JUDr. Štefan Rais, minister spravodlivosti ČSR

,,Aladár je dobrý človek, ale nehodí sa pre súčasný režim"

absolvoval gymnázium "Ľudovíta Štúra" v Trenčíne *08.august 1909 Gápel † 25.apríl 1975 v štátnom sanatóriu v Bratislave. Otec Bernard Reisz *1870 Očová, matka Karolina Büchler *08.08.1872 Považská Bystrica. Manželka JUDr. Eva Raisová rod. Baxová.

V rokoch 1939-1945 o.i. redaktor vysielania "Rádio Moskva" pre Československo. Mimo iné cestoval po vojenských zajateckých táboroch v ZSSR za účelom náboru prislušníkov Slovenských a Maďarských (bývalých čs. občanov) ozbrojených síl do 1. Čs. armádneho zboru. Situácia zajatcov v táboroch bola veľmi ťažká. Napríklad plk. v. v. Pavol Gajdoš autorovi povedal, že JUDr. Štefan Rais mu dal kúsok slaniny, z ktorej ako vyhladovaný skoro zomrel. Podľa spomienok príslušníkov 1. Čs. armádneho zboru v ZSSR, ak hodlali zajatci prežiť, prihlásili sa.

JUDr. Štefan Rais bol v roku 1945 o. i. v čele redakcie Pravdy v Prahe a následne prednosta vnútropolitického odboru  Kancelárie prezidenta ČSR.

Do jej zatknutia 16. augusta 1948 redaktorka pražskej kancelárie denníka "Pravda" Věra Hložková, bola údajná milenka viacerých českých a slovenských komunistických politikov. 

Dňa 29. januára 1949 bolo Košické divadlo plné. Príhovory oficiálnych hostí si prišlo vypočuť množstvo Košičanov. Prednosta politického odboru Kancelárie prezidenta republiky Dr. Štefan Rais prečítal zúčastneným pozdrav prezidenta republiky Klementa Gottwalda. Zúčastneným sa prihovorili minister zdravotníctva Josef Plojhar, povereník zdravotníctva Milan Polák, povereník školstva Ladislav Novomeský a povereník techniky prof. Jozef Lukačovič. 

Podľa svedectva bývalého redaktora denníka Práca  ktorým bol Alexander Bachnár autorovi, mu o roky neskôr vypovedal už ako  smrteľne chorý, že sa dozvedel až o týždeň o zatknutí v Bratislave a zavlečení presidenta Najvyššieho súdu JUDr. Martina Mičuru do ZSSR v septembri 1945 príslušníkmi  KGB  tohoto štátu. JUDr. Štefan Rais bol zať vysokého funkcionára v Čs. politike, ktorým bol predseda Ústavného súdu a primátor hlavného mesta Prahy Dr. Karel Baxa,  obhajca v politických procesoch s hnutím Omladina za Rakúsko - Uhorska. Dr. Baxa  bol synovec slávneho českého básnika a novinára, ktorým bol Karel Havlíček Borovský. Jeho manželka Amélie Jurkovićová bola dcérou známeho advokáta z chorvátskeho mesta Opatija. Ich jediné dieťa bola dcéra JUDr. Eva Raisová rod. Baxová.

JUDr Štefan Rais sa nepostaral o požiadanie o navrátenie Dr. Martina Mičuru prostredníctvom prezidentskej kancelárie. Argumenty o neochote vládnych orgánov ZSSR vrátiť prominetné osoby sa nezakladajú na pravde. Dôkazom je výpoveď  a vydanie prominentov. Jeden z nich bol npr. generál Jozef Turanec (jeden z veliteľov npor. aut. zál. Aladára II. Ondrejkoviča ktorí mali námietky proti jeho sobášu podľa predpisu H.V.V. A-V-7 § 8, čl. 5), ktorý oznámil, že pri jeho vydávaní do ČSR na neho kričal z okna väzenia JUDr. Martin Mičura ,, tu sme !  ". Ďalším, ktorého vydala vláda ZSSR bol aj bývalý minister obrany generál Ferdinand Čatloš. JUDr. Martin Mičura president Najvyššieho súdu, podpredseda štátnej rady, predseda politickej strany Čs. strana Lidová na Slovensku bol dôverným priateľom nielen prvého prezidenta Čs. republiky T. G. Masaryka, ale aj celej jeho rodiny. O nepriateľstve JUDr. Štefana Raisa voči Čs. strane Lidovej a rodine prezidenta T. G. Masaryka  a nevraživosti  voči nej svedčia jeho  prejavy a celá politická činnosť. JUDr. Rais bol minister spravodlivosti  v rokoch 1950-1953.

Na snímke JUDr. Štefan Rais. Jeho Ctihodnosť Dr. Karel Baxa, primátor Hlavného mesta Prahy dňa 9.decembra 1920 sobášil novomanželov, ktorými boli Vážený pán MUDr. Henri Revilliod (*1873 1956), švajčiarsky štátny občan a Milostivá slečna Olga Masaryková (*25.05.1891 Praha 12.09.1978 Beaconsfield,  England), dcéra prvého prezidenta ČSR.

Ulice krále Alexandra o ktorej výstavbu aj pomenovanie sa zaslúžil Dr. Karel Baxa, primátor hlavného mesta Prahy a predseda Ústavného súdu Československej republiky aj Československo-Juhoslovanskej Ligy. Funkcionárom juhoslovanskej časti ligy bol redaktor brnenských Lidových novín v Juhoslávii, profesor Andrej Vrbacký. Členom ligy na Slovensku bol aj jeho svokor správca učiteľ Štefan I. Ondrejkovič funkcionár Čs. strany Lidovej na Slovensku, ktorý sa stal príbuzný aj Dr. K. Baxu sobášom npor. aut. Aladára II. Ondrejkoviča a sleč. Alžbety Ličkovej. Rodina Ondrejkovič, orientovaná politicky na Mičurovu Čs. Lidovú stranu bola silnejšie prepojená na rodinu manželky Dr. Štefana Raisa ako bol pred verejnosťou aj sebou ochotný pripustiť.

V nezákonnom konaní sp.zn. M 155/1947 Okresného súdu Trenčín rozhodovala JUDr. Martiny-Brtková, ktorú JUDr. Štefan Rais poznal už z ich spoločných šúdii na gymnáziu. V kauze figuroval okrem B.S. aj advokát Dr. Alfred Barač. Dôkaz: aj Štvrtá správa Čs. štátneho vyššieho reálneho gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne za školský rok 1921-1922, strany 10, 11 a Uznesenie OSTN sp.zn. M 155/47 z 13. januára 1948 (Vyhlásenie za mŕtvu Sarloty Stiglitz rod. Büchler).

Štefan Rais si po zrušení kabinetu ministra vytvoril kolégium stálych zástupcov ministra a jeho zástupcov a jeho námestníkov - zástupcom pre prezidiálne veci, teda pre záležitosti advokátov bol JUDr. Otakar Heráf. Na porade sudcov a advokátov v Piešťanoch 12.06.1950 JUDr. O. Heráf prehlásil "My sledujeme veci advokátov, vieme o ich neplechách, netrpte ich plamenné reči a aby napádali orgány ZNB a kvalitu ich administratívnych protokolov".    

Mimo pochybnosť bol minister spravodlivosti JUDr. Štefan Rais v roku 1953 informovaný, že počas vyšetrovacej väzby Jozefa Čevelu a Valérie Čevela rod. Stiglitz v súvislosti s trestným procesom býv. Ľudového súdu v Trenčíne sp. zn. 2T399/53 sa našla v ich vile v Trenčíne na Štefánikovej č.33 obesená mŕtvola  sudetskej nemky z Liberca, kuchárky ktorá pracovala už dlhšie v ich rodine. Podľa názoru autora z priebehu procesu býv. Ľudového súdu a predložených dôkazov mu musel byť zrejmý rozpor medzi skutkovou podstatou údajných trestných činov a Rozsudkom č.k. 2T 399/1953 z dňa  30.09.1953. Podľa archívnych dokladov matriky, štátnych archívov a dokladov zo súdneho spisu Okr. súdu bol JUDr. Štefan Rais prinajmenšom od začiatku r.1953 oboznámený o nezákonnej manipulácii s identitou a majetkom Bartolomeja Stiglitza a Sarloty Stiglitz r. Büchler (sestry jeho matky) v konaní Okresného súdu   Trenčín sp.zn. M 155/1947 a na OÚ Trenčín - Matrika za účelom neoprávneného majetkového prospechu a zmarenia dedičských práv ich dcéry a jeho sesternice Júlie Ličkovej rod. Stiglitz.

V r.1975 v Štátnom sanatóriu v Bratislave ako smrteľne chorého JUDr. Štefana Raisa navštevoval redaktor denníka Práca Alexander Bachnár. Pri tej príležitosti sa vyjadril o.i. k okolnostiam odvlečenia prezidenta Najvyššieho súdu JUDr. Martina Mičuru do ZSSR v septembri  1945 zo Štátnej nemocnice v Bratislave príslušníkmi KGB.  JUDr. Šefan Rais už od apríla 1945 vedel, že sobášom Alžbety Ličkovej vnučky jeho tety a dobrodinky  Sarloty Stiglitz rod Büchler na jar r.1944 s npor. aut. Aladárom II. Ondrejkovičom sa sám dostal do príbuzenského vzťahu s JUDr. Martinom Mičurom a viacerými významnými slovenskými notárskymi rodinami ku ktorým zaujímal veľmi negatívne stanovisko. Nepokryte toto stanovisko dal najavo autorovi ako osemročnému chlapcovi aj keď bol informovaný, že jeho otec za prispenia rodinných a profesionálnych vzťahov notárskej rodiny Ondrejkovič (npr. Dr. Viktor Pavella, Okresný náčelník Dr. Aladár Ondrejkovič, Dr. Karol Reindl, Hlavný župný notár Rudolf Mičura, Obvodný notár Július Pavella, mešťanosta Bratislavy Štefan Turba atď.) do r.1945 chránil aj jeho členov rodiny a priateľov pred rasovým a politickým prenasledovaním.

Svedecká výpoveď Doc. JUDr. R.A. o činnosti pplk. tank v. v. Aladára II. Ondrejkoviča (pravnuka trenčianskeho župného sudcu Stephana Sandora de Szlavnicza) v rokoch 1938-1945. 

Hudobný salón s klenbou stropu ktorú zdobí plátkové zlato v  pražskej rezidencii primátora Dr. Karla Baxu kde vyrástla Dr. Eva Raisová rod. Baxová, jeho jediné dieťa.

Minister obrany JUDr. Alexej Čepička v roku 1952 rozhodol, že pri 2.Veliteľstve vojenského okruhu (veliteľ genpor. Jaroslav Ťokan) v Trenčíne bude zriadená funkcia  sovietskeho vojenského poradcu. Pre jeho sídlo MNO vyhliadlo vilu s priľahlými stavbami v ktorej bývali Jozef Čevela a Valéria Čevela r. Stiglitz. V  tejto vile rodiny manželky na Štefánikovej 33 (9), ale už pred sobášom v r.1944 bol prihlásený dôstojník z povolania kpt. tank. Aladár Ondrejkovič II a jeho manželka Alžbeta Ličková a po 1. apríli 1945 s deťmi. Minister Čepička sa rozhodol pre MNO vilu získať inciovaním trestného procesu býv. Ľudového súdu Trenčín sp.zn. 2T 399/1953. Problém pre ministra JUDr. Alexeja Čepičku bol predpis MNO A-XIV, preto rozhodol, že kpt. Aladár Ondrejkovič bude prepustený z armády v Akcii D a následne na Štedrý večer 24.12.1953 deložovaný aj s manželkou vo siedmom mesiaci tehotenstva a tromi malými deťmi z bytu v Akcii B - Byty s ďalšími represívnymi opatreniami proti jeho rodine. Ich následok bola o.i. smrť správcu učiteľa v. v. Štefana Ondrejkoviča a ochorenie jeho nevesty Alžbety Ondrejkovičovej  r. Ličkovej na TBC. V súvislosti s trestným procesom sp.zn. 2T 399/1953 bol v trenčianskych regionálnych novinách uvádzaný ako príbuzný rodiny obvinených minister spravodlivosti JUDr. Štefan Rais. Do kontextu zapadá aj pripomienka  predsedu vlády Antonína Zápotockého na zasadaní vlády v Prahe keď sa ho ironicky pýta -Pišto co to dělá tvá rodinka v Trenčíne ?  

Nezákonné konanie MNO voči dôstojníkovi s povolania a jeho rodine zo škandálom  v Trenčíne v súvislosti s trestným procesom vyvolalo spolu s prebiehajúcou Akciou "D" v r.1952-53 veľké znepokojenie medzi dôstojníkmi. Bol kolega z ich stavu, aj oni väčšinou pochádzali z rodín vidieckych učiteľov a notárov. Alžbeta Ličková ilegálne spolupracovala v období 1939-44 s viacerými  slovenskými dôstojníkmi (mjr. Mirko Vesel, Miloš Vesel, npor. let. Karol Ličko, Michal Šumichrast) a ich manželkami (Jarmila Golianová) ktorí slúžili v Trenčíne a zúčastnili sa odboja. Ich spoločenské kontakty a výber manželského partnera bol limitovaný predpisom MNO A-XIV už pred r.1939. Cítili sa s rodinami postupom MNO vo veci a Akciou "D" ohrození. Časť dôstojníkov organizovala petíciu proti konaniu MNO proti ich stavu. Vedenie štátu vec vážne diskreditovala rozhodlo, že do skonfiškovanej vily na Štefánikovej č. 33 (9) v Trenčíne sa sovietsky vojenský poradca nenasťahuje, ale MNO si ponechalo priľahlé stavebné objekty a časť hnuteľného majetku. Následne ŠtB vyšetrovala a uväznila veľký počet slovenských dôstojníkov. ŠtB nezákonným spôsobom vyšetrovala aj kapitána v zálohe Aladára Ondrejkoviča a jeho manželku Alžbetu Ondrejkovičovú rod. Ličkovú vo vysokom stupni tehotenstva čoho následkom musela byť hospitalizovaná.  Autor ako dieťa bol účastníkom a svedkom. Dodnes aj proti jeho vôli mu škandál pripomínajú bývalí dôstojníci, vojaci, obyvatelia Trenčína,  vzdialenejší a bližší príbuzní aj celkom neznámi ľudia. Sled udalostí nasvedčuje, že škandál v Trenčíne v rokoch 1952-1953 bol hlavný dôvod prečo minister spravodlivosti  JUDr. Stefan Rais bol  koncom roku 1953 odvolaný z funkcie. 

V roku 1954 bol v súvislosti s jeho spôsobom realizácie Akcie "B" odvolaný povereník vnútra Jozef Lietavec. Jej následky poškodeným však napravené neboli, ani byty im neboli vrátené. Úplne neúnosné bolo, že až o tri roky prišiel o kreslo ministra JUDr. Alexej Čepička pre zodpovednosť za nezákonnosti a zločiny páchané štátnou správou v rokoch 1948-1955. Nezákonné a zločinné konanie proti rodine Ondrejkovič jeho vylúčenie z KSČ v roku 1963 nič neriešilo, keď  štátne a stranícke orgány neboli ochotné až do roku 1989 napraviť jeho následky, ale ani zmeniť direktívy štátnym a straníckym orgánom vo veci.

Kaštieľ rodu Sandor de Szlavnicza v Malých Ostraticiach v súčasnej dobe. Pred 10 rokmi sa oň uchádzal autor podľa  § 2, ods.1, zákona č.503/2003. Mal už zabezpečené prostriedky na jeho opravu. Stanovisko kompetentných štátnych úradov bolo však nezrozumiteľné. Z rodu Sandor de Szlavnicza pochádza Anna Ondrejkovičová rod. Sandor de Szlavnicza stará matka pplk. tank. v. v. Aladára II. Ondrejkoviča 

Nevratné škody v interiéri kaštieľa Sandor v Malých Ostraticiach. 

Otec Urodzenej pani Anny Sandor de Szlavnicza, matky správcu učiteľa Stefana Ondrejkoviča, t.j. jeho starý otec bol počas Rakúsko-Uhorska trenčiansky župný sudca (Comitatus Jurassor) Stephanus Sandor de Szlavnicza. Sobášom npor. aut. zál. Aladára II.  Ondrejkoviča, vnuka Anny Sandor de Szlavnicza sa stal dodatočne príbuzný aj s najväčším českým právnikom primátorom Prahy JUDr. Karlom Baxom. JUDr. Baxa bol od 17. novembra 1921 do 5. januára 1937 aj predseda Ústavného súdu ČSR.

Primátor Hlavného mesta Prahy, Jeho Ctihodnosť JUDr. Karel Baxa bol od 17. novembra 1921 aj predseda Ústavného súdu ČSR, ktorého sídlo bolo na ul. Dušní č. 17 v Prahe až do 5. januára 1937 keď sa zriekol funkcie pre svoj vek a zdravotný stav. V tejto budove úradovalo aj Ministerstvo unifikací, teda ministerstvo pro sjednocení zákonodárství a organizace správy v Československé republice.   

Pri tenisových kurtoch v záhrade vily na Štefánikovej 33 (9) Trenčín maminka autora Alžbeta Ličková (od jari 1944 Ondrejkovičová), jej sestra Alica a dcéra podnájomníka profesora Schwera z Obchodnej akadémie v Trenčíne rok 1942.

Npor. aut. Aladár II. Ondrejkovič slobodný pán Sandor de Szlavnicza, vnučka podnikateľky Sarloty Stiglitz rod. Büchler slečna Alžbeta Ličková jeho snúbenica, jej sestra Alica a zať pani Sarloty Stiglitz rod. Büchler pán Jozef Čevela pred vilou na Stefánikovej 33 v Trenčíne. Roky 1943-1944. 

Vila rodiny manželky na Štefánikovej 9 (33) v Trenčíne dnes. Tu bol npor. aut. zál. Aladár II. Ondrejkovič prihlásený aj s manželkou k trvalému pobytu a tu mala sídlo aj jeho firma ktorá výrabala liehoviny aj s nimi obchodovala.

V roku 1943 bola aj vila na Štefánikovej 33 povinne zatemnená vzhľadom na jej polohu hneď vedľa vojenských kasární a nebezpečenstvo ich bombardovania spojeneckým letectvom. Na snímke jej okno zakryté špeciálnym svetlo neprepúšťajúcim  papierom smerom k  Štefánikovým kasárňam a poľovnícky setter npor. Aladára Ondrejkoviča.

Predseda vlády Antonín Zápotocký (od 21.03.1953 prezident ČSR) bol informovaný o všetkých okolnostiach v súvislosti s trestným procesom bývalého Ľudového súdu v Trenčíne č.k. 2T 399/1953 proti Jozefovi Čevelovi a jeho manželke Valérii Stiglitz a drastických represívných nariadeniach proti kpt. aut. Aladárovi II. Ondrejkovičovi a celej jeho rodine. A. Zápotocký od roku 1920 spoluorganizoval štrajky, ktoré boli namierené proti ministrovi pre správu Slovenska JUDr. Martinovi Mičurovi. Mimo pochybnosť bol aj s ministrom obrany JUDr. Alexejom Čepičkom  informovaný aj o príbuzenskom a spoločenskom vzťahu JUDr. Mičuru k notárskej rodine Ondrejkovič. Obaja boli informovaní aj o spoločenských a osobných vzťahoch JUDr. Martina Mičuru a Okresného náčelníka Dr. Aladára I. Ondrejkoviča k rodine prezidenta T. G. Masaryka.

Tatrička T 57A špz. S-BM-5073 strieborná, kaki zelená ?

Okrem iného majetku hnuteľného majetku Vojenská posádková správa 92 prevzala 6.júna 1953 aj súkromné motorové vozidlo Tatra 57A kpt. aut. Aladára II. Ondrejkoviča.

Kvalifikovaný právnik, minister národnej obrany ČSR JUDr. Alexej Čepička *1910 1990 bol oboznámený s priebehom trestného procesu býv. Ľudového súdu v Trenčíne sp. zn. 2T 399/1953. Konal sa totiž na jeho podnet. JUDr. Alexej Čepička vyštudoval PF UK už pred rokom 1937 a pplk. StB Bedřich Pokorný, ako bývalý dôstojník z povolania predvojnovej čs. armády boli  oboznámení  s predpisom MNO A-XIV a muselo im byť zrejmé (aj JUDr. Stefanovi Raisovi), že StB a MNO prenasleduje kapitána aut. v zálohe Aladára II. Ondrejkoviča s rodinou práve pre jeho naplnenie.

Osemročný autor v roku 1955 obdržal od riaditeľa ČTK v Bratislave JUDr. Štefana Raisa ako návod vzťahu k rodine otca knížku Pavlík Moruzov 

JUDr. Josef Břešťanský ktorý sa zaoberal rehabilitáciami na Najvyššom súde bol 2. apríla 1968 bezpečnostnými orgánmi najdený u Babic obesený ; 

Poznámky:

Štvrtá správa Čs. štátneho vyššieho reálneho gymnázia "Ľudovíta Štúra" v Trenčíne za školský rok 1921-1922, strany 10 a 11. V správe sú uveďení na str. 11, 12 žiaci II. triedy budúci minister spravodlivosti Reis Štefan, Zliechov (Trenčianske Teplice) a budúci riaditeľ Kavsnicovej továrne v Trenčíne Tiso Jozef, Trenčín, na str. 13 žiak IV. triedy Kočiš Oldřich (budúci šéfredaktor a 1944-1945 minister školstva a národnej osvety Aladár Kočiš), Trenčín. Žiaci 1.a triedy Ružena Martinová (budúca sudkyňa Dr. Ružena Martiny-Brtková, vydala vedome zavádzajúce Uznesenie OS TN "Vyhlásenie za mŕtvu" sp.zn. M 155/1947 z 13.01.1948 poškodzujúce a znevažujúce rodiny Stiglitz, Büchler, Ličko, Ondrejkovič, Lederer, Kellermann), narodená v Budapešti (Trenčín), Ladislav Kellermann, Trenčín a 1.b triedy Oldrich Ondrejkovič (v skutočnosti Aladár Ondrejkovič) narodeny v Čiernej Lehote (Lednické Rovné). Personál gymnázia zmenil krstné meno Aladára Ondrejkoviča na Oldrich. Jeho bezdetní (resp. tí ktorí mali iba dcéry) rodinní príslušníci s vysokým postavením na Slovensku aj v trenčianskej a nitrianskej župe (minister s plnou mocou pre Správu Slovenska Dr. Martin Mičura, Okresný náčelník Dr. Aladár Ondrejkovič) ktorými bol určený ako budúca hlava rodu proti tomu namietali. Podľa strany č. 4 triedny profesor budúceho pplk. tank. Aladára Ondrejkoviča bol Vladimír Němec, X., Ch, P, učil Ch, v tr. IV, V, VI, P v l.a, I.b, V, VII, Cs. v I.b, 20 h., v II. polr. tiež Z v III, 22 h., triedny v I.b, správca sb. Čh, dozor pri hrách. 

VII. Ročná správa Čs. štátneho vyššieho reálneho gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne za školský rok 1924-1925, str. 12, II.A trieda 57. *Eva Baxová, Viedeň (Trenčianske Teplice).

VIII. Ročná správa Čs. štátneho vyššieho reálneho gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne za školský rok 1925-1926, VI.a trieda 21.  budúci minister spravodlivosti 1950-1953 *Štefan Reis, Zliechov-Gápel (Trenč. Teplice), 26. Jozef Tiso  ;   

20. výr. zpráva Štát. čsl. reál. gym. Ľ. Štúra v Trenčíne za šk. r. 1937-38. Menoslov abiturientov (hviezdičkou označení složili skúšku dospelosti s vyznamenaním) VIII. A trieda. ....10. Mikuláš Dohnányi, 11. Rudolf Feldek, 12. *Juraj Fuchs (budúci asistent prof. Gizely Ondrejkovičovej vo volebnej kampani za DS 1946, neskôr redaktor)  ;

Obvodný notár Július Pavella - verejný činiteľ, publicista, popredný člen humanitných spolkov (*8.4.1882 Hybe) ; - major Augustín Schramm 1948 (*02.03.1907 †Liberec 27.05.1948), Otto Katz (André Simone) *27.05.1895 Jistebnice † 3.prosince 1952 Praha, Jozef Vávra-Stařík *1902 Lhota u Malenic †1953 Praha, pplk. Vojtěch Kohout †1954, mjr. Miroslav Pich-Tůma *22.08.1919 †09.01.1995, pplk. Jindřich Veselý (prednosta I. odboru MV) *1906 †1964, iní menej dôležití v dobe pražského jara pplk. Bedřich Pokorný *06.04.1904 Babice u Brna †1968 Brno, Olga Scheinpflugová 03.12.1902 Slané †1968 Praha (manželka Karla Čapka) ;  ing. arch. Stefan Androvič bol synom Štefana Androviča, brata plk. pech. Alojza Androviča ; 

Zdroje: Trenčín Marta Hladká rod. Raisová ;  Štefan Dubček ; JUDr. Vojtech Novák ; velvyslanec ČR v Bratislave Rudolf Slánský II rok 2000 ; Orbis Praha 1953 ; Alexander Bachnár rok 2002 ; PhDr. Ivan Kamenec ; JUDr. Ivan Lúčan ; Jozef Lietavec ; plukovník v. v. ing. Pavol Gajdoš ; Júlia Ličková rod Stiglitz ; Viliam Kamenický ; Irena Bluhová ;  Aranka Raisová ; pplk. tank. v. v. Aladár II. Ondrejkovič ; JUDr. Eva Raisová rod. Baxová ; plk. ing. Michal Rjabik ; OÚ Trenčín Matrika ; OÚ Bratislava I Matrika ; Okresný archív Trenčín ; Archiv Okresního soudu Ostrava ; SNA Bratislava ; Štátny archív Bytča ; Štátny archív Bytča pobočka Považská Bystrica ; Štátny archív Bratislava Krížkova 7 ;  

 

 

 

 

 

 

Min. Dr. Štefan Rais

za Čs.stranu Nár.social.

Otec primátor Baxa

Blanka Sláviková Horn a dcéra Oľga Hodálová

Aktualizované: 17.12.2018