Intervencia vojsk Varšavskej zmluvy 21.august 1968

,, Et si omnes ego non ".

   toho dňa bol autor v službe pomocníka dozorného u vchodu v kasárňach československého 251. protilietadloveho pluku VÚ 5100 Vysoké Mýto. Vojak Pavel Ondrejkovič-Sandor de (Slávnica), najstarší syn narodený meste Trenčín v jednej z najváženejších a najstarších rodín na území nášho štátu. Jeho otec, dôstojník z  povolania  v rokoch 1934-1954  kapitán Aladár O.-S. de (z politických dôvodov prepustený z československej armády v roku 1954), matka úradníčka Alžbeta O. rodená Ličková. 

Nastupoval do služby v  20.augusta 1968 o 15.00 hod. Prevzal si rozdelovník, poplachové smernice, červené pletené šnúry dozorného a v dierkach drevenných doštičiek nastrkaných 60 ks ostrých nábojov do samopalu Sa vz. 58.

Autor požiadal v júli 1968 prideleného práporčíka 2.palebnej batérie o výmenu svojho ľahšieho a pohodlnejšieho Sa vz. 58 V so sklopnou pažbou za Samopal vzor 58 P s pevnou pažbou, nakoľko bol presnejší a podľa jeho vtedajšieho názoru sa viac hodil k ostrému nasadeniu.   

Už 19.augusta 1968 napriek zdanlivému pokoju v štáte a dovolenkovému obdobiu mali ženatí a slobodní dôstojníci a práporčíci zakázané opustiť sídlo posádky a nemohli navštíviť rodiny. Ich ubytovňa bola vpravo, hneď vedľa hlavného vchodu do kasární pluku priamo oproti železničnej zástavke Vysoké Mýto. Od  21.00 hod. sa bez slova tmolili dôstojníci medzi štábom 251.pluku PVOS a svojou ubytovňou.

Vysoké Mýto, August 1968, 2. palebná batéria československého 251. pluku PVOS, na snímke jej protilietadlový kanón 85 mm PLK vz. 44S  KS 18, obsluha dela 8 vojakov (autor jeden z nich) *výkony:  maximálna rychlosť cieľa: 200 m/s (720 km/h), výškový dosah maximálny: 12000 m, účinný 8500 m, diaľkový dosah: maximálny 18000 m, účinný 11500 m, rychlosť strelby: 15 - 20 rán/min.

Autor si uvedomoval že sa niečo deje (bol syn dôstojníka z povolania). Okolo 22.15 hodiny večer na strážnici zazvonil telefón z okruhu s príkazom zavolať dozorného dôstojníka kasární, ktorý autorovi po prevzatí telefónneho hovoru nariadil zobudiť dôstojníkov 251.pluku PVOS na ich ubytovni. 

ČSLA. Československý 251. protilietadlový pluk PVOS VÚ 5100 Vysoké Mýto, jeho stav a štruktúra dňa 21. augusta 1968.

Autor bol na mieste za 30 sekúnd, ale niektorí dôstojníci boli oblečení a mali opásané dohody so služobnými zbraňami. Odobrali sa na štáb 251.pluku PVOS. Následne sa autor neoficiálne dozvedel o obsadzovaní nášho štátu cudzími vojskami. Oficiálne o 22.30 hod.  Po vystriedaní nastúpil na miesto stráže pred hlavným vchodom do kasární. Mal v službe najsilnejšiu zbraň a najviac nábojov. Nedostal nové smernice, tak konal podľa svojho uváženia. Neostal stáť na svojom stanovisku vedľa vchodu, ale zasunul náboj do hlavne svojho samopalu Sa vz. 58P a zaľahol s odistenou zbraňou do priekopy asi 15m vpravo od hlavného vchodu. Ostatní dôstojníci zo slobodárne sa kamsi vytratili. Čas rýchlo ubiehal. Okolo 4 hodiny ráno sa pomaly objavili štyri postavy v cudzích uniformách. Autor hlučne natiahol záver a dôrazne ich vyzval, aby sa k nemu vôbec nepribližovali a v žiadnom prípade, aby v rukách nedržali zbraň.  Títo sa poradili medzi sebou a vzdialili sa.  Po hodine a pol sa zjavil starší plukovník Sovietskej armády a z úctivej vzdialenosti autora žiadal, aby bol prijatý veliaci generál Sovietskej armády veliteľom československého 251.pluku PVOS, ktorého medzičasom o 23.45 hod. priviezla spojka z jeho bytu vo Vysokom Mýte.

Sovietsky plukovník sa následne vzdialil. Autor priznáva, že sovietski dôstojníci  presne plnili jeho príkazy s úmyslom nedať mu možnosť na zámienku ku streľbe. Nebol najhorší, ani najvzornejší vojak československého 251.pluku PVOS (pôvodne mal inú vojenskú špecializáciu), ale uvedomoval si, že jeho pluk stráca každou minútou možnosť na svoje bojové rozvinutie. Autor priznáva, že bol na svojom stanovisku odhodlaný plniť svoju povinnosť vojaka ČSLA. Nemohol však neoznámiť dozornému dôstojníkovi 251.pluku, že sovietsky generál žiada o prijatie. Asi o 7.00 hod. sa zjavil automobil GAZ 69  a vysadil 50m od vchodu do kasární pluku sovietskeho generála. Ten prišiel peši sám ku vchodu a slušne požiadal autora o ohlásenie svojej návštevy. Po ohlásení autorom si ho už dozorný dôstojník 251.pluku PVOS prišiel iba prevziať.

Cez deň do konca jeho 24 hodinovej služby prišli za veliteľom československého 251.pluku PVOS ešte iní cudzí dôstojníci.

Na snímke strelecký radar typu SON 9A sovietskej výroby ktorými bol českslovenský 251. protilietadlový pluk PVOS Vysoké Mýto vyzbrojený. 

Veliteľ 251.pluku PVOS usporiadal stretnutie z vojakmi základnej služby na ktorom oboznámil vojakov zo vzniknutou situáciou. Na tomto stretnutí bol zvolený autor do krízového výboru československého 251.pluku, ako zástupca vojakov základnej vojenskej služby. Vojaci nahlas dávali najavo svoju nespokojnosť s pasivitou a bezradnosťou dôstojníckeho zboru svojho pluku. Naopak veliteľ 2.palebnej batérie v ktorej slúžil autor už stihol nadviazať nadštandartné vzťahy so sovietskymi dôstojníkmi.  

Autor bol skeptický k ich niektorým aktivitám. Tak npr. politický náčelník československého 251. pluku PVOS zafarbil v kuchyni pluku červené zástavy na čierno a potom ich vyvesil pred kasárňami. Do jedálne mužstva priniesli dokument 2000 slov, ktorý vojaci základnej služby demonštratívne podpisovali, ale dôstojníci už iba niektorí. Na druhý deň sa na poliach neďaleko kasární 251.pluku sústredil tankový pluk 11-tej Obrnenej divízie poľskej intervenčnej armády. Jeho k paľbe pripravené tankové kanóny boli namierené na kasárne československého 251. pluku PVOS Vysoké Mýto.

Druhá poľská armáda 22.08.1968 7.00 hod. Správa : Morálka medzi vojakmi na cvičení je veľmi dobrá. Muži sú presvedčení, že vstúpili do Československa pre dobrú vec. Príkladom toho je informácia od vojsk umiestnených v Jaroměři (24.tankový pluk), ktorý rozhodne odmieta snahy, aby sa vzopreli rozkazom. Tieto snahy boli zo strany asistenta pre politické záležitosti Československej ľudovej armády veliteľa 101. pluku chemickej ochrany (VÚ 9983).  

Autor sa neubránil úsmevu, keď videl nad kasárňami československého 251.pluku PVOS Vysoké Mýto lietať aj staré transportné lietadlá Lisunov Li 2  Vzdušných síl Poľskej republiky, ktoré zhadzovali protivládne letáky zo starého drsného zožltnutého papiera s hrubými pravopisnými chybami.

Okrem bežných typov vojenských lietadiel často lietali nad kasárňami československého 251.pluku PVOS Vysoké Mýto dvojmotorové nadzvukové prieskumné bombardovacie stíhače Jakovlev Jak 28P Vojenských vzdušných síl ZSSR.

V autoparku 251.pluku PVOS autor na obrazovke streleckého radaru SON 9A pozoroval množstvo cieľov - lietadiel interventov, ktoré sa pohybovali vo vzdušnom priestore štátu. Pre československý 251. protiletecký pluk PVOS Vysoké Mýto už bola vzhľadom na pasivitu jeho dôstojníckeho zboru napriek jeho veľmi silnej výzbroji  situácia vojensky neriešiteľná.  Na zasadaní krízového výboru 251.pluku autor vyjadril verejne svoju pochybnosť o budúcnosti Československej republiky pre opakujúcu sa pasivitu  jeho ozbrojených síl už od roku 1938 bez ohľadu na politické zriadenie.  

Československý 251. pluk  P V O S   V y s o k é   M ý t o    21. augusta 1968. Na povolávací rozkaz č. 250/66 Pavel O.-S. de dňa 8.októbra 1966 nastúpil k výkonu ZVS dňa 20.10.1966 a prezentovaný u 3 roty československého 62. automobilového práporu VÚ 4404 Ostrov nad Ohří. Veliteľ 62.autopráporu bol podplukovník Drexler (autor sa  neskôr dopočul od vojakov ZVS tam slúžiacich, že pplk. Drexler sa k okupačným vojskám staval striktne odmietavo), veliteľ PŠ nadporučík Randuška, veliteľ 3. automobilnej roty kapitán Krejza (autorov veliteľ), náčelník štábu a najlepší strelec 62.práporu major Randák.

Kasáreň československého 62. Automobilného práporu VÚ 4404 Ostrov nad Ohří okolo roku 1977. Vľavo od vchodu domček pre dozorného 62. práporu a strážnica s tzv. basou. Vzadu v budove bývalého kláštora na prízemi kuchyňa, jedáleň mužstva, jedáleň dôstojníkov, ubikácie 3.roty a na poschodí štáb 62.práporu, ošetrovňa atď.   

Kasárňe československého vojenského útvaru VÚ 4404 Ostrov nad Ohří dnes po 43 rokoch. 62. prápor podliehal 20. Motostreleckej divízii v Karlových Varoch. Rozporuplné vojenské časy, počas ktorých Pavel Ondrejkovič-S.  často navštevoval v Karlových Varoch Grandhotel Moskva - Pupp, ktorého návštevu si nemohli dovoliť  dôstojníci (na to psychicky nemali, utratili viac v štvrtej cenovej skupine) skončili jeho prevelením do VÚ 5100 Vysoké Mýto. Pre dokreslenie o svojom fyzickom fonde autor uvádza, že v rámci výcviku na 5m lano sa vyšplhal s úsmevom 5 krát za sebou bez prírazu (ak by dostal rozkaz, by to zopakoval určite ešte aj 5 krát). Bolo to najviac zo 62.práporu. V atletickej disciplíne beh na 2000 m bol v cieli druhý (za vojakom, ktorý bol civile ľahký atlét). Pri zrýchlenom presune práporu z Ostrova nad Ohří cez Jáchymov bol v cieli Boží Dar prvý (konal sa vždy, keď sa vojaci ZVS vo väčšom počte vyhýbali povinnej rannej rozcvičke). Veliteľ 62.práporu pplk Drexler tak nepriamo potrestal aj veliteľov čiat a rôt. Zrýchlený presun boli povinní absolvovať so svojimi vojakmi. Npr. autorov 27 ročný veliteľ 3.roty kapitán Krej. nevládal už pred Jáchymovom, aj keď niesol iba pobočnú zbraň.   

Budova ubikácií Tretej a Piatej školnej tankovej roty VÚ 3105 Podbořany a odborných kurzov pre vojakov československej 20. Motostreleckej divízie Karlovy Vary.

V Ostrove nad Ohří bolo v zime bežne  - 20 stupňov Celsia. V kasárňach VÚ 4404 sa v zime nekúrilo. Teplá voda nebola. V ubikácii na 3.rote mohli mať vojaci pri nočnom odpočinku 1 zelenú deku, plachtu  a tenučké pyžamo. Autorovi nerobilo  problém spať v autoparku pri takejto zime  na snehu 2 hodiny, aj keď  oblečený v uniforme vz. 60, pod ktorou mal len hnedé vojenské tepláky a obuté kanady vz. 30. Boli  v lete teplé, v zime studené. Autorova telesná váha pohybovala medzi 64-68kg, v závislosti od výcviku v danom období. Nie veľmi kvalitná vojenská  stravná norma bola 10 Kčs. Autor nemal počas ZVS ani nádchu. Po jazde na rozkaz vojaci podvozky áut umývali na rampe v zime hadicou zo studenou vodou. Montérky mali celkom mokré. Vojaci, ale neprechladli.  Autor to uvádza, aby si súdny čitateľ urobil názor o rezervách organizmu 20 ročného  neplateného vojaka ZVS v minulosti a 30 ročného profesionálneho vojaka dnes a ich nárokoch na štátny rozpočet.  Autoprápor VÚ 4404 absolvoval 10 denné zimné cvičenie. Vojaci spali v uniformách vz. 60 v lese na snehu bez kúrenia. Motory vozidiel sa nesmeli štartovať ani vo dne. Aj keď sa ich velitelia striedali v PAD, boli vyčerpaní viac.    

 

Vojenská autodieleňa Praga V3S PAD bola dobre vybavená, nebolo to čo by autor na nej postrádal. Tatra T 111 bola však o 25 km/hod  rýchlejšia. Na ceste a v teréne bola stabilnejšia, jazda bola plavnejšia, jej celková konštrukcia bola podstatne robustnejšia. Bežne sa prekračovala jej nosnosť aj 2x, koľko sa na Tatru naložilo vždy odviezla. V menej únosnom teréne však mala jednoznačne navrch Praga V3S, ktorá na spevnených komunikáciách dosahovala 65 km/hod.  

 

 

Najmodernejšie obrnené vozidlá OT-64 SKOT z 20. motostreleckej divízie v Karlovych Varoch sa pravidelne účastnili spoločných cvičení so 62. automobilovým práporom v Ostrove nad Ohří pre ktorý bolo nemožné udržať sa nimi v kolóne. OT-64 dosahovali na rovinke rýchlosť až 110 km/hod.    

Autor počas výkonu ZVS v roku 1968 podpísal dokument " 2000 slov " bol zástupcom vojakov základnej služby v krízovom výbore československého 251.protilietadlového pluku VÚ 5100 Vysoké Mýto  

 

V roku 1969 bol väznený v súvislosti s demonštráciami proti pobytu okupačných vojsk ZSSR v našom štáte. V zamestnaní mu rok 1968-69 naoko nebol  pripomínaný z toho dôvodu, že mnohí ortodoxní komunisti z jeho podniku ČSPD n.p. Bratislava sa nesprávali podľa stanov KSČ, po vstupe vojsk prevrátili opäť kabát, mali starosti sa udržať na svojich miestach. Treba dodať, že sa im to s určitými rošádami skoro všetkým podarilo. Orgány československej ŠTB na autora nezabudli a každý rok pred 21. augustom ho predvolávali na vypočutie až do roku 1975, ale nemalo to význam, autor sa nenechal zatiahnuť do komunikácie.

 

 

Havária sovietskeho obrneného transportéru na železničnom prejazde vo Vysokom Mýte oproti vchodu do kasární československého 251.pluku PVOS v mesiaci august 1968. Obrnený transportér sa síce prevrátil, ale bez viditeľného poškodenia. Rušeň ČSD bol zrelý na GO.

 

 

Najmodernejší tank T 55 sovietskej intervenčnej armády dňa 22.augusta 1968, potencionálny protivník pre československý protilietadlový 251.pluk PVOS VÚ 5100 Vysoké Mýto. 

 

 

P.S. Len veľmi málo dobre informovaných vie, že vstup intervenčných vojsk Varšavskej zmluvy v auguste roku 1968 do vtedajšej Československej republiky znamenal jeden z najväčších neúspechov politiky  vtedajšej  Francúzskej  piatej republiky a jej prezidenta generála Charlesa de Gaulla. Počas výkonu ZVS začiatkom roku 1968 sa autor dostal k priamym informáciám o tajných jednaniach československej generality s velením francúzskej armády vedených separátne bez vedomia ostatných členov NATO a Varšavskej zmluvy. Signály o tomu predchádzajúcich kontaktoch autor zachytil už v roku 1967 v 62.automobilovom prápore Ostrov nad Ohří. SDECE - Service de Documentation Extérieure et de Contre-Espionnage. Général Eugène Guibaud ?  

 

 

Divízne opraváreňské dielňe VÚ 3105 Podbořany. Autor sem bol odvelený na tri mesiace do kurzu špecialistov v roku 1967 z VÚ 4404 Ostrov nad Ohří. 

 

 

Týždenné zimné cvičenie československého 62.autopráporu Ostrov nad Ohří v Krušných horách. V noci tu bývalo od novembra do marca bežne - 30 stupňov Celzia.

 

 

V zime sa konalo nočné cvičenie československého autopráporu VÚ 4404 týždenne. Na snímke regulovčík v daždi usmerňuje kolónu nákladných atomobilov Praga V3S. Vedie ju GAZ 69A veliteľa 62.práporu. 

 

  

 

Autor medzi kurzistami od československého 62. autopráporu VÚ 4404 Ostrov nad Ohří na jar 1967 vo VÚ 3105 Podbořany.  

 

 

Bukurešť August 1968. Dieťa Trianonu je opäť po 30 rokoch odhodlané za každú cenu pomôcť napadnutému súrodencovi.

 

 

Máj 1968 Louis Aragon a Jean-Paul Sartre sa angažujú v študentskom štrajku na parížskej Sorbonne. Podľa vtedajšieho odhadu situácie ČSSR autorom - vo veci angažované Francúzsko pre vzburu na Sorbone a štrajky  vypadáva z hry, preto už v mesiacoch jún a júl sa pre Československú republiku črtajú iba  riešenia:   okamžitá mobilizácia, alebo pristúpenie na požiadavky ZSSR, PĽR, NDR, MĽR a BĽR. V auguste bola reálna pomoc Rumunska a iba čiastočne Juhoslávie (Rumunsko mobilizovalo). 

 

 

Československý 251. pluk PVOS vo Vysokom Mýte mal vo výzbroji zaradený protilietadlový počítač EUZ II 85 mm PLK KS - Automatický stôl na kontrolu paľby príves - TZ PBX 57 - terénny automobil Tatra T-805 o nosnosti 1,5t

 

 

Na snímke vojenský terénny nákladný automobil Tatra T 111 (vojakmi veľmi obľúbený) a protilietadlový kanón 85 mm PLK vz. 44S a vzadu terénny automobil Praga V3S pri nácviku na letisku.

Trať z Litomyšle oproti železničnej zástavke Vysoké Mýto dnes. Vpravo bývalé kasárne československého 251. pluku PVOS Vysoké Mýto po 42 rokoch. 

 

Druhá palebná batéria československého 251. pluku PVOS Vysoké Mýto dnes po 42 rokoch. Pri nástupe celého pluku PVOS a príhovore jeho veliteľa, na tomto apelplatzi bol dňa 26.09.1968 autor prepustený z výkonu o základnej služby podľa nariadenia MNO č.j. 00700-13/08. Ešte dnes nezabudol ako bol vtedy pokorený on vojak a občan.

Dňa 21.augusta 1969 boli proti demonštrantom proti Sovietskej okupácii nasadené najmodernejšie obrnené vozidlá OT-64 SKOT Sboru Národnej Bezpečnosti. 

Dňa 21.08.1969 bol autor uväznený v súvislosti s demonštráciami proti pobytu okupačných vojsk ZSSR v Československej republike. Vzhľadom na vysoký počet uväznených osôb na tento účel vyčlenil vtedajší štát budovu VŠJŽ - Vojenskej školy Jána Žižku z Trocnova. (FTVŠ UK Lafrankoni). Proti demonštrantom zasahovali obrnené transportéry OT-64 SKOT aj v Bratislave. 

MS 1970 FIS vo Vysokých Tatrách vygeneroval organizačný tím ľudí ako Ján Mráz, stal sa členom vedenia Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS), Valér Pobeha, prvý šéf Hotela FIS, Jozef Lukáč, Ladislav Harvan, Štefan Mašlonka a správca aj riaditeľ Československých štátnych kúpeľov na Štrbskom Plese ing. Karol Suchánek (manžel Magdalény Ondrejkovičovej, sestry autorovho otca kpt. aut. zál. Aladára Ondrejkoviča), ktorí mali vyššie ambície...

 

Z Bieleho domu prišiel pozdravný list prezidenta USA Richarda Nixona. Organizátori ho hodlali publikovať, ale vedenie komunistickej strany Československa to zakázalo. Organizačný výbor ponúkol, aby ÚV KSČ zabezpečilo pozdravné posolstvo zo Sovietskeho zväzu a ponúklo ho médiám spoločne s americkým. Návrh bol zamietnutý a zmysluplná veta "Športové podujatia tohto druhu spájajú športovcov z mnohých krajín." a pod ňou Nixonov podpis, zostala prísne utajená...

 

Poznámky: por. pech. Jaroslav Dočkal 1936-1937 štúdium Vojenská akadémia Hranice, 1937 veliteľ čaty cyklistického práporu 3 v Leviciach a Topolčanoch z jazdeckej brigády 3, Rýchlej divízie 3 v ktorých bol zaradený aj Dragúnsky pluk 11 kde slúžil aj autorov otec ppor. jazd. Aladár Ondrejkovič ;

 

Zdroje:  generál Ludvík Svoboda ; Lady Gizelle Kerney ; Marta Hladká rod. Raisová ; Irena Bluhová ; kpt. aut. Krejza Literární listy ; Fritz Lederer Oldřich Černík kpt. František Cibík ; Oldřich Černík 

 

♫ Bob Dylan - Lay Lady Lay ; ♫ Hugues Aufray - Céline ; ♫ Dobiáš Uvítací pochod ; Virtuální prohlídka - bývalé kasárne VÚ 4404 -Ostrov - Karlovarský kraj ;   

 

Vojenské přehlídky ČSLA

 Vojenské přehlídky ČSLA


 TOPlist 

 

1967 Plzeň

August rok 1968

Protiliet.delos.pluk

Radar SON 9A

SON 9A Aug.1968

VÚ 5100 Vys.Mýto

Aktualizované: 16.07.2018