Gejza Victor Jacobus Turba

sa narodil notárskej rodine v Bojniciach, dňa 25. júla roku Pána *1882 †30. júla 1960 Prievidza. Pracoval na Okresnom súde v Prievidzi, ako hl. súdny oficiál pozemno-knižného oddelenia. Amatérsky sa venoval archeológii, hlavne  paleontológii a prehistórii. Zaslúžil sa o archeologický výzkum kraja. V roku 1924  bol

spoluzakladateľ Muzeálneho spolku Hornej Nitry. Skúmal hlavne oblasť Bojníc a Hradca, kde našiel množstvo cenných predmetov. Spolu s prepoštom K. A. Medveckým *1875  †1937 včasne indetifikoval dôležitosť lokality Prepoštská jaskyňa. V roku 1930 uverejnil v časopise ,,Náš kraj" sériu článkov v ktorých upozorňoval na archeologické lokality a náleziská na Hornej Nitre a vyzval na zachovanie starých pamiatok. Okolo roku 1937 roztriedil bohatý zbierkový fond múzea Hornej Nitry v Prievidzi, ktorého bol častým darcom

Múzeum praveku Slovenska » Objavenie lokality neandertálca

Gejza Turba záložný dôstojník K.u. K, bol ranený, následne zajatý v I. sv. vojne v Rusku. Odmietol amputáciu ruky napriek tomu, že mal gangrénu. Vyliečil sa bez amputácie. Vrátil sa zo zajatia cez Čínu a Japonsko. 

Z Ruska si priniesol zvyk požívania bieleho petroleja, ako lieku. Manželka Otília Turba rodená Skladanyi †1940, je pochovaná v hrobke jej rodiny. Pochádzala pravdepodobne z česko-moravskej úradníckej šľachty (porovnať pečatný prsteň rodu Skladanyi  - erb  rodu  SkládanýIch manželstvo bolo bezdetné. Medzi jeho príbuznými ktorí pôsobili napríklad v Nitrianskej diecéze boli: 

Ladislaus de Nemethy castellanus de Baymoch v roku 1417.

Trenčianska stolica. Pochádzal z nej Georgius Závodszky *1569 v. Závodje, tajomník palatína Juraja Thurzo a po jeho úmrtí Emericha Thurzo. Zdroj: Siebmacher: Wappenbuch, (N. J. XII. 328. - Burgstaller, Coll. Insign.).  

Od roku 1586 správa Bojnického hradu zostala na najmladšom bratovi Alexejovi II. Thurzo (1550-1594) ; Stanislav III. gróf Thurzo sa narodil 24. júla 1576 na Bojnickom hrade ako syn Alexeja II. Thurzo a Barbory, rodenej Zrinski (1551-?). Mal troch bratov, Mikuláša II. (? - 1609), Krištofa III. (1583-1614), Alexeja III. (?-1597) a tri sestry, Magdaléna, Mária Felícia a Zuzana (? - 1608) ;  

Pavel Skládaný nadobudol znak a prídomok od cisára Rudolfa II v r. 1581 a v r. 1583 spoločne s bratom Danielom získali jeho polepšenie o turnajovú prílbu a helmovnú korunku (Skládaný - písař malých  desek zemských kráľovstva Českého).

Gejza Turba pochádzal po otcovi z tzv. novej šľachty (úradníckej). Tento rod prišiel do vtedajšej strednej Európy pravdepodobne počas panovania  Rudolfa II. z departmentu  Biggorre-Turba vo Francii južná časť Pirenejí (Gaskoňsko ?).

Hajdúsi Stephana Bocskaya v máji roku Pána 1605 pod velením plk. Georga Némethy prekročili pri Bratislave Dunaj a začali plieniť Zadunajsko, Rakúsko a Moravu. 

Bytčiansky súd s pomocníkmi Elisabethy grófky Báthory v roku 1611 bol zložený z dvadsaťštyri členov poroty: Teodoz Sirmiensis de Súľov prísediaci kráľ. súdnej tabule, Joannes Dávid podžupan Orav. stolice, Casparus Ördödy podžupan Trenč. stolice., Rafael Kvassay, Benedictus Kozák, Georgius Lehotský, Joannes Záthurecký, Nicolaus Hrabovský, Joannes Borčický, Gabriel Hlinický, prísediaci Sedrie - Nicolaus Pružinský, Stephanus Maršovský, Georgius Zálužský, Joannes Hlinický, Michael Hlinický, Apollo Militius, Joannes Draškovský, Nicolaus Maršovský, Stephanus Akai, Joannes Medvecký z Medvedzieho a Malého Bysterca. Dominantnými osobami boli: prokurátor a palatínov sekretár Georgius Závodszký zo Závodja, Daniel Eördeögh slúžny, kastelán na zámku v Bytči Gaparus Nagy-Najáky a provizor panstva Bytča Gasparus Kardos.  

Dňa 21. júna 1621 bol popravený na Staromestskom námestí v Prahe rektor Karlovej univerzity Ján Jessenius *1566 z Turčianskeho Jeseňa (Johannis Jessenii a Jessen), z rodu príbuzného s rodinou Sandor de Szlavnicza.

D. Michal Balažovič bol 5. apríla 1680 vysvätený za kňaza. Už 15. mája 1680 bol ustanovený za farára v Dolných Rykynčiciach, kostol Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, v decembri 1680 bol poslaný do Senohradu, kostol sv. Imricha a zároveň bol 14. decembra ustanovený do nemocnice, existujúcej v Hontianskej župe. V Senohrade zostal až do r. 1685. 

František Xaverius Turba - kráľovský rada České komory a okolo roku 1700  kancelár Maltézkeho rádu (rytier maltského rádu, Sovereign Military Order of St. John of the Hospital in Jerusalem, Rhode and Malta, SMOM bol Rudolf Fraštacký v Kanade o mnoho rokov neskôr) v Prahe (virtuální prohlídka Maltézské náměstí), vlastník usadlosti TurbováV jeho paláci Černý gryf v Prahe na Malej strane je dnes Japonské veľvyslanectvo. Rod mal palác s vinohradmi aj v obci  Turbovice vedľa majetkov rodu  Lobkowitz pri Mělníku. František Xaver Turba mal osobné a pracovné vzťahy k rodu  Lobkovitz. 

Slobodný pán Jan Jindřich Turba bol v rokoch 1696, 1697 a 1701 rektorom Karlo-Ferdinandovy univerzity. V apríli 1729 kúpil Skuhrov a vinice, ktoré k nemu patrili rytier Jan František Turba. 

Jan Václav Turba bol až do svojej smrti v roku 1771 hejtmanom Loketského kraja. 

Erb rodu Keglevich (Keglevits) na jeho paláci v Bratislave. Matilda Mária Sandor de Szlavnicza *31.03.1798 in Wien †11.11.1843 jej manžel bol Gábor gróf Keglevich de Buzin. Rod Keglevich je príbuzensky spriaznený s rodinou Sandor de Szlavnicza, Szapáry a Ondrejkovič, tým nepriamo  aj Turba. Militär Almanach Nro. XX. fur das Jahr 1810 Husar Regt. Nro. 6 Hadik Andreas, Blankenstein Ernst. Staab Rzeszow in Galicien. Second-Rittmeister Ondrejkovits Job, Ober-Lieutenants: Keglevits Graf Alex, Zapary Graf Mich, Bossányi Joh.

Palác rodu Keglevich (Keglevics) v Bratislave. Súčasný stav. Vpravo je v rekonštrukcii palác compossesorátu rodu Erdödy  viacnásobne príbuzensky  a majetkovo priamo spriazneným s rodom Sandor de Szlavnicza. Údajne v skutočnosti matka Stephana grófa Keglevich (Prvá slovenská továreň na koňak úč. spol., Štefana Keglevicha nást., Mnešice) z Veľkých Uheriec, následne Topolčianok bola rodená Balazsovics.  

Schematismus der Kais. Konigl. Armee Militär Almanach Nro XVI  Grz. – (Banat.) I. R. Stab Caransebes in Banat. (13.) 1767 Wallaschisch-Illyrisches Infanterie Regiment. Fähnriche Botta (Xtian.) ; 

Michael Botta *28.09.1771 Bošany, rodičia Andreas Botta a Domina Theresia Botta. Krstní rodiča Perillustris Dominus Andreas Bossányi cum filia Theresia Bossányi de Nagybossány et Nagyugrócz.

  

 

Anna Botta *17.08.1783 Horné Ozorovce rodičia Jan Botta a Kataryna Bacho s Dežeric, pokrstena jest dne Srpna. Krstní Otcové a Matky jsan. Pán Lindvay István a Anna Michaliczka Manželka jeho, Pán Predanóczy Pál a Marya Lattoczy Manželka jeho ; Pani Juliana Rudnyánszky, Bobek Jánossa manželka.

 

Kňaz D. Bonaventura Balazsovics bol v rokoch 1788-1798 správca farnosti Szepsi.

 

Schematismus der Kais. Konigl. Armee Militär Almanach Nro XVI  Peší pluk Gemmingen Sigism.  č. 21, rok 1805 kadet Josephus Turba (Chev.), štáb : Gitschin in Bohmen ;  Chev. Legt. Regt. Rosenberg Franz. Nr 6., Jahr 1805, Stab.: Klattau in Bohmen, Vom Stabe R. Caplan Turba Flor.

 

Stará matka Pauliny Turbovej rod. Balazsovics vo Veľkých Bieliciach v rodinnej kúrii ubytovala, obetavo ošetrovala a stravovala v čase Napoleonských vojen ranených, chorých a vyhladovaných francúzskych vojakov ustupujúcich po porážke v Rusku a následne aj ich prenasledujúcich ruských vojakov. Mnohí z nich umierali keď sa najedli. Neposlúchali a nečakali kým vychladne pre nich napečený chlieb a vyťahovali ho s pece. 

 

Jahr 1824 In Festingen, Städten un anderen Plätzen angestellte Generale, Stabs - und Oberoffiziere, etc.  Peschiera 1815 un danach Cremona Platz-Major Turba Johann, SMLO-R.; I. R. Cadet Turba Benedetto 1824 ; Steyrisches I.R. Nr 47 Stab in Marburg, Jahr 1824 Oberlieutenant Turba Georg Ritt v.; 

 

D. Nicolaus Balazsovics, kňaz, farár pôsobiaci v Nitrianskej diecéze pred rokom 1836 vo farnostiach Dolný Hričov, Turzovka a Uhrovec. ZdrojSchem. Nitr. diecéze z r. 1836.

 

D. Martinus Lukáts, kňaz pôsobiaci v Nitrianskej diecéze, farár Slopná, kostol sv. Andreja do roku 1836. ZdrojSchem. Nitr. diecéze z r. 1836. 

 

Rok 1855 Hptm. Eduard Turba Pioneer-Corps, Stab in Wien K.u.K Militär-Verdinst-Kreuz ako Oberleutnant okolo roku 1844 lehrt Mathematik, Waffenlehre, Geschäftstyl und das Tabelliren im 1.Jahrgange in Pioneer - Corps - Schule zu Tulln;  

Alexander Jaroslavus *07.08.1856 Púchov rodičia Spectabilis Dominus Alexander Androvič E.R. Judex Nobilium Domina a Antonia Kolkovič R.Cath. krstní rodičia Franciscus Kolkovič Cooperator puchoviensis et Spectabilis Domina Theresia Kolkovič E.R. offio Vidna Strigo ; 

 

Paulina Balazsovits *28.06.1857 Veľké Bielice č.53  rodičia Steph. Balaszovits a Anna Zavodszky krstní rod. Joann. Matula Ludirector a Anna Prokop uxor prioris ; 

 

Stephanus Androvics *14.04.1859 Veľké Uherce No 35 jeho rodičia Stephanus Androvics a Suzanna Balazsovics krstní rodičia Joanes Zsittnyan a Maria Zsittnyan.

Clemens *22.11.1864 Veľké Uherce No 35. Rodičia Stephanus Androvics a Susana Balazsovics. Krstní rodičia Joanes Zsittnyan a Anna Balazsovics. 

 

Alexander Josephus Antonius *20.02.1867 Trenčín No 73 rodičia Alexander Androvich Sedria Cott. Trenčín A. a Francisca Kornhoft krstní rod. Joseph Kamin. Capitanus a Antonia Vidna Vavreczky nata Androvic ;  

 

Odorik (Balazsovits) - historik, kňaz  *10.12.1810 Sládečkovce, okres Nitra †11.08.1875 Nitra. Absolvoval gymnázium v Nitre, kde v roku 1832 vstúpil do rehole františkánov, v roku 1839 bol vysvätený za kňaza. Lektor filozofie a teológie na rehoľnom bohosloveckom učilišti, v rokoch 1856-59 vedúci slovenských náboženských misií, predstavený kláštora v Nitre, v roku  1868-69  provinciálny vikár rehole. Pri pedagogickej práci sa usiloval upevňovať národné povedomie. Autor stručných dejín, tzv. mariánskej provincie františkánov  v  Uhorsku  a náboženskej beletristickej práce. Dielo : Xenium amoris. Ba 1865, Brevis historia conventuum ordinis s. Francisci seraphhici reformatae provinciae  Marianae Hungariae. Ba rok 1869. Literatúra -  Encykopédia Slovenska A - Z.

 

Závodszky sa ešte stále objavujú v roku 1736, 1768 v obci Závodje v Trentschiner Ctte a 1803, 1837 na Zolnej, tiež v Trenčíne.

(N. J. XII. 328. - Burgstaller, Coll. Insign.). 

 

Otec D. Paulíny Turbovej rod. Balazsovics bol Obvodný notár vo Veľkých Bieliciach D. Stefan Balazsovics a jej matka D. Anna Závodszky. Domina Paulina Turbová rod. Balazsovics *28.06.1857 Veľké Bielice v rodinnej kúrii (sobáš 13.07.1879 †1914 Bojnice).   

 

D. Stephanus Rudolphus Turba, brat pani Márie Ondrejkovičovej rod. Turba a pána Gejzu Turbu sa narodil  * 15.04.1880 v okrese Bánovce nad Bebravou, v  ktorom v tom čase pôsobil aj notár D. Stephanus I. Ondrejkovics.

Stephanus Rudolphus *15.04.1880 v zemianskej obci Šišov č.18. Jeho rodičia Obvodný notár Dominus Michael Turba, pôvodom z Nitry a Domina Paulina Balazsovics, pôvodom z Veľkých Bielíc, obaja katolíckeho vierovyznania.

V tom čase boli v nedávnej minulosti v obci Šišov 4 kúrie, 12 zemianskych, 6 gazdovských a 12 želiarskych domácnosti. Časť obce bola komposesorátom rodu Erdődy, v ktorom mal podiel aj jemu príbuzný rod Sandor de Szlavnicza.

Rodiny Balazsovics a Zsittnyan boli predkami Gejzu Turbu, Stefana Turbu, jeho manželky Márie Turbovej rod. Ondrejkovič a Márie Ondrejkovičovej rod. Turba a jej manžela správcu učiteľa Stefana II. Ondrejkoviča.

Otec Gejzu, Stefana a Márie D. Michael Turba bol Obvodný notár vo Veľkých Bieliciach, Bojniciach (bojnický notariát mal v pôsobnosti mesto Bojnice,  obce Dubnica, Opatovce n/Nitr., Kocúrany, Dolné a Horné Šútovce (iba väčšie sídla si mohli dovoliť tzv notarát...) a Mestský notár v Prievidzi. 

Obvodný notár D. Michael Turba a jeho syn Gejza mali pracovné a osobné vzťahy k rodu Pálffy. Obvodný notár Michael Turba bol povestný v 19. storočí v Prievidzi a Bojniciach mimoriadnou energiou a nekompromisnosťou. V Štátnom archíve v Nitre, pobočka Bojnice sú doklady o vlastníctve nehnuteľností rodiny Turba v Bojniciach. Autor tu v roku 2003 našiel aj záznamy z 19. storočia o opakovaných sťažnostiach mešťanostov v Prievidzi na notára Michaela Turbu. Tu však veľmi tvrdo narazili. P. D. Ján gróf Pállffy pána notára M. Turbu veľmi dobre poznal a osobitne si cenil jeho mimoriadnu presnosť, nezištnosť a spoločenskú odvahu. 

Sestra bratov Gejzu a Stefana Turba Mária Ondrejkovics rodená Turba bola učiteľka Mária Turba (jej krstní rodičia Dominus Július Némethy a manželka Júlia, krstiaci kňaz Ignatius Lukács, jej manžel správca učiteľ Stephanus Ondrejkovics (vnuk trenčianskeho župného sudcu Stephana Sandora de Szlavnicza).  

Univerzitný  profesor vo Viedni Dr. Gustav Turba (Pragmatická sankcia - vydané v roku 1906, Manz (Wien) *1864 - ? 

 

Domina Paulina Turbová rod. Balazsovics *28.06.1857 Veľké Bielice v rodinnej kúrii (sobáš 13.07.1879 †1914 Bojnice).

 

MUDr. Hans Turba náleží bezosporu k nejvýznamnejším osobnostiam mariánskolázeňskej histórie. Po štúdiu medicíny v Prahe a vo Viedni sa v roku 1899 usadzuje v Mariánských Lázňach. V roku 1903 zahájil výstavbu svojej vily, architektonický projekt vypracoval staviteľ Ignaz König. Do prízemí budovy situoval ordinačnú miestnosť s čakárňou a lázňou. Medzi pacientmi Hansa Turbu bol Sigmund Freud, ktorému behem liečby v roku 1913 poskytol prístrešie vily. Do histórie Mariánských Lázní sa Hans Turba zapísal nezmazateľným písmom v období prvej republiky, zastával post starostu mesta (od roku 1919). Jeho zásluhou dosahujú mimoriadneho rozkvetu.  

 

V roku 1898 účastinná spoločnosť P.V.V.V.  "Pozsonyi villamossági részvéntyársaság" prevzala Bratislavskú električkovú železnicu. Po vstupe švajčiarskej spoločnosti EWAG Holding AG z Zürichu v roku 1923 do vlastníctva bola premenovaná na Bratislavskú elektrickú účastinnú spoločnosť (BEÚS).

 

Do obdobia pred rok 1910 sú situované spomienky Márie Ondrejkovičovej rod. Turba na jej tetu, dvornú dámu cisárovnej vo Viedni a virtuóznu harfistku.

 

Mons. ThDr. Pavol Beňuška, filozof a teológ, katolícky publicista, prekladateľ, krajan rodín Balazsovics a Kedrovich sa narodil * 25. januára 1911 v obci Veľké Bielice.

 

Zoznam mariatálskych farárov a správcov od roku 1791 do roku 1927: ....1839 - 1860 Alexej Ondrejkovič, farár ......1911 - 1916 Jozef Závodský, farár.

Členovia rodiny Turba a rozvetvená notárska rodina Ondrejkovič - Sandor s príbuzenskými väzbami so všetkými významnými šľachtickými rodmi trenčianskej a nitrianskej župy v r.1912. Na snímke stojí vpravo medzi svojou sestrou Mar. Turba a manželkou Máriou Turba rod. Ondrejkovič aj notár Stefan Rudolf Turba, neskorší riaditeľ pôšt na Slovensku a mešťanosta Bratislavy. Vľavo stojí neskorší minister s plnou mocou pre správu Slovenska a prezident Najvyššieho súdu SR advokát JUDr. Martin Mičura. Vľavo sedí  Sp. Da Anna rod. Sandor de Szlavnicza a jej manžel Obvodný notár Stephan I. Ondrejkovič, vedľa neho sedí učiteľka Mária Anna Ondrejkovičová rod. Turba a jej manžel Správca učiteľ Stefan II. Ondrejkovič s ich synčekmi Stephanom III. a Aladárom II.

Mária Anna Ondrejkovics rodená Turba *31.03.1885 Bojnice sa vydala do rodiny  Ondrejkovics-Sandor de Szlavnicza, ktorá mala spoločné majetky s rodmi ErdodySókyMajthényi atď. (komposesorát) a ktorá s nimi bola viacnásobne sobášmi previazaná. Tieto rodové normy potvrdil sobáš Márie Ondrejkovič Sandor  s jej bratom Štefanom Turbom. Až do návštevy archívu v Bojniciach sa autor často zamýšľal o tom, že po kom jeho stará matka Mária Ondrejkovičová rod. Turbová zdedila povahové vlastnosti komplikujúce jej život a v päťdesiatych rokoch určite aj jej potomkom. Napríklad okolo roku 1942 hľadali dvaja rezidenti ÚŠB Galvánek a Ščastný  jej syna poručíka armády v jej byte v Bratislave. Neohlásení, boli neodbytní, aj keď jej syn mal bydlisko inde. Stará mama autora Mária zobrala nočník a oboch ním obliala. Sťažovali sa vo vojenských  kasárňach jej syna. Syn poručík im povedal iba ,, na čo ste tam liezli !,,. Jeho kolegovia dôstojníci sa im potom na korze vysmievali, že si ušili z ostudy kabát.

Správca učiteľ v zemianskej obci Dolné Držkovce v rokoch 1900-1918 (v tom čase bol v tejto obci Obvodným notárom D. Stefan Ondrejkovič) bol Juraj Balažovjech rodák z Bánoviec nad Bebravou.

V roku 1885 firma Fischer v Trnave zhotovila 3 zvony zasvätené Pánu Ježišovi, sv. Alojzovi a sv. Ignácovi. Tieto bohužiaľ, počas Prvej svetovej vojny (13.06.1916), Rakúsko-uhorský štát odobral na vojnové účely. Po vojne miestny správca farnosti, Michal Balažovič (1919-1921), dostal povolenie posvätiť nový zvon (05.11.1920), ktorý v Klátovej Novej Vsi slúži dodnes. Bol vyrobený v roku 1919 vo Vítkoviciach.

 

Vláda Československej republiky povýšila do VII. hodn. triedy; Balážoviča Štefana, okr. náčelníka vo Vrábloch ; Pelikána Eduarda, župného hl. notára v Nitre ; Dr. Kovaříka Františka, žup. hl. notára v Nitre ; a povýšila do VIII. hodn. triedy dra Ondrejkoviča Aladára, s titulom hlavného slúžneho v Topolčanoch. Zdroj: Úradné noviny Nitrianskej župy č. 18 zo 15. septembra 1923.

 

Gejza Turba, 6. júna 1926 založili nadšenci z radov inteligencie Muzeálny spolok Hornej Nitry, ktorý začal vydávať časopis pre deti Na hornej Nitre.

Erb rodu Bossányi de Nagybossány et Nagyugrócz viacnásobne priamo pokrvne a majetkovo spojeným s rodinou Sandor de Szlavnicza. Katolícky kňaz Jozef Bossányi, spolupracovník pána Gejzu Turbu a prepošta Karola Antona Medveckého bol pokrvný príbuzný rodiny Sandor zo Slávnice a týmto prostredníctvom aj rodín Ondrejkovič a Turba.

Katolícky kňaz Jozef Bossányi de Nagy-Bossány et Kispróna bol v rokoch 1906 - 1926 členom dozorného výboru Prievidzskej gazdovskej (dozornej) banky.

Noviny Narodní politika zo dňa 15.09.1928. Boj Bratislavy proti Tuberkulóze. Na bratislavskej radnici sa konala významná konferencia boja proti tuberkulóze na ktorej zasadali starosta mesta Bratislavy Dr. Okánik, prednosta Rockefellerova ústavu v Ženeve Dr. Forestier, tajomník Hygienického ústavu Spoločnosti národov Dr. Tománek ako aj okresný šéflekár MUDr. Balažovič a Dr. Kováč. V Bratislave má byť založený veľký moderný protituberkulózny ústav, ktorý bude z veľkej časti podporovaný z Rockefellerova fondu. 

Jeho Excelencia Dr. Martin Mičura prezident Správneho súdu, poslanec a predseda Čs. strany Lidové na Slovensku a birmovný otec Aladára II. Ondrejkoviča. Spolu s bratom Tiborom ich zobral svojim automobilom Horch na Vyšehrad a do Prahy k návšteve chrámu svatého Víta pri príležitosi tisíc rokov od smrti svatého Václava. Obaja bratia Aladár II. Ondrejkovič a Tibor Ondrejkovič, synovci Gejzu Turbu a Stefana Turbu, synovia ich sestry Márie dostali od Jeho Ctihodnosti JUDr. Martina Mičuru pamätné zlaté medaily razené pri príležitosti Svatováclavského milénia 28.septembra 1929. 

Okolo roku 1929 na hasičskú zástavu dobrovoľného hasičského zboru vo Veľkých Bieliciach prispeli o. i. dcéra Obvodného notára na penzii Helena Balazsovicsová, Gustáv Kedrovič, bratia Salzberger, Štefan Országh.  

 

 

Vráble. Od tridsiatych rokov 20. storočia pre prípad bombardovania, prírodných katastof, alebo havárií bola organizovaná okresnými náčelníkmi vo Vrábľoch Štefanom II. Balažovičom a v Zlatých Moravciach Dr. Aladárom I. Ondrejkovičom záchranná služba s verejnými skúškami za účasti Hasičskej jednoty, četníctva, samaritánskeho odboru Československého červeného kríža ČsČK (SČK) a čs. vojska. Okresný náčelník vo Vrábloch Štefan  Balažovič bol príbuzný Obvodného notára Štefana I. Balazsovicsa a hl. súdneho oficiála Okr. súdu v Prievidzi Gejzu Turbu, riaditeľa pôšt na Slovensku Štefana Turbu (mešťanostu Bratislavy) a pani učiteľky Márie Ondrejkovičovej rod. Turba. 

 

Národné noviny Volume: 1933, Issue: 08.12.1933. Štefan Balažovič bol výmenovaný Krajinským úradom v Bratislave za nového Okresného náčelníka v Košiciach. Úrad nastúpil ešte pred vianocami.

 

Neskôr neslávne známy dôstojník Bedřich Pokorný v roku 1934 absolvoval spravodajský kurs pri Zemskom vojenskom velitelstve (ZVV) v Košiciach 

 

 

Sanitky Praga Lady boli zakúpené Okresným úradom v Košiciach v roku 1935. Na uvoľnení finančných prostredkov za účelom zakúpenia sanitiek pre Košice mal nesporne zásluhu aj príbuzný Okresného náčelníka Štefana Balažoviča prostredníctvom sobášov, poslanec NZ a prezident Hlavného súdu JUDr. Martin Mičura. 

 

Bratancami Gejzu Turbu boli aj  Ladislav Wunder, riaditeľ a spolumajiteľ peňažného ústavu Prievidzká GAZDOVSKÁ BANKA úč.spol. (menší bankový ústav  s regionálnou pôsobnosťiu, na trhu mohol pôsobiť iba ak systémovo podporoval miestne podnikanie, npr. úver obdržal iba podnikateľ čo staval domy a kúpil  tehly od iného klienta banky čo vyrábal tehly, často peniaze neobdržali, banka to riešila vzájomným zápočtom, dodržovanie pravidiel úradníci banky dôsledne kontrolovali  priamo u podnikateľov), aby nemohli použiť finančné prostriedky požičané od banky na iný účel a preniesť svoje prípadné zlé hospodárenie na banku. Jeho synovec MUDrLadislav Wunder (otec Ignác Wuder, matka Anna Wunderová rod. Kedrovič) bol primár gynekológie v židovskej nemocnici na Šulekovej v Bratislave (Štefan Wunder, Rádioobchod, Prievidza a člen správnej rady podniku - Prvá Prievidzká továreň na liehoviny, úč.spl. Prievidza a maj. Rádioobchod ). Bratancami boli aj  MUDr. S. Botta, majiteľ Ušno-nosno-krčného sanatória na Zochovej ul. č.25 v Bratislave, otec primára Urológie v Bratislave na Hlbokej ul. MUDr. Františka LábadyJán Kedrovič bol starý otec primára MUDr. Františka Lábady.

Gejza Turba, jeden zo zakladajúcich členov Muzeálneho krúžku v Prievidzi, v časopise severnej Nitry - Náš kraj, už v roku 1930 napísal:

" Pod kalváriou okolo Rudnayovho domu (v Bojniciach)  máme morské dno z doby eocénnej (63 1/2 milion ročná fauna). Tie bojnické zkamenelé peniaze poznajú všeobecne. Sú to morské slimáky, hlbokoparamorské eozänové; numulity. Keď som začal tieto vrstvy zkúmať, tak som cez jeden rok našiel asi 40-50 sortimentov morských živočíchov. Mám odtiaľ krásnu sbierku skoro zo všetkých živlov z eozänových dôb ....  Škeble - všetky sorty, ktoré ostrigy v stredomorí aj teraz jedia; Pecten ..., Cardium ... 

Korale: Eschara - rôzne sortimenty (tieto červené korále poznáme s krku dám ako ozdobu), ... Thamnastrea (veliké ako hlava so samými krásnymi hviezdicami), Hexakorálle, Turbinoidy, ... Tieto korále sú tak krásne ako morské ľalie ..."  

Prievidzské múzeum. Článok o ctihodnom hlavnom súdnom oficiálovi, amatérskom archeológovi a donátorovi Gejzovi Turbovi v celoštátnom denníku Slovák zo dňa 15.októbra 1939.

Prepošt Karol Anton Medvecký (zo starého šľachtického rodu Medvecký z Medvedzieho a Malého Bysterca), správca bojnickej rímsko-katolíckej farnosti, bojnický starosta a etnograf. Priateľ a spolupracovník spoluzakladateľa muzeálneho spolku Hornej Nitry pána Gejzu Turbu. Podpredseda Slovenského výkonného výboru Československej strany lidovej jej predsedu na Slovensku JUDr. Martina Mičuru a priateľ nitrianskeho biskupa ThDr. Karola Kmeťka aj rodiny Ondrejkovič. Redaktor tlačového orgánu Ľudová politika. Signatár Martinskej deklarácie.

Zuby s čelusťami mastodontov, prehistorických slonov ktoré slovenským múzeám venoval ich veľký donor, brat autorovej starej matky Márie Ondrejkovičovej hlavný súdny oficiál Gejza Turba. Fotografie nálezov, ktoré do múzea v Prievidzi a Martine daroval pán Gejza Turba zaslal autorovi pán Csaba Tóth, Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici.

Čatár delostrelectva Tibor Medvecký, výkon vojenskej služby v slovenskej armáde dňa 4. júna 1939 Horský peší pluk 2 v Ružomberku.

 

 

 

Prvé výročie Slovenskej pošty v roku 1940. Riaditeľ pôšt na Slovensku bol pán Štefan Turba, brat hl. súdneho oficiála Gejzu Turbu a učiteľky Márie Ondrejkovič rod. Turba. Jeho manželka bola zároveň ich švagriná. Dr. Hans Keller sa stretával s pánom Štefanom Turbom aj ako zberateľ známok.

 

 

Pán Štefan Turba u ktorého pracovala popri štúdiu na štátnom konzervatóriu jeho neter slečna Magdaléna Ondrejkovičová bol nielen riaditeľom Pôšt a Telegrafov, ale aj mešťanostom hlavného mesta Bratislavy.

 

V roku 1939 bol zriaďený Štátny archeologický ústav s ktorým spolupracoval hlavný súdny oficiál Gejza Turba. Patril od 08.05.1942 pod správu Ministerstva školstva a Národnej osvety.

 

Gejza Turba dal zosnulej manželke Otílii Skladýnyi  † 1940 zhotoviť rakvu z nehrdzavejúcej oceľe s nerozbitným okienkom. K hrobke jej rodiny jazdil Gejza Turba vo výročný deň jej smrti, nechal slúžiť zádušnú omšu a zostupoval do hrobky.

 

Prvým diplomatickým zástupcom dánskeho kráľovstva v Bratislave sa stal honorárny konzul advokát Dr. Štefan Ravasz (príbuzný rodín Sandor aj Ondrejkovič, tým aj Turba), ktorého predseda slovenskej vlády a minister zahraničných vecí oficiálne prijal v tejto funkcii 11.01.1941 (Slovák 11.01.1941 s.3). 

Stará radnica v Bratislave v čase keď bol jej Hlavný mešťanosta katolícky kňaz Dr. Belo Kováč (od 3.mája 1944 známy bratislavský advokát Dr. Štefan Ravasz) a mešťanosta Štefan Turba. Masarykovo námestie  (Hlavné námestie). 

Sanitka Škoda Popular 1939-1944. Pokrvný príbuzný Dr. Aladára Ondrejkoviča barón Imre Ivanka bol zakladateľom Červeného kríža v Uhorsku.  Zakladajúca schôdza Červeného kríža v Uhorsku sa konala 16. mája 1881 v Budapešti. 17. mája došlo k fúzii ženského spolku s novozaloženou organizáciou Červeného kríža, barón Ivanka sa stal jej správcom. Bol medzi iniciátormi vybudovania nemocnice Červeného kríža pre účely školenia profesionálnych a dobrovoľných sestier.  Predsedom  župného poradného sboru Slovenskej Záchrannej Služby v Bratislave sa  stal  Okresný  náčelník  Dr. Ondrejkovíč dňa 30. októbra 1940.

 

Npor. del. Jozef Balažovjech bol v roku 1943 veliteľ 14. ľahkej batérie DPLP u Rýchlej divízie. Táto batéria 10. júla 1943 vystriedala 4. ľahkú batériu DPLP u veliteľstva letky 13 v Anape na Tamanskom poloostrove. 

Turbová (č.p.1066) Malé dějiny Smíchova a Košíř   Turbová - místa u nás  

Zámek Kostelní Bříza 

Publikováno RF 20.2.2004 

Areál zámku č.p. 1: zámek, park, stodola, chlévy I, chlévy II, ohrazení; k 25.6.1997 v Ústředním seznamu kulturních památek - r.č. 619. 

Atentát na Hitlera 

Z novodobé historie se traduje, že v tzv. modrém pokoji byla v roce 1944 schůzka německé šlechty, na níž byl dohodnut atentát na Hitlera. Údaj se však sotva podaří doložit, protože šlo o přísně tajná a pro účastníky nebezpečná jednání.  

Na jar 1940 sa Splnomocnenec švajčiarskej centrály pre rozvoj hospodárstva (SZH) v Bratislave Hans Keller z hotela Carlon presťahoval do priestorov s výhodnou polohou v centre mesta. Pri príležitosti už oficiálneho otvorenia svojho úradu navštívil splnomocnenec Hans Keller radnicu. Hlavný mešťanosta Dr. Belo Kováč mu pomohol s oficiálnymi aj neoficiálnymi kontaktami na vplyvné osobnosti ktoré mu poskytovali až do roku 1945 veľkú, najmä politicky motivovanú pomoc.

 

Štefan Turba  Brat D. Štefan (Stephanus Rudolphus) Turba vysoký poštový úradník (bývalý Obvodný notár) a mešťanosta Bratislavy (Hlavný mešťanosta Bratislavy bol ThDr. Belo Kováč a od jari 1944 príbuzný Gejzu Turbu, konzul Švédskeho aj  Dánskeho kráľovstva na Slovensku známy bratislavský advokát Dr. Štefan Ravasz), manželka Mária Ondrejkovics. Ich sídlo bolo na Kapitulskej ulici číslo 5. Pán Štefan Turba a jeho manželka Mária Turbová rod. Ondrejkovičová boli pravdepodobne majiteľmi tejto budovy.    

 

Mešťanosta Štefan Turba bol iniciátorom a realizátorom stavby budovy Novej pošty na dnešnom Nám. slobody v Bratislave.

Nová pošta

Budovu Novej pošty začali stavať v rokoch II. Svetovej vojny a nedostavaná bola daná do prevádzky. Dolné krídlo bolo dokončené pre nedostatok finančných prostriedkov a problémami zo statikou až v 50-tych rokoch minulého storočia. 

Najnovšie výskumy slovenského paleolitu. Aj Zamarovce pri Trenčíne poskytli nový materiál. V poslednej dobe zistili pp. Turba a Králiček v Prievidzi ...   Zdroj: denník Národná obroda z 13. októbra 1946. 

V auguste 1947 bolo v Bratislave u BEÚS majiteľa EWAG Holding AG z Zurichu do prevádzky uvedených 6 nových trolejbusov FBW - Oerlikon švajčiarskej výroby.  

 

Belo Turba, spevák (tenor) *23.02.1914 Mlynárice, časť Nitry †19.08.1980 Bratislava. Začínal v stredoslovenskom divadla Márie Novákovej kde pôsobil v r. 1937 až 1939. V roku 1939 bol angažovaný do SND ako sólista operety a študoval spev na Štátnom konzervatóriu u Arnolda Flögla, súkromne u Franja Hvastiju. U Martina Gregora tu študovala aj Magdaléna Ondrejkovičová, na Štátnom konzervatóriu v Bratislave študovala aj Magda Lokvencová-Husáková. V roku 1945 odišiel do Ostravy, prešiel do divadla v Opave kde pôsobil v rokoch 1946 až 1951. V rokoch 1951 až 1980 bol sólistom operety Novej scény. V Stredoslovenskom divadle npr. v operete Emmericha Kálmána spieval úlohu Edvina v spevohre Čardášová princezná. V operetnom súbore SND v r. 1939 až 1945 uplatnil svoje spevácke schopnosti. Npr. v Lehárovi spieval v roku 1940 úlohu Jonela Bolescu v operete Cigánska láska, v roku 1945 úlohu Sou-Chonga v opereta Zem úsmevov. V Dusíkových operetách npr. v r. 1940 a 1943 spieval úlohu Grófa Duboisa aj Edmonda Duvala v operete Modrá ruža. V týchto operetách v rokoch v SĽD v Nitre účinkoval v rokoch 1939-45 aj sólista, tenor Karol Ondrejkovič. V Ostrave sa v roku 1945 uviedol v postave Massenetovej opery Werther, ako operný objav Zdeňka Chalabalu prešiel do Divadla Z. Nejedlého v Opave kde pôsobil v r. 1946 až 1951. Tu spieval svetové a české opery, npr. Jeník (Predaná nevesta), v opere B. Smetanu, Princ (Dvořák: Rusalka), Belmonte i Pedrillo (Mozart: Únos zo Serailu), Ernesto (Donizetti: Don Pasquale), Gróf Almaviva (Rossini: Barbier zo Sevilly), Don Carlos (Verdi: Don Carlos), Alfréd (Verdi: Traviata), Cavaradossi (Puccini: Tosca), Lenskij (Čajkovskij: Eugen Onegin). Ako Alfréd a Lenskij vystúpoval pohostinsky v SND v r. 1948 a 1949. V bratislavskej Novej scéne bol sólistom operety v rokoch 1951 až 1980, vrátil sa k úlohám npr. Boleslav Barański v operete Poľská krv v r. 1953, v r.1964 Rossilon v operta Veselá vdova. Repertoár si rozšíril o postavy npr. Alfred v operete Netopier v r. 1955 a 1963.

 

Geologický zborník: geologica Carpathica - Zväzok 4 - strana 451 Slovenská akadémia vied a umení, Slovenská akadémia vied - 1953 - Zobrazenie úryvkov - Ďalšie vydania Názov: p. Gejza Turba, súdny úradník v. v., v Prievidzi, po dlhé roky horlivo sbieral bojnické skameneliny. Jeho zásluhou bolo tam najdenych veľa novych foriem. Výskyt: Bat. turbai zatiaľ bola najdená v množstve len pri Bojnickych kúpeľoch ... 

Známy amatérsky archeológ pán Gejza Victor Jacobus Turba bol hlavný oficiál pozemnoknižného oddelenia Okresného súdu v Prievidzi do svojho odchodu do výslužby.   

 

Gejza Turba často navštevoval v Bratislave po roku 1953 syna svojej sestry Márie Ondrejkovič rod Turba. Jej vnukom rozprával o svojich archeologických nálezoch a rodinnej histórii. Stýkal sa aj zo svojim švagrom Okresným náčelníkom Dr. Aladárom Ondrejkovičom II. a do leta 1945 aj s bývalým ministrom JUDr. Martinom Mičurom, o. i. zakladateľom Slovenskej Ligy. (Rudof Mičura bol Obvodný notár v Dlhom Poli a manžel Anny Ondrejkovič) a biskupom jeho Eminenciou ThDr. Karolom Kmeťkom. V spoločných záujmoch spolupracoval so správcom učiteľom Stefanom II. Ondrejkovics, manželom svojej sestry Márie Turba. 

 

Vnukovia sestry Gejzu Turbu si aj dnes pripomínajú jeho vilu s vežičkami v  Prievidzi plnú cenných zbierok vrátane ich pôvodu od rodov Balazsovics, Ondrejkovics-Sandor de Szlavnicza, Szily, Skladanyi, Turba atď. Hlavný súdny oficiál Gejza Turba dosiahol okrem vedných odborov archeológia a história významný úspech aj odbore paleontológia. Okolo roku 1985 natáčala Slovenská televízia v tejto vile a programoví redaktori obdivovali jej štukovú výzdobu. Údajne tesne pred smrťou Gejza Turba predal cudzím osobám túto luxusnú vilu v Prievidzi s vzácným mobiliárom a zbierkami za 4000 Kčs. Predaj bol spochybňovaný  správcom jeho zbierok (Hornonitrianske múzeum Prievidza), ktorý sa uchádzal o jeho pozostalosť. Prievidzskej verejnosti a múzeu (malo záujem získať aj ostatné zbierky, mobiliár,  vilu, oznámilo to aj jeho najbližšej pokrvnej rodine) bola už len samotná kúpna suma  nepochopiteľná.  Vo veci  prebiehalo aj súdne konanie na návrh jeho pokrvnej rodiny, ktorá mala záujem, aby  Hornonitrianske múzeum Prievidza prinajmenšom časť predmetných pozostalostí rodín Turba a Ondrejkovič prevzalo. 

 

Neskorší organizátor akcie B byty v Bratislave povereník vnútra Jozef Lietavec bol z Bojníc, syn hájnika. Akcia B priamo zapríčinila smrť správcu učiteľa v. v. Štefana Ondrejkoviča manžela Márie Turbovej a priviedla život jej nevesty a vnúčat až na hranicu existencie. Jozef Lietavec rodinu váženého notára Michaela Turbu, aj Gejzu Turbu poznal z Bojníc. Nepochybne vedel, že to boli veľmi pedantní, poctiví, ale zároveň tvrdohlaví a sebavedomí úradníci. Jozef Lietavec ešte nedávno žil, mohol sa k smrti správcu učiteľa v. v. Štefana II. Ondrejkoviča a pohnútkach svojho konania voči rodine zo štyrmi celkom malými deťmi vyjadriť Riešil zastrašovaním autora na vládnej recepcii za prítomnosti generála Brunovského a jeho manželky, ktorého spolu s plukovníkom StB znevažovali. 

 

Štefan WUNDER (* 27. nov. 1893 – 8. okt. 1969), obchodník, verejný činiteľ, organizátor.                  

 

V roku 1971 sa konala zakladajúca členská schôdza Slovenskej sexuologickej spoločnosti pri Slovenskej lekárskej spoločnosti. Prvým predsedom Slovenskej sexuologickej spoločnosti sa stal primár MUDr. František Lábady a

 

plk. Alojz Androvič  2. oddelenie Hlavného štábu v Prahe, jeho syn bol prednosta Neurologickej kliniky v Trnave MUDr. Alojz Androvič, Ali Androvič- Vážsky, náboženský poet - katolícka moderna, (List Kataríne) synovec pplk. tank. Aladár II. Ondrejkovič  

 

Ľudovít WUNDER ( * 26. mája 1889 – 10. júla 1974 ) bankár, verejný činiteľ. 

 

Prof ing. Vojtech Balažovjech *13.04.1908 Dolné Držkovce 06.12.1976 Bratislava.

 

Balažoviech Vojtech  *25.07.1910 v Bánovciach nad Bebravou, ord. 17.5.1936  23.05.1977. V roku 1937 kaplán Šurany, 1938 kaplán Suchá nad Parnou, 1939 kaplán Piešťany, 1940 administrátor Svätý Jur, 1941  farár Svätý Jur, 1948 farár Piešťany; ...; k r. 1971 administrátor Bratislava - Jarovce, príslušný k Bratislavsko- Trnavskej arcidiecéze.

 

Zdroje: Sokol 1862 ; Štátny archív v Nitre - pobočka Bojnice 972 01 Bojnice ; Archív Okresného súdu v Prievidzi ; Mária Ondrejkovičová rod. Turba ; hl. súdny oficál v. v. Gejza Turba 1959 ;  Magdaléna Suchánek ; pán Gašpar ; Národné noviny 03.08.1928/1, 18.04.1931/2 ; Národní politika 15.09.1928 ; časopis "Náš Kraj" 3.júla 1937 ; časopis "Nový Svet" december 1937 ; Slovák 11.01.1941 s.3 ; STV 1 ; Hornonitrianske múzeum v Prievidzi ; Archív DÚ ; Sborník AMV 2/2004 Jiřina Dvořáková ;

 

Poznámky: Jozef Skladaný *28.12.1888 Ružomberok 7. strelecký pluk Čs. légií Rusko ; Anna Zvaríková r. Bottová (otec notár v Piešťanoch Ivan Krasko vlastným  menom Ján Botto) ; Syn notára vo Varšanoch okres Levice a priateľ rodín Ondrejkovič a Mičura bol aj guvernér Národnej banky Dr. Imrich Karvaš ; ing. arch. Stefan Androvič bol synom Štefana Androviča, brata plk. pech. Alojza Androviča ;

 

♫ Gori, gori, moya zvezda, Shine, Shine, My Star !  ; Video Last parade of White army Vladivostok 26. mai 1922 ;  ♫ Metamorphosis ;   Virtual tour Maltese Square ; Viacúčelové zariadenie pre všetkých - Pošliapaná história ; ♫  Oh God - František Zvarík ; 

 

   
 

 

 

 

Návrat loďou

Pred zrútením Ruska

Maltézske námestie

Palác ritíře Turba

2004

Keglevich, Bratislava

Palace

gróf Keglevich

Palace

Gróf Keglevich

Michael Turba

Bojnice Ján Pálffy

Mělník Fr. Xav. Turba

Vladivostok r.1918

Veľké Bielice

Botta Sanatórium

L.Mednyanszky

Aktualizované: 11.03.2024