 z dňa 13.janára 1948, ktoré rozhodla sudca  Dr. Ružena Martiny-Brtková napriek tomu, že vedela o odôvodneniach a údajoch ktoré uvádza v Uznesení,  že nie sú pravdivé a závažne poškodia práva  pozostalých osôb vrátane detí. Podľa názoru autora takto zmanipulované  Uznesenie pomohlo zainteresovaným osobám  vyhnúť sa trestnému stíhaniu pre nezákonné konanie ktorého sa dopustili za účelom majetkového prospechu. (Brtko z Trenčína, príslušník Hlinkovej Gardy bol odsúdený Národným súdom za účasť na rasových deportáciách slovenských občanov po auguste roku 1944. Npor. aut. v zál. Aladár II. Ondrejkovič s manželkou Alžbetou v druhom stave ho stretli začiatkom roku 1945 v Bratislave, kde boli intervenovať v prospech prenasledovanej rodiny v Trenčíne a 86 krajanov z obce Čierna Lehota. Brtko ho s výsmechom oslovil  - vy slovenskí dôstojníci ste už takí maličkí. Autorov otec mu tvrdo odpovedal - vyznamenali ste sa, počas našej neprítomnosti v Trenčíne ste deportovali starú matku mojej manželky Sarlotu Stiglitz. Brtko vtedy už zbabelo a zvrátene odpovedal - rodina vašej manželky ju nemala ukryť u jej  nemajetnej dcéry Júlie Ličkovej rod. Stiglitz od 29 augusta 1944 podozrivej, že ju ukrýva). 

Noviny "Gardista" Ročník II, číslo 57. Dočasní správcovia do židovských podnikov. Bratislava 16. novembra 1940. V posledných dňoch vymenoval Ústredný hospodársky úrad do židovských podnikov prvých dočasných správcov.

Uverejňujeme mená židovských podnikov a dosadených árijských dočasných správcov: ......... Baritus Ján, do obch. s mod. tov. a kobercami J. Kurlendera v Trenčíne - Urbánek Václav, do obch. s gal. tov. ml. Flack-Schwarza v Trenčíne - Urbán...do obch. s kožou fy Mayer a spol. v Bratislave - Slezák Ján, do obch. so striž. tov. fy J. Braun a spol. v Bratislave - Brtko Eugen, do mäs. D. Kohna v Holíči - Ž.J. ....Zdroj: noviny "Gardista" zo dňa 17. novembra 1940 strana č. 4.

Trenčín (F.J.). - V našich úradoch máme ešte vždy takých ľudí, ktorí si to vôbec nezasluhujú. Tak napríklad mestský pokladník Brtko, čo ako gardista vyháňal bratov Čechov a štval proti SSSR a ČA, .... Zdroj: denník "Pravda" zo dňa 10. augusta 1945 strana č. 6. 

Rázusova 4  V súčasnosti dlhodobo neplatia vôbec žiadne nájomné nájomcovia a spoluvlastníci  vlastníčke za podiel 1/12 domu s.č. 1453 a 1/12 s.č. 1473, 1/12 garáží, skladu a 1/12 pozemkov  na Hodžovej 1 a 1/12 na Rázusovej 4 v Trenčíne. Tu v dome na Hodžovej 1 a Rázusovej 4 v  dome svojej rodiny pod Národnou správou v byte Júlie Ličkovej rod. Stiglitz sa u svojej dcéry ukrývala Sarlota Stiglitz rod. Büchler hneď  ako sa táto na  opakovane urgované telegrafické žiadosti súrodencov vrátila posledným vlakom 29.08.1944 (už tri mesiace bývala v spoločnej domácnosti s dcérou Alžbetou v druhom stave a zaťom npor. aut. v zálohe Aladárom II. Ondrejkovičom v Tatrách. Ubytovanie im  zabezpečil švagor generála M. R. Štefánika a priateľ rodiny Ondrejkovič Okresný náčelník Dr. Alexander Lutšek). Koncom októbra roku 1944 bola odvlečená z tohoto bytu príslušníkmi Hlinkovej Gardy a deportovaná do sústreďovacieho tábora v Seredi a odtiaľ do koncentračného tábora Oświęcim z ktorého sa už nevrátila.

Rázusova 4  (Okná dvojizbového bytu jej dcéry na prízemí vľavo, kde bývala s tromi zo štyroch svojich detí). Po roku 1945 pri súdnom procese proti osobám zúčastneným na deportáciách slovenských občanov do koncentračných táborov sa oboril pojednávajúci sudca Okresného Ľudového súdu Trenčín na Júliu Ličkovú rod. Stiglitz najvulgárnejším spôsobom s tým, že matke už nepomôže, je zbytočne citlivá  a prečo vypovedá proti nim. Už od procesu 2T 399/53 z Uznesenia M155/1947 a Úmrtného listu Sarloty Stiglitz r. Buchler bolo jasné čo ho k tomu viedlo. S tým súvisí, že prečo si voči bratovi Júlie Ličkovej r.Stiglitz nič nedovolil, jemu sa ukláňal až po pás. Z  predmetných dôkazov sa autor oprávnene domnieva, že došlo aj v trestnej veci deportácie Sarloty Stiglitz r.Buchler s následkom smrti k nezákonnej mimosúdnej dohode s obvinenými bez jej dcéry Júlie a vnučky Alžbety tým poškodenými.  

To bol vzorec správania takýchto sudcov. Keď videli peniaze ožili a keď zacítili moc sklonili hlavu, nadštandartne boli k nej ústretoví a vynahradili si svoju zle maskovanú  agresivitu  na osobách od ktorých im nič nehrozilo. 

Komu to dnes niečo pripomína ?

Sudcovia a tzv. Ľudová prokuratúra v trestnoprávnom procese a v Rozsudku býv. Ľudového súdu Trenčín č.k. 2 T 399/53 v roku 1953 proti manželom Jozefovi a Valérii Čevela r. Stiglitz zmanipulovali celú skutkovú podstatu kauzy. Súdne osoby bývalého Ľudového súdu, prokuratúry a ŠtB nasmerovali ťažisko súdneho procesu tak, aby sa meritum veci neprejednalo a aby Rozsudok  poškodil aj osoby, ktoré boli  Okresným súdom Trenčín diskriminované (npr. hudobná skladateľka Júlia Ličková rod. Stiglitz s deťmi) a ťažiskovými aktérmi prípadu na právach poškodzované. Trenčianskej verejnosti bolo známe aj to, že bratancom Júlie Ličkovej r. Stiglitz, Valérie Čevelovej r. Stiglitz a Pavla S. (ukryl sa do psychiatrickej liečebne) 

Druhý zľava minister spravodlivosti JUDr. Štefan Rais, po jeho ľavici predseda vlády Antonín Zápotocký a prezident republiky Klement Gottwald (v súvislosti s trestným procesom býv. Ľudového súdu v Trenčíne č.k. 2 T 399/53 na zasadnutí vlády jej predseda Antonín Zápotocký oslovil JUDr. Štefana Raisa: Pišto co dělá tvá rodinka v Trenčíne ?). 

bol minister spravodlivosti JUDr. Štefan  Rais. O autorovom otcovi sa vyjadril "Aladár je dobrý človek, ale nehodí sa pre súčasný režim". Poznal ho od spoločného štúdia na gymnáziu v Trenčíne a veďel, že npor. aut. Aladár II. Ondrejkovič sa zriekol profitov za 10 ročnú službu v armáde v záujme chrániť svojim sobášom aj jeho rodinu pred deportáciou do koncentračného tábora. Na jeseň roku 1943 mu MNO a H.V.V. odmietlo vydať podľa predpisu A-V-7 § 8, čl. 5 povolenie k sobášu, preto začiatkom 1944 odišiel z činnej služby napriek tomu, že absolvoval Vojenskú akadémiu. Tieto okolnosti  dlhšiu dobu vyvolávali v Trenčíne značné verejné pohoršenie. V danej dobe bol Trenčín malé mesto s tým spojenými okolnosťami. Trenčania sa poznali a vedeli o sebe všetko. Dôkazy: Štvrtá správa Čs. štátneho vyššieho reálneho gymnázia "Ľudovíta Štúra" v Trenčíne za školský rok 1921-1922, Sobášny list Aladára Ondrejkoviča a Alžbety Ličkovej z 27. mája 1944.  

Ďáblovy námluvy.

V zápisoch Matriky opravených Obvodným úradom Trenčín dňa 06.10.1994 až na žiadosť autora sa uvádza priezvisko vyhlásenej za mŕtvu Sarlota Stigliková rod. Buchlerová a že pozostalý (bola vdova od roku 1936) je Bernard Stiglik. Porušovanie práv tretích osôb v súčinosti súdov, št. úradov a zainteresovaných osôb bol  aj v minulosti rozšírený protispoločenský jav a niektoré verejne činné osoby na tom profitovali. Poškodené osoby boli úradne dohľadané a podrobené dlhodobej osobitnej pozornosti súdov, prokuratúry a  orgánov ŠtB. Do tohoto  kontextu zapadá publikácia Trenčan Trenčanom o Trenčíne č. 2  január 2011 Priemysel v Trenčíne firma "Herbária" na str. 35, kde sa uvádza, že firmu založil v r.1903 Pavol Stiglitz zo svojim bratom. V skutočnosti firmu v Považskej Bystrici firmu založil Bartolomej Stiglitz. Jeho syn Pavol sa narodil až v r.1905, nikdy brata nemal, mal sestry hudobnú skladateľku Júliu Ličkovú  r. Stiglitz  a Valériu Čevela r. Stiglitz.

b.Odborné a systémové.

Problémové bolo zavedenie npr. inštitútu tzv. Ľudového prokuratúra.

Dlhodobo nedostáva žiadne nájomné vlastníčka 1/12 domu s.č. 191 a pozemku na Pribinovej 16 v Trenčíne. V dome je o.i. 11 bytov. Všetky sú obsadené.

Dlhodobo nedostáva žiadne nájomné vlastníčka 1/12 pozemku a garáží na Hodžovej 11 v Trenčíne. Nedostáva žiadne nájomné ani za svoj podiel 4,75/137 v tomto dome s.č. 1478.

Rozsudkom sp.zn. 6C 42/2004 Okresného súdu Trenčín a potvrdeného Krajským súdom Trenčín bol zamietnutý návrh o.i. na vydanie kópií nájomných zmlúv (podieloví spoluvlastníci a správcovia predmetných nehnuteľností jej ich odmietajú predložiť na podpis) na predmetné nehnuteľnosti a hospodárenia s nimi od spoluvlastníkov. Navrhovateľka, dôchodkyňa dokonca musela zaplatiť súdne trovy.

V súčasnej dobe sa dokázalo, že po r.1989 počas zákazu a reštitučného konania podľa Zák. č. 87/91 Z.z. o mimosúdnych rehabilitáciach boli nezákonne odpredané  (mestom Trenčín a Mestským bytovým podnikom, štátny podnik Trenčín) byty v dome na Hodžovej 11 v Trenčíne (na ktorý má zákonný nárok podľa Zák. č. 87/91 Z.z. matka autora). Okrem toho boli neoprávnene prevedené jej časti podielového vlastníctva bytového domu na Hodžovej 11 a ďalších nehnuteľností v Trenčíne do vlastníctva tretích osôb. 

Inkriminované osoby vrátane rôznych úradov a orgánov verejnej správy p.p. štátnej moci v Trenčíne tak konajú  keď vedia, že jej neb. manžel pplk tank Aladár II. Ondrejkovič Sandor a autor sú priami potomkovia dnes už určite pre Slovensko najzaslúžilejšieho Trenčianskeho rodu Ondrejkovics - Sandor de Szlavnicza vzhľadom na finančnú a hospodársku pomoc Československej republike a jej emigrantom v Kanade Lady Gizelou Kerney rod. Ondrejkovič a jej manželom veľkopodnikateľom s oceľou Alexandrom Kerney (Kornhauser) prezidentom fy Thyssen Stahl Union of Canada. Aj v súčasnej dobe sú si orgány štátnej moci v Bratislave, Prahe aj v Trenčíne vedomé, že ju bez poskytnutia akejkoľvek protihodnoty sprostredkovali štátu vtedajší kpt. aut. zál. Aladár II. Ondrejkovič a jeho manželka Alžbeta Ondrejkovičová rod. Ličková.

Na snímke z r.1942 pre ich rodinnou vilou p. Jozef Čevela, jeho manželka pani Valeria Čevelová rod. Stiglitz a ich netere Alžbeta Ličková (od jari 1944 vydatá Ondrejkovičová) a Alica Ličková v Trenčíne Štefánikova 33. Matka pani Valérie a ich stará matka Sarlota Stiglitz  rod. Büchler bývala v dome rodiny na Štefánikovej 32 zaknihovaného pod meno jej zaťa Jozefa Čevelu a jej dcéry Valérie. V r.1952 rozhodol minister obrany JUDr. Alexej Čepička o zriadení sovietskeho poradcu pri veliteľstve 2.vojenského okruhu v Trenčíne. MNO pre jeho účely vyhliadlo vilu na Štefánikovej 33 s priľahlými objektami. Prekážkou však bol jeho predpis A XIV nakoľko vo vile bol prihlásený k trvalému pobytu aj kpt. aut. Aladár II. Ondrejkovič s rodinou.  

Bol vítaný ? Do roku 1938 riaditeľ vojenského žrebčinca v Motešiciach ing. Antonín Lokvenc, českého pôvodu, otec tejto mladej dámy, ktorou bola Magda Lokvencová (vydatá Husáková, prvá manželka predsedu Zboru povereníkov Dr. Gustáva Husáka, budúceho prezidenta ČSSR), výborná jazdkyňa (kolegyňa z konzervatória slečny Magdalény Ondrejkovič), prichádzal do sporadického služobného kontaktu s Dr. Aladárom I. Ondrejovičom a častejšieho s mladým dragúnskym dôstojníkom, ktorým bol ppor. jazdectva Aladár II. Ondrejkovič Sandor de Slavnicza (viacnásobný víťaz v disciplíne military a brat slečny Magdalény Ondrejkovič) na majetkoch bývalého compossesorátu rodiny ich starej matky Anny Sandor de Szlavnicza v Motešiciach pri preberaní remontov. Neskôr ju stretával na pracovisku počas jej profesionálnej kariéry v STV a SND kam si chodil privyrobiť k dôchodku. Bol vítaný ? 

Druhá manželka prezidenta ČSSR Dr. Gustáva Husáka redaktorka Viera Husáková - Millerová a riaditeľka vydavateľstva Pravda Irena Blühová. Vladimír, syn pani redaktorky bol spolužiak autora zo ZDŠ Vazovova 4 v Bratislave. S ďalším spolužiakom Mariánom Benkovičom boli členmi  plaveckého klubu Slávia UK. Ich tréner, rodák zo Zlatých Moraviec olympionik Vlado Skovajsa (v Zlatých Moravciach bol do októbra 1938 Okresný náčelník Dr. Aladár I. Ondrejkovič, následne bol vymenovaný za Okresného náčelníka v Prešove. Po úspešnom splnení misie ustanovený za Okresného náčelníka v Bratislave). V rokoch 1919-1920 bol tekovsko-nitriansky župan JUDr. Martin Mičura, príbuzný rodiny Ondrejkovič. Následne od roku 1920 ako minister s plnou mocou pre správu Slovenska rozhodoval aj o Krajinských úradníkoch a Obvodných notároch. Po roku 1945 predseda Zboru povereníkov a povereník vnútra Dr. Gustáv Husák ponechal vo funkciách hl. radcu MV SR Dr. Karola Reindla, aj hl. radcu MV SR Dr. Viktora Pavellu.

Dr. Aladár I. Ondrejkovič bol vymenovaný do funkcie policajného trestného sudcu v Bratislave. Priamo v Trenčíne začiatkom roku 1947 vyslovil námietky voči zverenej verejnej správe a štátnej správe v Trenčíne v súvislosti s porušovaním práv Júlie Ličkovej rod. Stiglitz a jej detí. Nasledovalo okamžité preloženie kpt. tank. Aladára II. Ondrejkoviča z funkcie referenta tankového vojska, pobočníka veliteľa tankového vojska 4. vojenskej oblasti v Bratislave k automobilovému práporu 2 do Přelouče v Čechách, odvolanie z funkcie jeho veliteľa pplk. tank. Jána Malára, smrť v autonehode predsedu komisie SNR pre prijímanie voj. gážistov do čs. armády povereníka pplk. pech. Milana Poláka. Súbežne nastúpili do funkcií stalinisti Viliam Široký, Rudolf Strechaj (povereník spravodlivosti, mal vzájomné väzby z rokov 1939-1945 s býv. vys. funkcionármi trenčianskej župy, JUDr. Martiny-Brtková mu od jeho nástupu do funkcie podliehala. V súvislosti s procesom sp.zn. 2T 399/1953 proti manželom Čevela bol informovaný o falšovaní identity Sarloty Stiglitz rod. Buchler v roku 1948 v konaní sp.zn. M 155/1947. Mal vedomosť a účasť na brutálnom vyšetrovaní a zastrašovaní Alžbety Ondrejkovičovej rod. Ličkovej dôstojníkmi ŠtB v roku 1953 v súvislosti s ich snahou o maskovanie tohto falšovania), Karol Bacílek, minister národnej bezpečnosti mal účasť na brutálnom vyšetrovaní a zastrašovaní Alžbety Ondrejkovičovej rod. Ličkovej dôstojníkmi ŠtB v roku 1953 v súvislosti s procesom sp.zn. 2T 399/1953 proti manželom Čevela a spoluriadil akciu "B" proti správcovi učiteľovi v. v. Štefanovi II Ondrejkovičovi z následkom smrti) a Jozef Lietavec (povereník vnútra riadil brutálne vyšetrovanie a zastrašovanie Alžbety Ondrejkovičovej rod. Ličkovej dôstojníkmi ŠtB v roku 1953 v súvislosti s procesom sp.zn. 2T 399/1953 proti manželom Čevela a priamo riadil akciu "B" proti správcovi učiteľovi v. v. Štefanovi II Ondrejkovičovi z následkom smrti. Z Bojníc poznal osobne notársku rodinu jeho manželky Márie Ondrejkovičovej rod. Turba).     

Dobrodinci sa ujali študentov a udelovali sa im obedy, večere, poskytoval byt atď. Boli to pp.: J. Branecký, rektor Piaristov, Dr. E. Brežný, Fr. Bogyanský, R. Cicutto, G. Dohnányi, J. Diera, farár, A. Fuchs, kpt. Joz. Hamerle, G. Hass, Kláštor de Notre-Dame, Kat. jednota žien, Max Kaunitz, Ján Ličko, Fr. Maráky, kaviareň Moravia, J. Markovič, J. Országh, Dr. N. Pereszlény. E. Polák, J. Reihel, Rudolf Scháner, Dr. A. Strechay, C. Štúrová, Š. Spiller, Dr. P. Toffier Tatra hotel, E. Weinerová, dr. J. Zaťko...Dôkaz: Zpráva o činnosti Podporovacieho spolku pri štátnom reálnom gymnáziu v Trenčíne za šk. rok 1924/1925 (do 4. júna 1925). 

Porota u Sedrie v Trenčíne. Dňa 18. októbra 1926 boli vylosovaní za hlavného porotcu o.i. ..4. Ladislav Medňanský, statkár, Medné (pokrvný príbuzný rodiny Ondrejkovič)...13. Ondrej Záhumenský, obchodník Vysoká ...Zdroj: týždenník "Trenčan" z 2. októbra 1926 str. 2.

Porota u Krajského súdu v Trenčíne. Pre druhé porotné obdobie, ktoré bude započaté v pondelok, dňa 8. júna t.r., o 9. hod boli vylosovaní títo porotcovia: A) Hlavní: 8. Juchelková H., manželka majora, Trenčín, Hasičská 5, 14. Kollárik V. obuvn. majster, Kys. Nové Mesto 103, 22. Munk G., obchodník, Pov. Bystrica, 35. Šumichrast E., krajč. majster,  Trenč. Teplá, B) Náhradní: 2. Gáťa J. stol. majster, Trenčín, Vajanského 8, 6. Ondrejkovičová M., manž. správcu školy, Trenčín, Legionárska 7, Zdroj: týždennik "Trenčan" z 16. mája 1931 strany č. 2 a 3.   

Týždenník "Južné Pohronie" Ročník II. číslo 1. Na núdzovú podporu pre nezamestnaných a nezaopatrených od 17. decembra do 29. decembra 1932 dolu označené ďalšie platby v obnose 13.211 Kč boli uskutočnené. Breuer Jonáš 60.-, vd. Belopotocký Arpádová 14 .- Dubovský Ján 100 .-, Eisler Leopold 100 .-, Jesenský Štefan 200 .-, Ondrejkovičová Mária 195 .-, Wilcsek Salamon 100 .-, ... Darci šľachetného srdca nech prijmú našu úprimnú vďaku. Núdzová komisia. Zdroj: týždenník "Južné Pohronie" zo dňa 1. januára 1933 strana č.3. 

V roku 1958 pracovala pani Viera Millerová (budúca manželka prezidenta Československej republiky Gustáva Husáka) v Slovenskom vydavateľstve politickej literatúry na ulici Čs. armády v Bratislave. Jej priama nadriadená bola do roku 1939 majiteľka ľavicového vydavateľstva v Bratislave pani Irena Blühová - Weinerová (spolužiačka Júlie Ličkovej rod. Stiglitz a Marty Hladkej rod. Rais) zaviazaná za pomoc jej osobe z dôvodov rasového prenasledovania v r.1939-1945 priateľmi (npr. Dr. Viktor Pavella, kolega, rodák a priateľ aj Dr. Karola Reindla, manžela sestry Stefana II. Ondrejkoviča) a rodinnými príslušníkmi npor. aut. v zál. Aladára II. Ondrejkoviča. Obvodný notár v Liptovskom Jáne, zakladajúci člen Matice slovenskej 1083.(820) Július Pavella vystavoval v rokoch 1939-1945 občanom v ilegalite z politických a rasových dôvodov nové doklady.  

Vzhľadom na protižidovské Vládne nariadenia a predpis MNO A-XIV pred utajeným sobášom vystúpil v marci 1944 npor. aut. Aladár Ondrejkovič z činnej služby v Slovenskej armáde. Snúbencov sobášil evanjelický farár Dr. Ladislav Jurkovič z veľmi známej slovenskej rodiny a zúčastnený matrikár bol Albert Okolicsányi z najslávnejšej evanjelickej rodiny na Slovensku, príbuzný rodiny Ondrejkovič. Svedkovia na svadbe boli Hlavný radca MV Dr. Viktor Pavella a Vážený pán Mikuláš Liška. Dr. Viktor Pavella (kolega a rodák Dr. Karola Reindla) bol švagrom maliara Imra Weinera-Kráľa (príbuzný Sarloty Stiglitz r.Büchler, starej matky nevesty) a švagrom Ireny Blühovej. Vážený pán Mikuláš Liška bol arizátor 1/2 fy "Herbária". Po vzájomnom dohovore prevzal časť ktorú vlastnila Sarlota Stiglitz r. Büchler. Už ako arizátor v r.1940 previezol z protektorátu Čechy a Morava na Slovensko Julianu Ličko r.Stiglitz a jej deti vrátane Alžbety, od jari 1944 vydatej Ondrejkovičovej. Zachránil ich tak prinajmenšom pred deportáciou do Terezína. Boli v Brne nútení podrobiť sa registrácii z rasových dôvodov, nakoľko Ján Ličko a Juliana Ličko r. Stiglitz boli rozvedení. Na rozvode v r.1937 trvali príbuzní Juliany, matky nevesty.

Väčšinu tržieb firmy "Herbária" Liška a spol., Trenčín tvorila výroba liehovín polostudenou a studenou cestou. Bez dodávok liehu na regulovaný prídel z liehovarov nemohla vyrábať a zamestnávať do októbra 1944 bývalých konateľov fy "Herbária" Sarlotu Stiglitz rod. Buchler a jej syna Pavla Stiglitza. Vo firme odborníčkou na výrobu bukusov, štiav a esencií, ich ďalších nevyhnutných komponentov bola Sarlota Stiglitz rod. Buchler a riadila ich výrobu. 

Na fungovaní firmy  "Herbária" Liška a spol., Trenčín, na spoločenských stykoch rodiny Ličko a schopnosti Alžbety Ličkovej na nich nadviazať aj prostredníctvom rodiny Ondrejkovič bola okrem 8 členov jej príbuzenstva a ďalších prenasledovaných tretích osôb paradoxne závislá aj rasovo perzekvovaná B.H. v domácnosti. Vďaku po roku 1945 prejavila okrem iného svojim postupom (nemala zákonné právo vo veci konať) v konaní Okresného súdu Trenčín sp.zn. M 155/1947 "Vyhlásenie za mŕtvu" a negatívnym vyjadrovaním sa k rodinám Ličko, Ondrejkovič aj k neb. Sarlote Stiglitz rod. Büchler aj pred autorom napriek tomu, že aj jej rodičia mohli v minulosti bývať v obci Slávnica p.p. jej ďalší príbuzní v Bolešove iba na základe povolenia od rodu Sandor de Szlavnicza. 

V období druhej svetovej vojny bol riaditeľ "Kvasnicovej továrňe" (bývalej firmy Kornhauser a Herzka) v Trenčíne Josef Tiso, manžel rasovo perzekvovanej Renáty Tausovej (obaja spolužiaci nadporučíka aut. zál. Aladára II. Ondrejkoviča z gymnázia v Trenčíne). Limitujúcim výrobu margarínov bol prídel devíz na dovoz olejnatých surovín, aj keď výroba kvasníc, liehu a liehovín sa exportom aj do Švajčiarska na získavaní devíz podieľala. Továreň zamestnávala viac ako 200 robotníkov a 30 úradníkov. Vzhľadom na direktívy ktoré vydal guvernér Národnej banky a predseda Najvyššieho úradu pre zásobovanie JUDr Imrich Karvaš (jeho priateľ, od roku 1910 politický spojenec rodiny Ondrejkovič a od roku 1918 jej príbuzný predseda Najvyššieho súdu JUDr Martin Mičura, kolega z Právnickej fakulty aj ilegálneho odboja) a generálneho riaditeľa kartelu 7 slovenských cukrovarov "Cukorspol" úč. spol. Rudolfa Fraštackého  (jeho kolega a spolupracovník z ilegálneho odboja Alexander Kornhauser - Kerney - po 1945 manžel Gizely Ondrejkovičovej, úspešnej šéfky volebného štábu Demokratickej strany v roku 1946, dcéry Dr. Aladára I. Ondrejkovičav roku 1941 prešla "Kvasnicová továreň" Trenčín pod "Družstvo hospodárskych liehovarov" Bratislava. V "Družstve hospodárskych  liehovarov" pri hlasovaní a uplatňovaní ich nariadení na rozdeľovanie štátom regulovaných prídelov liehu výrobcom alkoholických nápojov (v súlade s ich daňovými priznaniami) t.j. aj firme "Herbária" Liška a spol., Trenčín mal rozhodujúce slovo Okresný náčelník v Bratislave Dr Aladár I. Ondrejkovič. Zdroj: aj Fond Krajský súd Prešov, Firemné oddelenie, i. č. 592. B II 272. kr. 53. 49/1942 ; Toronto CzechFolks.com PLUS » Josef Čermák: Dvojice slavných narozenin ;

Dr. Gustáv gróf Csáky veľkostatkár v Hrahove, pokrvný príbuzný rodiny Sándor zo Slávnice (od poslednej štvrtiny 19. stor. aj rodiny Ondrejkovič) s ktorou mala jeho rodina stáročné rodinné a majetkové prepojenia. Narodil sa 30. mája 1883 v Smižanoch. Viceprezident Slovenského liehového priemyslu úč. spol. Levoča-Malacky a prezident Spišského historického spolku. Z titulu svojej funkcie mal vplyv (do roku 1939 rozhodujúci) na výšku štátom regulovaných prídelov liehu firme "Herbária". Mal dlhoročné spoločenské a profesné kontakty so zakladateľom Muzeálneho spolku Hornej Nitry a Hlavným súdnym oficiálom Okresného súdu v Prievidzi pánom Gejzom Turbom, bratom Stefana Turbu riaditeľa pôšt na Slovensku mešťanostu Bratislavy a učiteľky Márie Ondrejkovičovej rod. Turba, matky npor. aut. Aladára II. Ondrejkoviča. 

Aj v súčasnej dobe o firme "Herbária" podáva verejnosti zavádzajúce a hrubo nepravdivé informácie publikácia "Trenčan Trenčanom o Trenčíne" z januára 2011. Ako by sa od päťdesiatych rokov minulého storočia v Trenčíne napriek zmenám vlastníctva spoločenských výrobných prostriedkov po roku 1989 vôbec politicky a občiansko-právne nič nezmenilo. 

Dňa 27. novembra 1932 uzavreli sobáš v Trnave slečna Malvína Kováčová a Pavol Stiglitz, jediný brat hudobnej skladateľky Júlie Ličkovej rod. Stiglitz a Valérie Čevela rod. Stiglitz. Pavol Stiglitz sa narodil v roku 1905. Dôkaz vo veci jeho sobáša: týždenník "Trenčan" zo dňa 26. novembra 1932 str. č.3.    

Bertuš (Bartolomej, Bernad) Stiglitz, inzerát Národnie noviny zo dňa 10.01.1919 majiteľa. Triesťe na predaj vyrábala a dodávala firma "Elza" s.r.o. ktorej majiteľmi boli  Bartolomej Stiglitz a jeho manželka Sarlota Stiglitz rod. Büchler. Suroviny pre výrobu v Trenčíne dodávala komoditná spoločnosť "Produktiva", ktorej majiteľmi boli Bartolomej Stiglitz (po jeho smrti v roku 1936 prevzala jeho poddiel Sarlota Stiglitz rod. Büchler) a Ján II. Ličko. Inzerát ktorým ponúka vlastné výrobky prastarý otec autora, brilantný podnikateľ Bertuš Stiglitz (Bartolomej, Bernad) v Považskej Bystrici pred presťahovaním svojej rodiny do mesta Trenčín, sídla župy. Jeho firmy okrem tých ktoré mali sídlo v Trenčíne sídlili v Považskej Bystrici, kde bol Okresným náčelníkom Dr. Aladár I. Ondrejkovič slobodný pán Sandor de Szlavnicza. Jeho rodina po matke Anne Sandor zo Slávnice bola majiteľom resp. spolumajiteľom komposesorátu rozsiahlych poľnohospodárskych a lesných majetkov v Nitrianskej a Trenčianskej župe vrátane obce Slávnica a Bolešov. V druhej polovici 19. storočia bol trenčianskym župným sudcom jeho starý otec Stephanus slobodný pán Sandor de Szlavnicza. V okrese Púchov bol Hlavný slúžny Alexander Androvič, jeho dvojnásobný pokrvný príbuzný po rodine Ondrejkovič.

Licitačný oznam. Predpísaný súdny exekútor týmto na známosť dáva, že následkom výroku okr. súdu v Pov. Bystrici č.E. 423/1927 k dobru exekventa firmy Herbaria, tov.  aether. trestí v Trenčíne, proti exekvovanému vo Veľkej Udiči následkom uhrazovacej exekúcie, nariadenej do výšky Kčs. 1497.- požiadavky na kapitále a prísl. na movitosti obžalovanému zhabané a na Kčs 1900.- odhadnuté výrokom okr. súdu v Považskej Bystrici čís. E. 423/27 licitácia sa nariadila.............

                                                                  V Pov. Bystrici, dňa 26. jan. 1928. Pavel Záhradník súdny exekútor. Zdroj: týždenník "Trenčan" zo dňa 25. fenruára 1928 str. 5.

Podnikateľ Bartolomej Stiglitz po vyhlásení Československej republiky 28.októbra 1918 a od platnosti príslušného jazykového zákona používal vo všetkých úradných dokladoch krstné meno nie Bernad, alebo Bertuš ale Bartolomej. Dôkazom je jeho Úmrtný list z 26.03.1936.

V zápisoch Matriky Trenčín opravených Obvodným úradom Trenčín 06.10.1994 až na opakované žiadosti autora sa uvádza priezvisko vyhlásenej Uznesením Okresného súdu Trenčín sp.zn. M 155/1947 za mŕtvu Šarolta (v skutočnosti Šarlota) Stigliková (v skutočnosti Stiglitzová) rod. Büchlerová a pozostalý (v skutočnosti bola vdova) Bernard Stiglik (v skutočnosti Bartolomej Stiglitz), ktorý bol nebohý už od 26.06.1936. Priamy dôkaz o úmyselnom nezákonnom konaní Obvodného úradu Trenčín - Matrika je aj to, že Obvodný úrad v Trenčíne neuviedol v jej Úmrtnom liste ani posledné bydlisko Sarloty Stiglitz rod. Büchler, ktoré vedel t.j. Trenčín, Stefánikova 32.

Matrikárka Obvodného úradu Trenčín keď vystavovala 03.05.1994 tento Úmrtný list sa autorovi výsmešne uškŕňala. Súdny čitateľ sa snáď nad týmito Úmrtnými listami vydanými OÚ - Matrika Trenčín zamyslí na rozdiel od ....

Zavádzajúce Uznesenie Okresného súdu Trenčín sp.zn. M155/47 - Vyhlásenie za mŕtvu prastarej matky autora Sarloty Stiglitz rod. Büchler. Predmetné Uznesenie sp.zn. M 155/1947 Okresného súdu v Trenčíne zo dňa 13. jan. 1948 vydala Dr. Ružena Martiny-Brtková. Šarolta (v skutočnosti Šarlota) Stiglitzová rod. Büchlerová (v skutočnosti bola vdova od 26.03.1936). Krstné meno a priezvisko jej nebohého manžela, ktoré používal vo všetkých úradných dokladoch bolo Bartolomej Štiglitz. Bydlisko vyhlásenej za mŕtvu bolo Trenčín, Štefánikova 32. Odvlečená bola koncom októbra 1944 z arizovaného činžovného domu svojej rodiny pod Národnou Správou v Trenčíne na Rázusovej 4 z bytu jej dcéry Júlie Ličkovej rod. Stiglitz. Dôkazom, že advokát Dr. Alfréd Barač konal vo veci vedome je, že poznal osobne aj katolíckych príbuzných Sarloty Stiglitz rod. Büchler, napríklad p. Tibora Ondrejkoviča, ktorý bol bratom zaťa Júlie Ličkovej rod. Stiglitz. Dôkaz: Týždenník "Trenčan" zo dňa 12. júna 1937 str. 4. Ako verejne činných podnikateľov v Trenčíne poznal aj Bartolomeja Stiglitza a Sarlotu Stiglitz rod. Büchler ešte za čias ich života prinajmenšom od roku 1923. Dôkaz: noviny "Hiradó" z 10. júna 1923 str. 8.

Dôkaz, že v č.k  M155/47 OS TN konajúca sudkyňa Dr. Ružena Martiny-Brtková konala vo veci úmyselne zavádzajúco je zoznam žiakov Čs. štátneho vyššieho reálneho gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne ze školský rok 1921-22. V ňom sú uvedení žiaci 1.a triedy Ružena Martinová, narodená v Budapešti (Trenčín),... Ladislav Kellermann, Trenčín,...Helena Gáťová, Trenčín ...a žiak 1.b triedy Oldrich Ondrejkovič narodený v Čiernej Lehote  (Lednické Rovné). Pedagogický personál gymnázia svojvolne účelovo zmenil krstné meno Aladára II. Ondrejkoviča na Oldrich. Jeho bezdetní (resp. tí ktorí mali iba dcéry) rodinní príslušníci s vysokým spoločenským postavením v trenčianskej a nitrianskej župe ktorými bol určený ako budúca hlava rodu proti tomu namietali.

Pravdepodobne už na gymnáziu si budúca pani sudkyňa osvojila svojvoľnú účelovú manipuláciu s krstnými menami a priezviskami, škandál si určite pamätala, bezdetný strýko Aladára II. Ondrejkoviča bol v tom čase Jeho Excelencia minister s plnou mocou pre Správu Slovenska JUDr. Martin Mičura a ďalší jeho strýko bol Jeho Excelencia nitriansky biskup ThDr. Karol Kmeťko. Perillustris Dominus Dr. Aladár I. Ondrejkovič bol v inkriminovanom období Hlavný slúžny vo Veľkých Topolčanoch, maturoval v roku 1908 práve na gymnáziu v Trenčíne. Dôkaz: Štvrtá správa Čs. štátneho vyššieho reálneho gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne za školský rok 1921-1922, strany 10 a 11. V predmetnej správe sú uveďení na str. 11, 12 ako žiaci II. triedy Reis Štefan (redaktor "Rádio Moskva" 1939-1945 a minister spravodlivosti 1950-53), Žliechov. (Trenčianske Teplice) a Jozef Tiso (riaditeľ Kavasnicovej továrne v Trenčíne), Trenčín, na str 13 žiak IV. triedy Kočiš Oldřich (Aladár Kočiš, šéfredaktor, minister a generálny tajomník HSĽS), Trenčín, na str. 13 žiak VI. triedy Brtko Ludevít, Lipt. Sv. Mikuláš, (Trenčín). Podľa strany č. 4 triedny profesor Aladára II. Ondrejkoviča bol Vladimír Němec, X., Ch, P, učil Ch, v tr. IV, V, VI, P v l.a, I.b, V, VII, Cs. v I.b, 20 h., v II. polr. tiež Z v III, 22 h., triedny v I.b, správca sb. Čh, dozor pri hrách.

Brtko, Ľudovít, mestský účtovník, manžel právničky a sudkyne JUDr. Ruženy Brtkovej rodenej Martinyovej (dcéra dlhoročného riaditeľa nemocnice MUDr. Martinyho), bývali v jej rodnom dome (postavený 1914) na Piaristickej ulici .......

Dr. Ružena Martiny-Brtková bola študentkou Čs. štátneho reálneho gymnázia v Trenčíne v čase, keď tam študoval aj pplk. tank Aladár II. Ondrejkovič. Maturovala v r. 1929. Na PF UK v Bratislave promovala 30.03.1936 (skúšobným komisárom pre odbor Občianskeho práva a súdneho poriadku v komisii pre štátne skúšky právovedecké bol JUDr. Martin Mičura). Dňa 27.06.1936 nastúpila do advokátskej Dr. Jozefa Mončeka v Trenčíne. Už po necelom mesiaci bola vymenovaná za právnu aspirantku na Krajský súd v Trenčíne. Zdroj: Archív UK, fond: PraF UK všeobecné.

Rezidenti Ústredňe štátnej bezpečnosti ÚŠB v Bratislave Galvánek a Ščastný z Trenčína (jeho služobný byt bol v Bratislave na nábreží vedľa hotela Devín) v roku 1940 obťažovali v Bratislave Máriu Turba, matku poručíka jazdectva Aladára II. Ondrejkoviča, čo pre oboch následne skončilo mimoriadnou verejnou ostudou.

Denník "Národná obroda". Prečo odoprel OĽS stíhanie Dr. St. Galvánka ?  Zdroj: denník "Národná obroda" zo dňa 07.12.1946, strana číslo 2.   

Denník "Národná obroda". Revízia v trenčanskej textilke. Aj tu boli zistené ťažké distibučné priestupky. Podnikový riaditeľ J. L. hlavným vinníkom. Dozorná komisia Povereníctva priemyslu a obchodu podala trestné oznámenie proti týmto firmám: ......Václav Urbánek "Toxo..." Trenčín, Eugen Brtko, Trenčín .....Zdroj: noviny "Národná obroda" zo dňa 14. decembra 1946 strana č. 3.

Podľa publikácie ing. Vojtecha Brabenca "Trenčan" Trenčanom o Trenčíne jej autor uvádza dňa 21.04.2015 v článku "Známi Trenčania":  Brtko Eugen, brat Ľudovíta Brtku, býval na Hornej Sihoti na Hurbanovej ulici, za 1.SR majiteľ obchodu ponožkami na rohu námestí (oproti mestskému domu), ktorý predtým mal Haas ...

Medzi motorovými vozidlami skonfiškovanými Rozsudkom bývalého Ľudového súdu v Trenčíne č.k. 2T 399/53 na Štefánikovej 33 (9) v Trenčíne bol aj starší automobil Škoda 420 Rapid.

Tenisové kurty pri vile na Štefánikovej 33 (9) v Trenčíne vedľa Štefánikových kasární v roku 1943. Na snímke írsky setter autorovho otca. Po rokoch viacerí bývalí slovenskí dôstojníci už ako penzionovaní vysokí čs. dôstojníci pripomínali autorovi ako tu pri tenise (ak boli pozvaní) pozorovali s obdivom jeho maminku a so závisťou jeho otca ich kolegu. Jednoho netaktného plukovníka, bývalého neúspešného nápadníka sa len s ohľadom na jeho vek neopýtal či závidel jeho otcovi aj keď ho MNO vysťahovalo s rodinou z bytu na ulicu, robil robotníka, po večeroch predával na ulici ako kolportér noviny Večerník. Ani po rokoch vôbec nepochopil, že o partnerských vzťahoch autorovej maminky rozhodovala jej rodina Stiglitz pre ktorú boli najdôležitejšie spoločenské styky rodiny jej partnera a ochota im pomôcť pre jej rasové a politické prenasledovanie.

Hotel Tatra v ktorom boli v r.1953 vystavení počas vyšetrovacej väzby celej verejnosti v Trenčíne medzi ich štátom skonfiškovanými vecami  pán Jozef Čevela a pani Valéria Čevelová r.Stiglitz. Vedľa hotela v uličke vzadu je župný palác, sídlo vicežupana Gaspara Sandora de Szlavnicza aj trenčianskeho župného sudcu Stephana Sandora de Szlavnicza, rodiny ktorej vnuk pplk. tank. Aladár II. Ondrejkovič bol manžel ich netere Alžbety Ondrejkovičovej rod. Ličkovej. Počas vysokého stupňa tehotenstva Alžbeta bola v roku 1953 na úradovni československej štátnej bezpečnosti v Bratislave jej dôstojníkmi agresívne vyšetrovaná, vydieraná, zastrašovaná a urážaná v súvislosti s ich snahou zatajiť pred slovenskou aj českou verejnosťou náväznosti medzi č.k. M/155/1947 Okresného súdu Trenčín a trestným procesom bývalého Ľudového súdu v Trenčíne č.k.2T 399/1953 proti manželom Čevela. Následne musela byť z dôvodu ohrozenia jej života a života jej dietaťa hospitalizovaná v bývalej židovskej nemocnici na Šulekovej ul. v Bratislave. Prinajmenšom život jej ešte nenarodeného dietaťa zachránil primár gynekologicko-pôrodníckej kliniky  na Šulekovej MUDr. Ladislav Wunder, bratanec jej svokry Márie Ondrejkovičovej rod. Turba. Neodpustil si však, aby jej nedal najavo čo si myslí o jej príbuzných v Trenčíne aj o jej vysokopostavenej rodine v Prahe.

V registríku Um 155 z 13.01.1948 je priezvisko a krstné meno autorovej prastarej matky Šarloty Štiglitz rod. Büchler uveďené správne, t.j. k nezákonnej zmene jej priezviska došlo na Obvodnom úrade Trenčín - Matrika  a k nezákonnej zmene jej krstného mena a že v skutočnosti bola vdova došlo na Okresnom súde Trenčín v konaní sudkyňe JUDr. Ruženy Martiny-Brtkovej sp.zn. M 155/1947. Podnet autora vo veci aj s úradne overenými kópiami dôkazov prevzala 29.06.1996 GP SR, Hlavná Vojenská prokuratúra v Bratislave (vojenský obvodný prokurátor pplk. JUDr. Dobroslav Trnka), nakoľko priamo súvisí s trestným konaním bývalého Ľudového súdu v Trenčíne sp.zn. 2T 399/1953 proti Jozefovi Čevelovi a Valérii Čevelovej rod. Stiglitz, s represiami štátu proti jej rodine, najmä Alžbete Ondrejkovičovej rod. Ličkovej, kpt. aut. Aladárovi Ondrejkovičovi, ich rodine aj s občiansko-právnym reštitučným konaním Okresného súdu Trenčín sp.zn. 10C 1125/1991 proti odporcovi MO SR. 

Prezident Československej republiky armádny generál Ludvík Svoboda udelil dňa 29.augusta 1969 Alžbete Ondrejkovičovej za príkladné plnenie pracovných úloh vysoké štátne "Vyznamenanie za  vynikajúcu prácu" na návrh predsedu vlády Oldřicha Černíka. Obaja mali vedomosť, že pani Alžbeta Ondrejkovičová a jej rodina bola politicky aj občiansky prenasledovaná a diskriminovaná do roku 1968 z dôvodu protizákonného konania tretích osôb v Trenčíne v koordinácii s orgánmi štátnej moci a zverenej verejnej správy. Po roku 1969 bola aj s rodinou opäť občiansky a právne diskriminovaná štátnou mocou s tých istých dôvodov, napriek tomu, že najvyššie štátne orgány naďalej na nej požadovali, aby s manželom v záujme ministerstva zahraničného obchodu ČSSR opakovane intervenovala do Kanady u Lady Gizelle Kerney rod. Ondrejkovič a jej manžela prezidenta Thyssen Stahl Union of Canada ktorým bol Alexander Kerney (Kornhauser). Napriek tomu, že výsledky jej intervencií mali zásadný pozitívny hospodársky dosah pre ČSSR, jej a jej rodine štát poskytol ako jedinú protihodnotu systematické ohováranie jej osoby a jej rodiny treťotriednou garnitúrou ŠtB a KSČ. Vyšetrovanie zločinov z päťdesiatych rokov a rehabilitácie poškodených boli zastavené. Ich aktéri oživili svoje nezákonné aktivity. Dôkaz: Vyznamenanie za vynikajúcu prácu Alžbety Ondrejkovičovej zo dňa 29.08.1969.  

Vysvetlivky: VI. sektor V  -  StB  (zatýkali skupiny 3. oddelenia  V. sektoru, odovzdávali  zatknutých  príslušníkom  VI. sektoru - sektoru vyšetrovania, ktorého povesť je aj dnes strašná). Sektor VI. A - k 15. októbru 1951 veliteľ – mjr. Bohumil Doubek ;  Od 9. do 27. apríla boli nájdení mŕtvi štyria dôstojníci  ŠtB - pplk. Bedřich Pokorný mal podrezané hrdlo (o.i. organizátor Akcie "D" prebiehajúcej do roku 1953), MUDr. Josef Sommer mal prestrelenú hlavu, JUDr. Josef Břešťanský a pplk. Jiří Počepický boli nájdení obesení v lese ; V zápisoch Matriky opravených Obvodným úradom Trenčín 06.10.1994 až na žiadosť autora sa uvádza priezvisko vyhlásenej M 155/47 za mŕtvu Šarlota Stigliková rod. Büchlerová  vydatá za (bola vdova od 1936) Bernard Stiglik. Do tohoto kontextu zapadá aj publikácia "Trenčan Trenčanom o Trenčíne" č. 2  január 2011 - Priemysel v Trenčíne firma "Herbária" na str. 35, kde sa uvádza, že firmu založil v roku 1903 Pavol Stiglitz s bratom. V skutočnosti v Považskej Bystrici firmu založil Bartolomej Stiglitz, jeho syn Pavol sa narodil až v roku 1905, nikdy brata nemal, mal sestry nadanú hudobnú skladateľku Júliu Ličkovú r. Stiglitz a Valériu Čevela r. Stiglitz ; ing. arch. Stefan Androvič z Trenčína bol synom Štefana Androviča, brata vojenského ataché plk. pech. Alojza Androviča ; Olga Grellová rod. Slezáková, do roku 1945 funkcionárka ÚHÚ, po roku 1948 pomocná robotníčka a následne referentka MTZ ČSPD n.p., sestra sudcu Okresného súdu Trenčín JUDr. Silvestra Slezáka do r.1989 ;

Gejza Galvánek, revízor predajní Národného podniku Ovocie-Zelenina bol podľa jeho tvrdenia v roku 1972 autorovi, priateľ rodiny Ľudovíta Brtku a sudkyňe JUDr. Martiny-Brtkovej, s ktorou bol v dôvernom styku podľa neho aj v roku 1939.

Z rozhovoru s kolegyňou Olgou G. a nadriadeným Milanom N. v roku 1973 v ČSPD n.p. na tému ku ktorej sa autor vôbec nevyjadril vyplynulo, že obaja boli informovaní o tom, že posledný rak. uh. trenčiansky župan bol od júla 1917 Ladislav Medňanský de Medné, pokrvný príbuzný autorovho starého otca Stefana II. Ondrejkoviča prostredníctvom jeho matky Anny Ondrejkovičovej rod. Sandor de Szlavnicza a jej otca trenčianskeho župného sudcu Stefana Sandora de Szlavnicza. Otec správcu učiteľa Stefana II. Obvodný notár Stefan I. Ondrejkovič bol už ako študent  finančný prispievateľ Matice Slovenskej. Dôkaz: Letopis Matice Slovenskej ročník VI. zväzok I. vydaný v Banskej Bystrici v roku 1869.

Autora do roku 1989 špehovali a pred kádrovým odborom Generálneho riaditeľstva ČSPD n .p. ohovárali jeho matku Alžbetu Ondrejkovičovú rod. Ličkovú a jej rodinu jeho nadriadení aj kolegovia (O.G., M.N., M.B., I. P., P.J., P.B.) a v jeho osobnom živote ďalšie osoby npr. G.G., Dr. V. N., ktoré mali rôzne prepojenia na Trenčín (npr. na JUDr. Martiny-Brtkovú, JUDr. Silvestra Slezáka, P.S. a B.S.). Výsledkom toho bolo odmietnutie odporučenia ku štúdiu a jeho neprijatie (i keď prijímacie skúšky úspešne vykonal) na PF UK.

Niektorí štátni úradníci sa ani dnes nerozpakujú opakovať invektívy voči najbližšej rodine autora. Npr. bývalí pracovníci štátnej bezpečnosti, teraz úradníci v Slovenskom národnom archíve (ohovárali pred autorom policajného trestného sudcu JUDr. Aladára I. Ondrejkoviča) na Drotárskej 42 v Bratislave. Určite na to mali dôvod v u nich vžitom spôsobe práce.

Poznámky:

Abiturienti trenčianskeho katolíckeho gymnázia z roku 1908: Ľudovít Baltay, prednosta stanice zo Spišskej Novej Vsi, Pius Fojtík, notár v Trenčíne, Dr. Štefan Folkman, verejný notár v Galante, Viliam Frankl, notár v Sedličnej, Dr. Aladár I. Ondrejkovič, okresný náčelník v Zlatých Moravciach, Dr. Aladár Perger, advokát v Leviciach, Dr. Július Pokorný, okresný náčelník v Ilave, Dr. Joachim Pollak, lekár v Bratislave, Dr. Anton Skyčák, vrchný súdny radca v Bratislave, Dr. Oskár Smetana, lekár v Trenčíne, Dr. Adolf Suss, advokát v Trenčíne a Dr. Oskár Winter, lekár v Považs. Novom Meste. Zdroj: týždenník "Trenčan" z 02. júla 1938 str. č.4 ;  

Aj rodák z Púchova, syn Karola Neumanna (kolega a spolupracovník správcu učiteľa v Lednických Rovniach Štefana II. Ondrejkoviča, do ktorého Ľudovej hospodárskej školy často nastupovali jeho bývalí žiaci), správcu učiteľa Rímsko-katolíckej ľudovej školy v Púchove budúci tajomník krajinského prezidenta Dr. Jozefa Országha do r.1939 a do roku 1945 šéf prezidentskej kancelárie Dr. Anton Neumann študoval na gymnáziu v Trenčíne kde 16.05.1914 zmaturoval a bol prijatý na právnicku fakultu v Budapešti ;

Zdroje:  

Štvrtá správa Čs. štátneho vyššieho reálneho gymnázia "Ľudovíta Štúra" v Trenčíne za školský rok 1921-1922, strany 10 a 11. V správe sú uveďení na str. 11, 12 žiaci II. triedy budúci minister spravodlivosti Reis Štefan, Zliechov (Trenčianske Teplice) a budúci riaditeľ Kvasnicovej továrňe Tiso Jozef, Trenčín, na str. 13 žiak IV. triedy Kočiš Oldřich (budúci šéfredaktor a minister školstva a osvety 1944-1945 Aladár Kočiš), Trenčín. Žiaci 1.a triedy Ružena Martinová (budúca sudkyňa Dr. Ružena Martiny-Brtková, vydala vedome zavádzajúce Uznesenie OS TN "Vyhlásenie za mŕtvu" sp.zn. M 155/1947 z 13.01.1948 poškodzujúce a znevažujúce rodiny Stiglitz, Buchler, Ličko, Ondrejkovič, Lederer, Kellermann), narodená v Budapešti (Trenčín), Ladislav Kellermann, Trenčín a 1.b triedy Oldrich Ondrejkovič (v skutočnosti Aladár II. Ondrejkovič) narodeny v Čiernej Lehote (Lednické Rovné). Personál gymnázia zmenil krstné meno Aladára II. Ondrejkoviča na Oldrich. Jeho bezdetní (resp. tí ktorí mali iba dcéry) rodinní príslušníci s vysokým postavením na Slovensku aj v trenčianskej a nitrianskej župe (minister s plnou mocou pre Správu Slovenska JUDr. Martin Mičura, Okresný náčelník Dr. Aladár I. Ondrejkovič) ktorými bol určený ako budúca hlava rodu proti tomu namietali. Podľa strany č. 4 triedny profesor budúceho pplk. tank. Aladára II. Ondrejkoviča bol Vladimír Němec, X., Ch, P, učil Ch, v tr. IV, V, VI, P v l.a, I.b, V, VII, Cs. v I.b, 20 h., v II. polr. tiež Z v III, 22 h., triedny v I.b, správca sb. Čh, dozor pri hrách. 

V. Výročná správa Čs. štátneho vyššieho reálneho gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne za školský rok 1922-1923, I.a trieda:  Eugen Brtko, Liptovský Sv. Mikuláš (Trenčín), *Anton Bútora, Nemšová, *Peter Černo, Prusy, Karol Dembovský, Tr. Teplá, Max Drucker, Trenčín (Trenčianske Teplice), Štefan Ďuriš, Stankovce I.c trieda: Koloman Prónay, Malá Slatina (Továrníky), budúca manželka Kvasnicovej továrňe v Trenčíne Jozefa Tisu *Renáta Tausová, Bošáca, (Trenčín), Imrich Záhumenský, Vysoká 

VIII. Ročná správa Čs. štátneho vyššieho reálneho gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne za školský rok 1925-1926, ... VI.A Trieda 21.budúci minister spravodlivosti 1950-1953 *Štefan Reis, Zliechov-Gápel (Trenčianske Teplice), ... 26. budúci riaditeľ Kvasnicovej továrňe Jozef Tiso, Trenčín  

Archív Krajského súdu Bratislava ; plk. pech. Pavel Globan ; Sidónia Hutárová rod. Haššíková ; Gejza Galvánek rok 1972 ; Olga Grellová rod. Slezáková 1973 ; JUDr. Vojtech Novák ; Milan Neuschl SPaP a.s. ; ing. Jozef Mudrík ; SNA Bratislava ; Okresný archív Trenčín ; Archív Okresného súdu Trenčín ; Okresný archív Považská Bystrica ; Okresný archív Bytča ; archív Okresního soudu Ostrava 1991 ; Správa katastra Trenčín ; OÚ Matrika Trenčín 1994 ; Správa katastra Považská Bystrica 1991-92 ; Irena Blühová 1966 ; Marta Hladká rod. Raisová 1966 Božičany okr. Karlovy Vary ;  Štefan Dubček ; Pavlína Dubčeková ; redaktor Juraj Fuchs rok 2003 ; Ivan Populhár ; Milan Brindzík rok 1976 ; plk. Pavol Gajdoš ; genmjr Jozef Vít Brunovský ; genmjr. ing. Teodor Obuch ; Marcel Jurech ; Vojtech Zamarovský ; Štátny archív Bratislava Křížková 7 ; Viliam Kamenický rok 2004 ; Dr. Viktor Pavella ; Genmjr ing. Anton Petrák ; Generál just. JUDr. Anton Rašla ; genmjr. Ondrej Šedivý ; Mr. Smolnický rok 2003 ; Kardinál Ján Chrizostom Korec ; Arcibiskup Ján Sokol ; ing. Janíček ; Okresný achív v Bojniciach ; Štátny Okresný achív v Trenčíne ;  ing. Marián Tkáč archív NBS ;  redaktor Alexander Bachnár rok 2005 ;  Literární Listy apríl 1968 ; 

Jaroslav Pospíšil, Hubert Valášek, Hana Pospíšilová "Herr Direktor a ti druzí" protektorátny riaditeľ Baťovych závodov  Dr. Albrecht Miesbach ;               


 

 

 

Najdlhší súdny spor v Zvonodrozdove

 

je súdny spor sp. zn. 10C 48. /91 od roku 1991 veľmi sporadicky pojednávaný Okresným súdom Zvonodrozdovo.  Ako jeden z reštitučných sporov podľa zákona č. 87/1991 Zb.z. o mimosúdnych rehabilitáciách prebiehal spočiatku nezaujímavo, keď opomenieme, že viacerí z navrhovateľov nedostatočne doložili a formulovali žiadosti Povinnej osobe, v tom čase ešte Ministerstvu národnej obrany ČSFR v zastúpení.

V tejto fáze prišlo k problémom. Správa katastra Zvonodrozdovo niektorým z oprávnených osôb odmietala  pod zámienkami vydať doklady (aj dnes oznamuje npr. že zamestnanec ktorý má dovolenku ich má doma, alebo ich má niekde zamknuté) potrebné k žiadosti o vydanie nehnuteľností. (riaditeľka D. ústavu PhDr. - -, jedna z nádejných reštituentiek sa im vyhrážala: "o doklady sa nezaujímajte, mám na Správe katastra Zvonodrozdovo známych, ktori Vám zabránia sa dostať k nim".

Dve z oprávnených osôb boli preto nútené na nátlak súhlasiť s tým, aby aj ich zastupoval advokát JUDr. ..... ktorého vybrali tí z nich, ku ktorým nemali dôveru. Tieto osoby vykonali potrebné právne úkony ktorými poverili advokáta JUDr. ....aj samostatne. Napriek tomu, že tieto dve osoby nemali žiaden prístup k dokladom, formulovali dostatočne svoje žiadosti o vydanie "Povinným osobám" podľa reštitučného zákona č. 87/91 Zb.z. o mimosúdnych rehabilitáciách právne bez chyby na základe dokladov zo Štátneho archívu v Bratislave.

Už tu nastal veľký konflikt medzi nádejnými reštituentmi. Jedna oprávnená osoba verejne vykričala  potencionálnej reštituentke s najširšími lakťami (PhDr. - - nomenklatúrny káder Mestského výboru komunistickej strany, býv. riaditeľka ústavu odvolaná z funkcie  zamestancami a súdna znalkyňa odbore psychológie, vyhrážala sa spolureštituentom, že keď jej nepredajú nehnuteľnosti za ňou určenú cenu ich nechá zbaviť svojprávnosti za pomoci jej známych sudcov Okresného súdu Zvonodrozdovo. Návrh neskôr prostredníctvom OS Zvonodrozdovo aj podala) bolo vykričané, že ich spoločným advokátom JUDr. .....nebolo podané o vydanie nehnuteľností pre všetky oprávnené osoby a niektoré pozemky boli vynechané. Situácia bola škandalózna. Údajne vážené vysokoškolsky vzdelané osoby vykrikovali na seba na ulici v Zvonodrozdove, vzájomne sa obviňovali z podvodu a dožadovali sa pomoci od osôb, ktoré od začiatku hodlali z reštiutúcie manipuláciami vynechať.

Nebolo pre nich iného riešenia, ako požiadať aby sa mohli pripojiť ich žiadosti o vydanie osoby ktorú hodlali vynechať. Bolo nutné zrušiť pôvodnú zmluvu o vydaní nehnuteľností s povinnou osobou Lovakotex a.s. a na základe žiadosti outsidera uzatvoriť novú, ktorá obsahovala aj predmetné cenné parcely.

Tým aféra neskončila. Povinná osoba "Ministerstvo národnej obrany" už v tejto fáze odmietlo vydať nehnuteľnosti, okrem iného z dôvodu, že len dve oprávnené osoby z piatich v zákonnej lehote 
podľa reštitučného zákona č. 87/91 Zb.z. o mimosúdnych rehabilitáciách požiadali o vydanie všetkých nehnuteľností. Jedna z nich svoju žiadosť obmedzila podielovo. 

Spoločný advokát potencionálnych reštituentov JUDr. ......so snahou dodatočne maskovať svoje pochybenia požiadal jednu z nich v penzijnom veku (jej syn vybavoval jej žiadosti podľa reštitučného zákona č. 87/91 Zb.z. o mimosúdnych rehabilitáciách o vydanie Povinnej osobe, bol služobne v zahraničí) o jej žiadosť. Súhlas s použitím jej žiadosti pre ostatných rešituentov nedoložil  Okresnému súdu Zvonodrozdovo a ani Povinnej osobe Ministerstvu národnej obrany zastupenému Krajskou vojenskou ubytovacou a stavebnou správou v ...... 

Okresný súd Zvonodrozdovo v konaní sp.zn. 10C 48. /1991 zbrklo už na jednom z prvých pojedávaní rozhodol o vydaní nehnuteľností bez prítomnosti právneho zástupcu odporcu MNO, jeho argumentami sa nezaoberal.

Odporca MNO sa odvolal, okrem iného argumentoval, že nie všetky oprávnené osoby si v zákonnej lehote 
podľa reštitučného zákona č. 87/91 Zb.z. o mimosúdnych rehabilitáciách uplatnili reštitučný nárok a nie všetok predmetný majetok patril do spolunadobudnutého majetku. 

Krajský súd v Hlavnom meste dal za pravdu odporcovi MNO a Rozsudok Okresného súdu Zvonodrozdovo sp.zn. 10C....1991 Uznesením z 29. januára 1993 zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie. Zároveň predpísal akým spôsobom musí Okresný súd Zvonodrozdovo danú kauzu (rozdelenie koakvizície) riešiť. Upozornil aj na nedostatočnú odbornú erudovanosť Okresného súdu Zvonodrozdovo.

Na to reagovali dvaja nádejní 50% podielnici predmetu reštitučného konania zrušením plnomocenstva advokátovi JUDr. ..... požiadali na súde  v konaní sp.zn. 10C....1991 svojom mene o vydanie celého majetku. Neuvedomili si, ako sa delí koakvizícia podľa Občianskeho zákonníka platného na Slovensku a Podkarpatskej Rusi (boli českej národnosti) platného do roku 1950, podľa ktorého Uznesením
z 29. januára 1993 nariadil nadriadený Krajský súd v Bratisave kauzu riešiť.

Tieto vyskoškolsky vzdelané osoby naivne opomenuli aj, že na ich žiadosť o vydanie bola po zákonnej lehote dodatočne použitá Povinným osobám podľa Zák. č.87/91 Z.z. o mimosúdnych rehabilitáciaách žiadosť ich spolureštituentky a jej syna laika v oblasti práva.

Nik zo sudcov Okresného súdu Zvonodrozdovo si v konaní sp.zn. 10C....1991 po odbornej a osobnostnej stránke s kauzou vzhľadom na lobystické tlaky nevedel rady.

Na dovŕšenie jedna osoba z navrhovateľov skúpila časť podielov už reštituovaného majetku od niektorých spoluvlastníkov porušením predkupného práva. Následne podala prostredníctvom advokáta JUDr. K. J. 03.06.1996 žalobu sp.zn. 10C....1996 o zrušenie spoluvlastníctva a vyporiadanie Okresnému súdu Zvonodrozdovo na osobu, ktorá jej umožnila sa pripojiť k jej žiadosti o vydanie, aby si aj ona mohla uplatniť  
podľa reštitučného zákona č. 87/91 Zb.z. o mimosúdnych rehabilitáciách nárok na viaceré parcely.  Suma ktorou ju hodlala vyplatiť sa nelíšila od starého úradného odhadu z bývalého režimu. Jej cenové vyjednávanie bolo takého charakteru, že npr. synom podielovej majiteľky nehnuteľností v Zvonodrozdove žijúcim v Bratislave oznámila, že keď jej ich matka nepredá svoje podiely nehnuteľností im zariadi prepustenie zo zamestnania. Advokát predložil 03.06.1996 súdu žalobný návrh v ktorom uviedol vlastníctvo viac podielov svojej klientky ako bola skutočnosť. Nezákonne bolo týmto advokátom aj predložené LV žalovanej súdu s jej pozmeneným priezviskom na Ondrejička aj s pozmeneným titulom a rokom nadobudnutia jej podielov predmetných nehnuteľností.

Nebezpečné vyhrážanie definuje trestný zákon tak, že sa páchateľ vyhráža inému smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inak takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu z takého konania. Niet pochýb o tom, že žalobkyňa vyhrážajúca  sa synom odporkyňe  kontakty na nového štatutára ich zamestnávateľa v hlavnom meste mala zo Zvonodrozdova keď pôsobil vo funkcii námestníka riaditeľa Mestský bytový podnik, mestský podnik Zvonodrozdovo š.p. Museli vedieť, že v takom znení je ich vyhrážanie spôsobilé ohroziť. Nešlo o bežné vyhrážanie, ale keď vyhrážajúca sa osoba  podala v konaní súdu sp.zn. 10C....1996 návrh o zrušenie a vyporiadenie spoluvlastníctva majetku značnej hodnoty za navrhovateľkou stanovenú cenu. Závažnosť vyhrážania bola o to väčšia, že tak konala ako podielová spoluvlastníčka v súvislosti s bránením poškodených v uplatňovaní ich ústavného práva. Napriek tomu OS a KS Zvonodrozdovo to tolerovali.   

Okresný súd Zvonodrozdovo vo veci sp.zn. 10C 48. /1996 konal proti odporkyni a pojednával i keď mu žalobkyňa a jej advokát nepredložili LV s priezviskom žalovanej a nemal predložené k pojednávaniam ani LV časti ďalších spoluvlastníkov. Nemal predložené ani LV dedičov podielov jednej osoby, ktorá medzčasom zomrela. Jedna dedičská osoba ktorej LV neboli k pojednávaniam predložené bola dokonca nesvojprávna a podľa jej matky, už staršej osoby sa aj jej advokát žalobkyňe JUDr. .... vyhrážal, že keď nepredá svoje podiely tak aj ju nechá zbaviť svojprávnosti. Napriek tomu, že odporkyňa vekovo už nad 75 rokov mala splnomocneného právneho zástupcu Okresný súd Zvonodrozdovo v konaní sp.zn. 10C 48. /1996 nariadil na návrh žalobkyňe a jej advokáta policajne vyšetrovať jej pobyt vo Vojenskej nemocnici v Bratislave, napriek tomu, že obdržal od ošetrujúceho vojenského lekára MUDr. ..... pred pojednávaním o tom doklad. Napriek námietkam odporkyňe Okresný súd Zvonodrozdovo veci následne vydával nevratné Uznesenia na základe opätovne žalujúcou stranou predložených LV s falšovanou identitou odporkyňe a s ich nezákonne pozmeneným hmotným obsahom. Okresný súd Zvonodrozdovo č.k. 10C 48 . /1996, advokáti a Správa katastra Zvonodrozdovo zasielali tam kde im to vyhovovalo LV, znalecké posudky a ďalšie doklady s jej falošnou identitou Ondrejíčková a tam kde im to vyhovovalo zasielali doklady s jej správnou identitou ............... Na námietky žalovanej v konaní Okresného sudu Zvonodrozdovo sp.zn. 10C 48 . /1996 navrhovateľka a jej advokát Mgr. Pavol M. regovali návrhom na zbavenie žalovanú svojprávnosti a aj jej syna nezákonne prostredníctvom súdu v tomto konaní ktorý k tomu nebol ani teoreticky príslušný.

Nebezpečné vyhrážanie definuje trestný zákon tak, že sa páchateľ vyhráža inému smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inak takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu z takého konania. Niet pochýb o tom, že vyhrážajúci advokát Mgr. Pavol M. a jeho klientka predmetný návrh Okresnému súdu Zvonodrozdovo na zbavenie svojprávnosti podali. Museli vedieť, že v takom znení je spôsobilý ohroziť poškodených. Nešlo o bežný žalobný návrh, ale podaný v konaní súdu sp.zn. 10C 48 . /1996 o zrušenie a vyporiadenie spoluvlastníctva majetku značnej hodnoty. Závažnosť bola o to väčšia, že návrh bol podaný advokátom aj podielovou spoluvlastníčkou v súvislosti s bránením poškodených v uplatňovaní ich ústavného práva. Napriek tomu OS a KS Zvonodrozdovo to tolerovali. 

Okrem návrhu žalovanou na Predbežné opatrenie, sťažností príslušným predsedom súdov a MS SR bolo podané Dovolanie na NS v ktorom dodnes nebolo rozhodnuté.  

Na situáciu reagoval zástupca žalovanej aj zmenou petitu a stiahnutím časti svojho Návrhu sp.zn. 10C 48 . /1991 proti Odporcovi MO v prospech ostatných navrhovateľov na Okresnom súde Zvonodrozdovo. Od toho času sa v tomto konaní pojednávalo asi dvakrát. Za tejto situácie oznámil na pojednávaní právny zástupca odporcu MO SR, že je ochotný žalobcom vydať nehnuteľnosti. Sudkyňa OS Zvonodrozdovo na poslednom pojednávaní v č.k. 10C 48 . /1991 oznámila navrhovateľom, aby sa dohodli medzi sebou.

Po roku 1993 došlo k odcudzeniu p. p. strate trestného Rozsudku bývalého Ľudového súdu Zvonodrozdovo sp.zn. 2T...... z roku 1953 a ďalších dokladov zo súdnych spisov Okresného súdu Zvonodrozdovo sp. zn 10C 11 . /1991, sp.zn. 10C ...1996 atď. Súdu do spisov ich predložil zástupca spolunavrhovateľky v konaní sp. zn 10C .../1991, jej syn. Akonáhle to zistil, na pojednávaní sp. zn 10C .../1991 to namietal a podal sťažnosť predsedovi OS Zvonodrozdovo aj predsedovi KS Zvonodrozdovo. Odporca MO na pojednávaní hodil Okresnému súdu Zvonodrozdovo a advokátovi časti navrhovateľov záchranné lano a tvrdil, že opomenul zaslanie jeho kópií Okresnému súdu č.k. 10C....1991 a že súdu ich obratom predloží. Pri kontrole spisu č.k. 10C....1991 zástupca navrhovateľky, jej syn zistil, že z Rozsudku sp. zn. ..../1953, ktorý Odporca MO dodatočne predložil chýba 10 strán v ktorých bol uvedený zoznam súdom skonfiškovaných liehovín, surovín na ich výrobu a zariadení na ich výrobu. Nebola to obsahovo tá kópia ktorú predložil Odporcovi MO oproti podpisu so žiadosťou o vydanie podľa reštitučného zákona č. 87/91 Zb.z. o mimosúdnych rehabilitáciách. Táto nezákonne pozmenená kópia Rozsudku bývalého Ľudového súdu Zvonodrozdovo z roku 1953 sa nachádzala aj v spisoch Odporcu Ministerstva obrany keď ich autor kontroloval v jeho spisoch na príslušnom ministerstve v hlavnom meste po predchádzajúcom povolení  do nich nahliadnuť ministrom obrany pánom JUDr. .....

JUDr. Jozef Břešťanský. Od 9. do 27. apríla 1968 boli nájdení mŕtvi štyria dôstojníci československej Štátnej bezpečnosti ŠtB - pplk. Bedřich Pokorný mal podrezané hrdlo (o.i. organizátor Akcie "D" Dôstojníci prebiehajúcej do roku 1953),  MUDr. Josef Sommer prestrelenú hlavu, pplk. Jiří Počepický bol najdený obesený v lese a JUDr. Josef Břešťanský, ktorý sa zaoberal rehabilitáciami na Najvyššom súde bol 2. apríla 1968 bezpečnostnými orgánmi najdený pri obci Babice obesený. JUDr. Jozef Břešťanský sa podielal na vykonštruovaných procesoch v 50. rokoch a v roku 1968 sa z pozície funkcie námestníka predsedu Najvyššieho súdu ČSSR zaoberal rehabilitáciami.

Kopřiva Ladislav (* 28. 6. 1897 Ivanovice na Hané) - český komunistický politik, ministr národní bezpečnosti byl členem KSČ od roku 1921. Za první republiky byl funkcionářem v komunistickém družstevním hnutí. Za nacistické okupace byl vězněn v koncentračním táboře Dachau. Po roce 1945 se stal členem předsednictva ÚV KSČ a do roku 1948 byl předsedou Zemského národního výboru v Čechách. Roku 1948 mu byla svěřena ve vedoucím orgánu KSČ funkce tajemníka pro kádrové záležitosti. Především zde získané poznatky jej kvalifikovaly k tomu, aby byl v květnu 1950 postaven do čela právě zřízeného ministerstva národní bezpečnosti. Zde se plně podřizoval sovětským poradcům a zvláštní aktivitu projevoval jako člen "Komise K", která rozhodovala při organizování teroru a monstrprocesů o vynášení rozsudků smrti. Spolu s Kopřivou v této zlověstné komisi pracovali náčelník StB Osvald Závodský, ministr spravedlnosti JUDr. Štefan R., náměstek ministra spravedlnosti plk. Dr. Karel Klos a náměstek ministra národní bezpečnosti Karel Šváb. Roku 1952 Kopřivu ve funkci vystřídal Karel Bacílek. V dubnu 1963, v době rehabilitací v procesech odsouzených komunistů, byl Kopřiva vyloučen z KSČ.

V roku 1971 autora náhodne zoznámil jeho spoločník s Dr. V. N. Tento pán Dr. vedúci pracovník ....  neskôr autorovi opakovane vytrvalo navrhoval aby zmenil svoju profesiu, ktorá je podľa neho veľmi náročná a namáhavá. On mu nájde pohodlné miesto, kde sú veľké vedľajšie príjmy. Autorovi sa to nezdalo, z jeho hľadiska to vôbec neprichádzalo do úvahy. Keď o tom povedal matke veľmi sa hnevala. Až po roku 2000 sa autor dozvedel, že Dr. V. N. mal veľmi blízke kontakty s inkriminovanými osobami a ich rodinami zo Zvonodrozdova. 

Po úmrtí žalovanej v roku 2008 v Bratislave bol podaný návrh na Predbežné opatrenie OS Bratislava III, príslušnému dedičskému súdu. Okresný súd Zvonodrozdovo v konaní sp. zn. 10C....1996 vo veci podal dedičskému súdu v Bratislave III. nepravdivé informácie čo sa týka hmotnej podstaty dedičstva ktoré bolo p.p. je v Zvonodrozdove predmetom jeho konania a vyhrážal súdom prideleným dedičským komisárkam pokutami. Návrh na Predbežné opatrenie podaný OS Bratislava III. bol tým zmarený a bolo umožnené prevádzať predmety dedičstva na tretie osoby. Správa katastra Zvonodrozdovo poslala k predmetnému dedičskému konaniu veďenému na OS Bratislava III. sfalšované resp. pozmenené LV k.ú. Zvonodrozdovo nebohej. Po obdržaní opakovaných žiadosti dedičov o ich opravu reagovala Správa katastra Zvonodrozdovo vyhrážkami jednomu z dedičov, že ak nebude súhlasiť s pozmenenými LV k.ú. Zvonodrozdovo jeho neb. matky, súhlasiť s rozdelením podielového vlastníctva na byty, predajom parciel jeho neb. matky a p.p. predajom celého jej majetku bez úhrad dlžného nájomného mu znemožní dediť v dedičskom konaní sp.zn. ......... Následne opätovne zaslala k dedičskému konaniu veďenému na OS Bratislava III. nezákonne pozmenené LV k.ú. Zvonodrozdovo nebohej.

Nebezpečné vyhrážanie definuje trestný zákon tak, že sa páchateľ vyhráža inému smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inak takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu z takého konania. Niet pochýb o tom, že štatutárny zástupca Správy katastra Zvonodrozdovo ......sa predmetného vyhrážania dopustil. Musel vedieť, že v takom znení je spôsobilé ohroziť poškodených dedičov. Nešlo o vyhrážanie pri bežnom návrhu na odkúpenie, ale v súvislosti so sfalšovanými LV v dedičskom konaní po neb. poškodenej a pri konaní Správy katastra Zvonodrozdovo o ich opravu. Jedná sa o majetok značnej hodnoty. Závažnosť bola o to väčšia, že návrh na odkúpenie atď. spolu s vyhrážaním dedičovi bol vykonaný štatutárnym zástupcom, t.j. orgánom štátnej správy v súvislosti s uplatňovaním svojho ústavného práva dedičmi. Vo veci boli okamžite podané podnety ÚGKK SR a príslušným orgánom s priloženými dôkazmi. Boli odmietnuté bez bližšieho vysvetlenia resp. bolo argumentované od meritu veci.

Podľa Zákona č. 300/2005 (Trestný zákon) § 360 

(1) Kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) na chránenej osobe,

c) preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd,

d) z osobitného motívu, alebo

e) verejne.

Podľa Zákona č.300 chránená osoba (Trestný zákon) § 139 

(1) Chránenou osobou sa rozumie

a) dieťa,

b) tehotná žena,

c) blízka osoba,

d) odkázaná osoba,

e) osoba vyššieho veku,

f) chorá osoba,

g) osoba požívajúca ochranu podľa medzinárodného práva,

h) verejný činiteľ alebo osoba, ktorá plní svoje povinnosti uložené na základe zákona, alebo

i) svedok, znalec, tlmočník alebo prekladateľ.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak trestný čin nebol spáchaný v súvislosti s postavením, stavom alebo vekom chránenej osoby.

 

Trestné činy proti výkonu právomoci orgánu verejnej moci § 344 Marenie spravodlivosti

(1) Kto v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní

a) predloží dôkaz, o ktorom vie, že je sfalšovaný alebo pozmenený, na účel použiť ho ako pravý,

b) falšuje, pozmení alebo marí dôkaz, alebo bráni v získaní dôkazu,

c) marí alebo bráni prítomnosti alebo výpovedi strany trestného konania, účastníka súdneho konania, alebo ich zástupcov v konaní, svedka, znalca, tlmočníka alebo prekladateľa, alebo

d) použije násilie, hrozbu násilia alebo hrozbu inej ťažkej ujmy, aby pôsobil na sudcu, stranu trestného konania, účastníka súdneho konania, svedka, znalca, tlmočníka, prekladateľa alebo na orgán činný v trestnom konaní,

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až šesť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak čin uvedený v odseku 1 spácha

a) v úmysle sebe alebo inému zadovážiť značný prospech alebo spôsobiť značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok,

b) v úmysle zmariť alebo sťažiť inému uplatnenie jeho základných práv a slobôd,

c) z osobitného motívu,

d) ako verejný činiteľ alebo iná osoba v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo

e) ako osoba vykonávajúca právomoc orgánu riadenia a správy súdov.

 

Súdne konania  Okresného súdu Trenčín 1991-2017.   

V roku 2012 bol podaný dedičmi návrh na správne konanie Krajskému súdu Trenčín sp. zn. 13S/24/2013, nakoľko Okresný úrad Trenčín, katastrálny odbor opätovne odmietol opraviť sfalšované resp. pozmenené LV k.ú. Trenčín poručiteľky.  

Nezákonné manipulácie s priezviskami rodiny autora resp. ich falšovanie a časovo s nimi korešpondujúcimi zmenami aj svojich priezvísk aktérmi za účelom zmarenia ich náhodnej identifikácie (tretími subjektami nezapojenými do veci). Nie sú v žiadnom prípade tzv. nedopatrenie, alebo gavaliersky delikt, ako sa ho pokúšajú interpretovať orgány štátnej moci a orgány verejnej správy v Trenčíne a napríklad aj ÚGKK SK odpovedá (od meritu veci) najstarším známym právnickym trikom na viac ako 70 podnetov.

Tak sa deje napriek tomu, že orgány štátnej moci a zverenej správy v Trenčíne aj v Bratislave sú si vedomé, že celá rozvetvená notárska rodina autora sa aktívne zúčastnila slovenských národných vystúpení v rokoch 1848-1918 a organizačne sa priamo podieľala v riadiacich funkciách na vzniku Československej republiky v roku 1918. Sú si vedomé, že rodina autora s jej príbuznými od roku 1918 až do roku 1948 zastávala vysoké funkcie v štátnej správe, samospráve, krajinských úradoch, okresných úradoch po prípade v armáde a tak ďalej. Od roku 1948 do roku 1953 už iba vynímočne. 

Aj to je svojho druhu odmena od orgánov štátnej moci a zverenej verejnej správy v Trenčíne a v Bratislave za riadiacu organizačnú prácu a občianske postoje rozvetvenej notárskej rodiny autora v rokoch 1848-1918-1938-1948-1968 a k okrúhlym výročiam, osobitne k 100-ému výročiu vzniku Československej  republiky a k revolučnému roku 1848. 

Registrovaný uživatel
 
Registrován: Bře 2015
Příspěvky: 786
 
přeji Ti klidnou noční službu. Prostudovat nejstarší trenčanskou firmu na výrobu alkoholu a prodeje. Herbaria pochází z Považské Bystrice, byla součastí trenčanských likérek.
Registrovaný uživate
 
Registrován: Bře 2015
Příspěvky: 786
 
těžítko odpovída k dataci, kterou jsem určil tj, konec 19. stol. počátek 20 stol, jenom jsem nevěděl zdali je to malba nebo otisk.
Registrovaný uživatel
Registrován: Lis 2015
Příspěvky: 2714
 
Ak je to začiatok 20.stor, tak mám radosť. Aby to nebolo 21. Ale aj tak je pekné. Ja som ten link v rýchlosti preletel, Herbaria-Pov. Bystrica, plytvanie s alkoholom, vylievanie do Váhu. Možno niečo dotieklo až sem k nám. Piť som to v povojnových dobách ale ešte zďaleka nemohol. :P Ďakujem ti za info, 

Old Herold, s.r.o. sídli v priestoroch, kde sa v roku 1932 presťahovala firma Kornhauser a Herzka, továreň na výrobu kvasníc, pokrmových mastí a destilátov, pôsobiaca v meste Trenčín od roku 1886.      

Jeden z najvýznamnejších Slovákov 19. a 20. storočia, od r.1919 do r.1922 generálny dozorca evanjelickej cirkvi, poslanec NZ,  od roku 1920 predseda slovenského výboru Ústredného zväzu československých priemyselníkov JUDr. Milan Ivánka de Draskócz et Jordánfold mal blízkych príbuzných vysokých funkcionárov Trenčianskej (župný sudca Stephan Sandor zo Slávnice, župan Ladislav Medňanský, Okresný náčelník Dr. Stefan Schurmann) a Nitrianskej župy (okrem tu neuveďených ďalších žúp), Okresný náčelník Dr. Aladár Ondrejkovič, vládny komisár a Hlavný slúžny Dr. Viktor Ravasz. Po roku 1939 sa aktívne zapojil do odboja a do roku bol 1945 väznený v Terezíne. TASR, 1. októbra 2015.

Poznámky: Stephanus Ivánka de Draskócz et Jordánfold a jeho manželka Anna Zsittnyan, Bánovce nad Bebravou rok 1845. Ctenou pani matkou Obvodného notára v Dolných Držkovciach a Šimonovanoch Stefana I. Ondrejkoviča narodeného v Bánovciach nad Bebravou, katolíckeho vierovyznania bola Antónia Zsittnyan, ctenou matkou jeho Urodzeného pána svokra, trenčianskeho župného sudcu Stephana Sandora de Szlavnicza, evanjelíckeho vierovyznania bola Urodzená pani Eszter Ivánka de Draskócz et Jordánfold. 

V roku 1937 bol v obci Melčice vedúci notár Ferdinand Taus. Požiadal o preloženie do Parkanu. Bolo mu vyhovené až keď sa zriekol svojho dovtedajšieho náboženstva. Zdroj: Pamätná kniha obce Kochanovce 1937-1949.  

Dr. Arvéd Grébert nastúpil na miesto kultúrneho atašé v Ríme. Vtedajší slovenský vyslanec Dr. B. Galvánek (bývalý stredoškolský profesor v Trenčíne), ho obvinil z protifašistického a protinemeckého postoja. V lete 1940 preto žiadal nemecký legačný radca v Bratislave Dr. Endroess jeho vylúčenie zo služieb ministerstva zahraničných vecí. Zdroj: TASR, 2. októbra 2015. 

Zdroje: 

4. r. správa Čs. štátneho vyššieho reálneho gymnázia "Ľudovíta Štúra" v Trenčíne za školský rok 1921-1922, strany 10 a 11. V predmetnej správe sú uveďení na str. 11, 12 ako žiaci II. triedy Štefan Reis (budúci minister 1950-1953), Zliechov. (Trenčianske Teplice) a Jozef Tiso (budúci riaditeľ továrňe na výrobu kvasníc, pokrmových mastí a destilátov v Trenčíne), Trenčín, na str. 13 žiak IV. triedy Oldřich Kočiš (v skutočnosti Aladár Kočiš, budúci šéfredaktor, minister a (Aladár Kočiš, šéfredaktor, minister a generálny tajomník HSĽS), Trenčín, 1.a Pavol Káčer, Zay-Uhrovec, 1.b Politzer Otto, Brušperk (Trenčín). Na str. 11 je uveďený aj žiak 1.b triedy Oldrich Ondrejkovič narodený v Čiernej Lehote  (Lednické Rovné). Personál gymnázia zmenil krstné meno Aladára II. Ondrejkoviča na Oldrich. Jeho bezdetní (resp. tí ktorí mali iba dcéry) rodinní príslušníci s vysokým postavením v trenčianskej a nitrianskej župe npr. JUDr. Martin Mičura, ThDr. Karol Kmeťko, Dr. Aladár II. Ondrejkovič, ktorými bol určený ako budúca hlava rodu proti tomu namietali. 

5. výr. zpr. Čsl. štát. reál. gym. Ľ. Štúra v Trenčíne. Školský rok 1922-23. Menoslov žiakov: 1.c) trieda. ...... Koloman Prónay (príbuzný rodiny Ondrejkovič prostredníctvom rodu Sandor), Malá Slatina (Továrniky)... Renáta Tausová, Bošáca, (Trenčín) ... Imrich Záhumenský, Vysoká. 2.b) trieda ...* Štefan Majtan (príbuzný rodiny Ondrejkovič prostredníctvom rodu Sandor), Kys. N. Mesto (Pováž. Bystrica). ...Ružena Martinová, Budapešť (Trenčín)... František Prónay (príbuzný rodiny Ondrejkovič prostredníctvom rodu Sandor), Bobot. (Továrníky.)...Helena Schlesingerová, Hor. Motešice (Trenčín).

VII. Ročná správa Čs. štátneho vyššieho reálneho gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne za školský rok 1924-1925, str. 12, II.A trieda 57. *Eva Baxová, Viedeň (Trenčianske Teplice).

9. r. zpr. Čsl. štát. reál. gym. "Ľ. Štúra" v Trenčíne. 1926-1927. b) Stav  zboru  profesorského  na  konci  šk.  r.  1926/1927: ......5. Bohdan Galvánek, supl. prof,  učil  od  l./IX.- 31./X.  Čsl* Iae, VaB, IVbs,  Fr  HIb4,  spolu  20  h,  od  l./XI.  Fr  VIb,  spolu  23 hod,  triedny  v  la. Trieda II.B ....38. Pavel Žitnan (príbuzný rodiny Ondrejkovič), Bánovce. 40.  Margita  Nozdrovická (príbuzná rodiny Sandor de Szlavnicza a Ondrejkovič), Turzovka  (Trenčín). III.A. 35. Milan Jakuboci (príbuzný rodiny Ličko), Trenčín. II.B. 30. Ivan Širchich (príbuzný rodiny Sandor de Szlavnicza, tým aj Ondrejkovič), Trenčín. 45. Maria Nozdrovická (príbuzná rodiny Sandor zo Slávnice, tým aj Ondrejkovič), Turzovka (Trenčín). VII. 22. Štefan Reis, budúci manžel Evy Baxa), Zliechov-Gápel (Tr. Teplice). 27. Jozef Tiso (budúci manžel Renáty Taus), Tren­čín.

12. Výročná správa Čs. štátneho vyššieho reálneho gymnázia "Ľudovíta Štúra" v Trenčíne za školský rok 1929-1930, str. 32, I.b ...13. Edita Ondrejkovičová (manželka držiteľa ceny PEN klubu Andreja Vrbackého, sestra pplk. tank. Aladára II. Ondrejkoviča) Prečin Lehota (Trenčín) ...str.38 ... V.b ... 36. Pavel Žitňan (príbuzný rodiny Ondrejkovič), Bánovce n./Bebr.... 

18. výr. zpr. Štát. čsl. reál. gym. "Ľ. Štúra" v Trenčíne. 1935-36. Štipendiá ktore udelil J. E. ndp. biskup Dr. Karol Kmeťko (príbuzný Obv. notára Stefana I. Ondrejkoviča po matke): po 400.- Kč. Štefan Martinisko a František Martinus z VIII. tr., po 300.- Kč Imrich Čapák z VII. A tr. a František Štefkovič z VIII. tr., po 200.- Kč. Pavla Vaňková z V. C tr., Fridrich Beluch, Alfonz Hôrka a Jozef Mozolaz VIII. tr., po 150.- Kč Vincent Kvasnica a Vojtech Mihálik z VII. B tr., po 100.- Kč Martin Hollý z III. A tr., Ondrej Lajcha z V.A tr., Rudolf Pivko z V. B tr. a Rudolf Beták z VI. A tr., po 50.- Kč Michal Urban z II. A tr. a Milan Prístupný z IV. B tr. Menoslov žiakov: ...II. A. trieda: ...4. František Beniak, Slopná...13. Artur Fuchs, Trenčín...32. Walter Lutz, Trenčín...34. Mirko Maxon, Kysucké Nové Mesto (Istebník)...II. B. trieda....34. Mikuláš Platthy (príbuzný rodiny Ondrejkovič prostredníctvom rodu Sandor de Szlavnicza), Vrbové (Trenčín)...55. Rudolf Žittňan (príbuzný Obvod. notára Stefana I. Ondrejkoviča po matke), Bánovce n/Bebr. (Trenčín). ..IV. B. trieda. 1. Pavel Herzka (príbuzný Sarloty Stiglitz rod. Buchler po jej matke), Bratislava (Dubnica)...31. František Sopko (príbuzný starej matky pplk. Aladára II. Ondrejkovič D. Paulíny Balazsovics), Tekov...37. Štefan Štefánik, Trenčín...

20. výr. zpráva Štát. čsl. reál. gym. "Ľ. Štúra" v Trenčíne za šk. r. 1937-38. Menoslov abiturientov VIII.A trieda. ....10. Mikuláš Dohnányi, 11. Rudolf Feldek, 12. Juraj Fuchs, asistent profesorky Gizely Kerney rod. Ondrejkovičovej  (sesternica pplk. tank. Aladára II. Ondrejkoviča, jej manžel do r. 1945 zástupca fy Cukorspol vo Švajčiarsku, po roku 1948 veľkopodnikateľ s oceľou v Kanade Alexander Kornhauser  -  Kerney) šéfky volebného štábu Demokratickej strany v roku 1946, neskôr redaktor. str. 50, III. A trieda... 20. Ervín Kellermann (budúci riaditeľ Slovlik, štátny podnik Trenčín, zať Jána Ličko a Júlie Ličkovej rod. Stiglitz), Trenčín. 32. Alexander Pelikán, Trenčín. 34. Erich Pollák, Trenčín. 38. Robert Schlesinger, Trenčín. 43. František Veselý, Žarnovica (Trenčín) ... Milada Formánková triedna profesorka IV.A, Ján Mališ, triedny profesor IV.B ;   

Ďalšie zdroje: Literární Listy rok 1968 ;  Jan Tuček - Superb - : ThDr. Karol Kmeťko, významný hodnostář římskokatolické církve, jehož papež Pius XII. jmenoval v květnu 1944 osobním arcibiskupem ; 

 

 

 

Aktualizované: 16.12.2018