Ondrejkovič vo vetre času

Cisár LEOPOLDUS I. polepšil erby a potvrdil armálesy ktorých boli držiteľmi Liptovskomarský prepošt Andreas Ondrejkovicz a Gaspar Lipthay roku pána 1659.

                       

Leopoldus I  *09.06.1640 † 05.05.1705 Habsburg v rokoch 1657-1705 cisár Svätej ríše rímskej národa nemeckého v rokoch 1658-1705, v rokoch 1657-1705 český a uhorský kráľ. Po  smrti španielskeho kráľa Karola II neuznal ako jeho nástupcu Filipa z Anjou (nárokoval si trón pre syna Karola), čo tiež bolo dôvodom pre najväčší  ozbrojený konflikt prvej polovice 18.storočia, t.j. vojny o španielske dedičstvo. Cisár Leopold I. podpísal prvý cisársky robotný patent, ktorým boli potvrdené vzťahy medzi nevoľníkmi a vrchnosťou.  Počas jeho panovania  výdaje na armádu osobitne zaťažovali rozpočet jeho krajín.

Leopoldus I. nastúpil na trón po otcovi Ferdinandovi III na miesto brata, ktorý zomrel. Bol typickým predstaviteľom absolutizmu. Vojny s Tureckom a Franciou ho nútili udržovať veľkú armádu. V roku 1683 porazil zo spojencami Turkov v bitke pri Viedni a potom po sérii zdrvujúcich víťazstiev - bitka u Nagyharsány (1687), bitka u Zenty (1697) ich zatlačil na na Balkán, kde podporoval miestnu šľachtu v jej bojoch proti Osmanským Turkom.

Leopold I. opätovne predvídavo polepšil šľachtické tituly a potvrdil práva viacerým uhorským rodom, ktoré sa neskôr bojov zúčastnili na jeho strane. Zabezpečil si tak politicky podporu katolíckej šľachty v nábožensky nestabilnom prostredí Uhorska proti evajelickej časti šľachty.    

Cisár L e o p o l d u s   I. polepšil a potvrdil armáles aj Liptovsko-marskému titulárnemu prepoštovi a kanonikovi Andreasovi Ondrejkovicz a Gasparovi Lipthay. Listiny sú datované roku Pána 1659. ThDr. Andreas Ondrejkovicz (Ondrej Ondrejkovič) mecén, cirkevný hodnostár (narodil sa roku Pána 1621 v obci Spišská Štiavnica, okr. Spišská Nová Ves, zomrel 02.09.1697 v mestečku Spišské Podhradie -  Spišská Kapitula). Pochádzal zo zemianskej rodiny. Teológiu študoval na univerzite v Trnave, následne pôsobil ako farár v  Žehre, v roku 1639 už bol spišský kanonik, v roku 1661 dekan kapituly a v roku 1675 titulárny Liptovskomarský prepošt. Za jeho organizačnej a finačnej účasti boli zachránené aj novovytvorené výtvarné diela vysokej umeleckej hodnoty. Zaslúžil sa o zachovanie klenotnice nástenných malieb zo 14 až 16 storočia  v  kostole v Žehre, kde v roku 1656 dal vybudovať ranobarokový hlavný oltár. V roku 1673 daroval  kazateľnicu, v roku 1677 dal vybudovať bočný, v roku 1678 hlavný oltár v obnovenom kostole v Liptovskej Mare, zároveň zachránil početné gotické diela. V Spiškej Kapitule dal zreštaurovať najstarší objekt rotundu Panny Márie a sv. Valentína, dal reštaurovať a dobudovať dom kanonikov Andreas Ondrejkovicz v Spišskom Podhradí č.13 a vyhotoviť vlastný náhrobný kameň.  

Literatúra: Hradszky. J.: Initia progressus ac praesens status capituli sanctum Martinum e. C.de Monte Scepusio.. Spišské Podhradie 1901, s.73 a n., tamže: Additamenta ad Initia ..Tamže 1903, s135 an.;

  

Spišská kapitula vykonávala činnosť hodnoverného miesta. Hodnoverné, alebo vierohodné miesta (lat. loca credibilia) boli verejné právnické inštitúcie v stredovekom Uhorsku, zriaďované pri kapitulách alebo kláštorných konventoch. Disponovali autentickou pečaťou a na požiadanie stránok, z príkazu cirkevnej alebo svetskej vrchnosti vykonávali splnomocňovanie, alebo inú úradnú činnosť považovanú za právoplatnú v oblasti uhorského svetského práva. 

Ako áno a ako nie, podľa ústneho podania patriarchov rodu pochádza rodina Ondrejkovič od mesta Leskovac.  Tu údajne mala svoj hrad. Do Uhorska emigrovala po porážke Osmanskými Turkami aj zo svojimi ľudmi a hnuteľným majetkom. Kone prikrývali medvedími kožušinami. Z čoho možno pomerne reálne odvodiť to v akom prostredí žili, aký bol spôsob ich života a aké bolo ich spoločenské postavenie.

Paulus Andrejkovits (Ondrejkovics) a manž. Catharina Pravoticzky ich syn Petrus Ondrejkovics (Andrejkovics, Ondrejkovits) *krst Bánovce nad Bebravou 23.05.1804 krst. rodičia Joannes Dubniczky (1)  (najstaršia šľachtická rodina v trenčianskom kraji) a Anna Morvay, jeho manželka Antonia Zsittnyan (Žitňan) , ich deti boli Maria Borbála *krst 01.05.1843 Bánovce nad Bebravou (krstný rodičia Antal Zsittnyan a manž. Maria), Antónia Oravská rod. Ondrejkovics, Mária Ondrejkovics *14 03.1839 Bánovce nad Beberavou  a  Stephanus Ondrejkovics (Ondrejkovič) Obvodný notár  v obci Dolné Držkovce a následne Šimonovany, narodený roku Pána 1851 (krstní rodičia Antonius Zsittnyan a manželka Barbora, krstiaci kňaz Ignatius Szabinovszky) v meste Bánovce nad Bebravou (Baán). Jeho manželka Urodzená pani Anna Sandor de Szlavnicza Ondrejkovics sa narodila (jej krstní rodičia  Urodzený pán Josephus Mihalovics compossesor Tvrdomestice a Carolina Pirott, jej krstiaci kňaz Vilhelmus Szeczányi) roku Pána 1861 na adrese Tvrdomestice číslo 23. Sobáš mali 13.03.1880. Svedok nevesty bol šľachtic Urodzený pán Carolus Vály (manželka Anna barónka Mednyánszky), svedok ženícha  Adalberthus Nessel, sobášiaci kňaz  Aloysius Honza (2). Ich prvorodený syn správca učiteľ Stephanus Ondrejkovics-Sandor (Ondrejkovič) sa narodil v *r.1882 (jeho krstní rodičia  boli Dominus Casimirus Horváth a manželka, krstiaci kňaz farár Aloysius Honza) v obci Dolné Držkovce † Bratislava v r.1954. Pôsobil ako správca učiteľ  v obciach Kolárovice, Čierna Lehota, Lednické Rovné a Trebatice. Jeho manželka Mária Turba (jej krstní rodičia Dominus Július Némethy a manželka Júlia, krstiaci kňaz Ignatius Lukács, rok 1417: Ladislaus de Nemethy castellanus de Baymoch), bola vnučkou Obvodného notára Stephana Balazsovics (Balažovič) a dcéra Michaela Turbu, Obvodného notára vo Veľkých Bieliciach, Bojniciach a Mestského notára v Prievidzi, jej matka bola pani Pauline Turba rod. Balazsovics. Ich prvorodený syn pplk tank Aladár II. Ondrejkovič slobodný pán Sandor de Szlavnicza sa narodil v obci Čierna Lehota. Jeho manželka  Alžbeta Ličková Ondrejkovičová fl. No 13 sa narodila v meste Trenčín. Aj ich prvorodený syn Paolus Ondrejkovič-Sandor de Szlavnicza fl No 23 sa narodil v meste Trenčín. 

 

Valentinus Ondrejkovics

Registration of nobility

Opätovné potvrdenie šľachtických práv rodine Ondrejkovics, podpísané Jeho Veličenstvo Cisár Leopold I., Franciscus Szegedy, Stephanus Orbána a v dnešnej dobe podpísanými Jeho Cisárskou Výsosťou veľkovojvodom Otto von Habsburg (19.06.2004), podpísaný je aj jeho Jasnosť knieža Karel Schwarzenberg. 

Protestantský pastor a kantor Bartol musel opustiť faru a Františkáni získali farnosť Pruské v r. 1673. Ich pastoračná práca bola za čas úspešná a luteranizmus sa stal v mieste  minulosťou. Biskup Juraj Jakušič sa postaral o materiálne zabezpečenie mníchov, z ktorých Františkáni dostali ročný príjem pre svoje pastoračné prácu vo farnosti Pruské a priľahlých oblastiach. Po 47 rokoch pastoracie v r. 1689 prišli ďalší mnísi z kláštora v Maďarsku. Františkánska provincia Svätého spasiteľa Pruské bola posvätená (provincia S. Salvatoris). Prvým jej gvardiánom sa stal dňa 14 septembra 1689 Definitor provincie páter Leonard Ondrejkovič, kým sa v roku 1690 nestal predstaveným páter... (Vojenská história 4/2009)

Veľkovezír Merzifonlu Kara Mustafa Pasha (*1634/1635, Merzifon †25.12.1683) bol osmanský generál, hlavná postava poslednej fázy osmanského vojenského snaženia v strednej Európe a vojenskej porážky pri Viedni. Počas kuruckého povstania  (12 September 1683 Bitka pri Viedni) Júl-Sepember 1683 v meste Skalica Františkáni strážili z veže a hradieb mesto. Viedol ich gvardián Ondrejkovič Leonard (Ondreikovics)... 

...o týchto udalostiach informoval gvardián Leonard Ondrejkovič (Ondrejkovics) vo svojom zápise z roku 1691. Ondrejkovič zanechal aj správu o stave kostola z roku 1692, podľa ktorej „Kostol aj so sanktuáriom je momentálne dobrý, čiastočne vďaka usilovnosti Pátrov, no hlavne vďaka pomoci zo strany najosvietenejšej pani zakladateľky, ktorá sa stará o budovu kostola, dala postaviť veľký oltár, na orgán darovala 100 florénov a na zvyšné tiež poskytuje pomoc“. /11/ Hoci predstavovalo obdobie protihabsburských povstaní pre františkánov v mestečku čas plný neistoty a nebezpečenstva, mestečko nikdy na dlhšiu dobu neopustili. Z obdobia od roku 1531 poznáme aj mená predstavených kláštora. /12/

Ondrejkovics Joanes, rím. kat. kňaz, narodený roku Pána 1814 dňa 14. marca v Kláštore pod Znievom (okres Martin). Filozofické a teologické štúdiá v piaristickom gymnáziu vo Váczi, teológiu v  meste Esztergom. Študoval Arcidiecézny kňažský seminár od r. 1835 do 36 v Trnave. Od 28. októbra 1836 fölszenteltetett, kaplán bol v Ipeľských Úľanoch, roztomilé-Maroto, Kisapáthin, Bozóki jeden a päť rokov Svätý Beňadik. Od 24 apríla 1846 bol  farár v Dömösi, 1848. Február 18. Dúbravy, Grønt 1880 od Sv Benedikta Miesto dôveryhodné členom šľachtického arcibiskupa stolice,  sudca stolice arcibiskupských predialistov vo Vrábľoch. Zomrel 16 sepembra 1895 v Ostrihome.). Kaplán v Zlatých Moravciach, Opatovciach nad Žitavou, Bzovíku, farár v Dömösi, Tölgyesi, člen hronskobeňadického hodnoverného miesta. Písal homiletickú literatúru. Aj literatúra: Ján Ondrejkovič vo fonde knižnice Slovenský biografický slovník - Zv. 4.: M-Q. – Martin : Matica slovenská, 1990. - S. 334.

Jeho diela :

1. Náboženské dišputy, tekovského a nitrianskeho kraja. Bary kraja, vďaka sviatku, hála-ünnepén, midőn az a kebelében dühöngő ragály megszüntének emlékéül fogadmányként megalapított, és pünkösd hava 3-kára kitűzött évenkénti ájtatosságát e folyó 1845. éven buzgóan ismételné, Szent Benedek városa halomormán a fen érdekelett karok és rendek által felállított kápolnában mondott. Nyitra.

2. Lutna radosti, főtiszt. Ivánkai Tóth Imre úrnak, midőn a budamelléki b. szűz Mária szigeteni sz. Mihály főangyalról nevezett apáttá igtattatnék 1846. Svätý Beňadik. Nitra.

3. Monumentum pietatis in Solenni Joannis Simor principis primatis, archiepiscopi Strigoniensis inaugurationis festivitate positum, nomine ditstrictus VA Diaconalis Szalkaensis. Vate… Strigonii, 1867.

4. Pium augurium in memoriam episcopali jubilaei suae sanctitatis papae Pii IX. pontificis maximi… divina favente clementia felicibus auspiciis die 3. Junii anni 1877. celebrati in tesseram inconcussae fidelitatis comitatus Honthensis fidelium devotissime dicatum. Strigonii.

5. Náboženské dišputácie, melyet tek. ns. Barsmegyének hálaünnepén, midőn az a kebelében dühöngő ragály megszüntének emlékére fogadalomkép, megállapított és pünkösd hava 3. kitüzött évenkénti ájtatosságát 1881. évben buzgón ismételné, Sz. Benedek város halomormán, a föntérdeklett megye rendei által felállított Kaplnka vypovedá. Budapest, 1881.

Rukopis: Elegia rev. ac exim. patri Ernesto Polesetzky e S. P., dum sacrum patroni diem recoleret, ab alumnis eiusdem ordinis oblata Vacii, 1833. (A budapesti piaristarendház könyvtárában).

Nový M. Sion 1886. 836. l.

Petrik Bibliogr.

Kiszlingstein bibliografia.

Zelliger Alajos, Egyházi Irók Csarnoka. Nagyszombat 1893. 372. lap.

Némethy, Ludovicus, Series Parochorum. Strigonii, 1894. 830. l.

Schematismus Cleri Strigoniensis 1896.

Editoval: Pál Lenke 

Ondrejkovič  Valentin v rokoch 1682 - 1699 kňaz vo Velkých Levároch.

Ondrejkovič  Mikuláš v rokoch 1686 - 1688 farár v obciach Dechtice a Kátlovce.

Ondrejkovics Nicolaus. SzK számvevõségi pisár 1690 - 1691

Ondrejkovics Michael, katolischer Obernotär, St.Georgen 1762 ; 1762 ;  

Ondrejkovics Ignács kaplán prepozitúry 1810 - 1821

Ondrejkovics Elek  farár  okres Bratislava 1823  (súpis nobility).
 

V súčasnosti je zaznamenaných 17 úmrtí

Stephanus Ondrejkovics Obvodný notár v obci Dolné Držkovce a následne Šimonovany. Jeho manželka bola Illustrissima Domina Anna Sandor de Szlavnicza,  ktorej otec bol trenčiansky župný sudca Illustrissimus Dominus Stephanus Sandor de Szlavnicza (*1802). Jej matka bola Mária Sandor de Szlavnicza rod. Marko (*1828 †10.03.1907 Veľké Bielice). Ich vnukovia správca učiteľ Stephanus Ondrejkovics, Obvodný notár Vojtech Ondrejkovič *02.02.1898, (na fronte 1. Sv. vojny padli Ján Ondrejkovič †1918 Bielorusko, Jozef Ondrejkovič †, Ludvík Ondrejkovič †1914, Petrus Ondrejkovič †, jednoročný dobrovolník K.u.K armády poručík Titus Ondrejkovič †1915), Okresný náčelník Dr. Aladár Ondrejkovič-Sandor de Szlavnicza, Anna Ondrejkovics vydatá za Obvodného notára v Dlhom Poli Rudolfa Mičuru, ich dcéra bola  Melánia Mičura, E. Ondrejkovics vydatá za Gustav Kedrovič (Ján, Veľké Bielice), Lenka Ondrejkovics, jej manžel bol ministerský radca Dr. Karol  Reindl (člen správnej rady Ružomberská továreň na papier a celulózu, úč. spol. Ružomberok a syn Štefana Reindla notára v Necpaloch). Mária Ondrejkovits *21.04.1884 Malá Hradná vydatá za Štefana Turbu, ktorý bol riaditeľ pôšt na Slovensku a mešťanosta Bratislavy, Božka Ondrejkovič, Ladislav Ondrejkovič. Pplk. tank Aladár Ondrejkovič Freiherr Sandor de Szlavnicza narodený v kraji Trenčín. Jeho Eminencia Liptovsko-Marský prepošt 1621-1697 ThDr. Andreas Ondrejkovicz a kanonik Spišskej kapituly v 17 storočí, pochovaný v Spišké Podhradie a cirkevný katolícky sudca Ján Ondrejkovič pojednával posledný Cirkevný súd s heretikmi v Bratislavskej diecéze koncom 19 storočia, v roku 1880 farár Hronský Benadik ; Jozef Ondrejkovits člen mestskej rady v roku 1867 Temešvár ;

Autor si dovoľuje upozorniť na meno chlapca Carolus Naopoleon Ondrejkovics, ktorý sa narodil 11.05.1807. Jeho otec bol Samuel Ondrejkovics. Naznačuje, že v časti rodu sa držali reformných postov zo 17-18 storočia nielen po rodoch Rákoczi a Thokoly, ale aj Sandor de Szlavnicza. Potvrdzuje to aj krstné meno Napoleon Leni Gyorgy, syna ktorý sa narodil  Jánosovi Jarolinovi a jeho manželke Katalin Andrejkovics v Bánovciach nad Bebravou. Pokrstený bol 23.marca 1843.   

Militär Almanach Nro XVI. Husársky regiment č. 6 Hadík Andreas, Blankenstein Ernst. rok 1805 štáb: Brandeis v Čechách, Topolčany. Ober-Lieutenant Johannes Ondrejkovits, Záborzky (Casparus), Bernolák (Ignatius), Unter-Lieutenant Bossányi (Johannes), Révay (Bar. Georgius).

Husársky regiment č.9, Nádasdy Franz, Erdödy Johann, rok 1804 štáb: Essegg v Slavónii, Major Rakovsky (Stephanus), Unter-Lieutnant Josephus Sandor de Slávnica,  Ober-Lieutenant Toth (Frz.),  Horváth (Frz.).

Husársky regiment č.10 Meszáros Johann., Stipsicz Josephus rok 1801 štáb: Uibecs in Banát, Unter-Lieutenant Adalbert Sandor de Szlavnicza

Militär Almanach Nro. XX. fur das Jahr 1810 Husársky regiment č. 6, Blankenstein Ernst. Štáb: Rzeszow in Galicien. Seconds-Rittmeister Ondrejkovits Job., Farkas Georg., Revay Baron Georg., Ober-Lieutenants. Keglevits Graf Alex., Zapary Graf Mich., Bossanyi Joh.

Insurekcia "feudálna milícia šľachticov" bola v súvislosti s vojnami proti Napoleonovi zvolaná v krajinách Uhorskej koruny štyrikrát: v roku 1797, 1800, 1805 a 1809.

V Banskej Bystrici v roku 1826 inžinier Friedrich Schnirch (*1790 †1868 in Wien)  z  Moravy naprojektoval podľa vtedy nového trendu na závesné reťazové mosty  a použil ho pre novú nehorľavú strechu na ringový dom č.34 (dnes Nám. Š. Moysesa č.7), ktorého majteľom bol pán Max von Ondrejkovič z Hornej Mičinej. Obec Horná Mičiná bola donáciou rodiny Beniczky. Tento princíp si nechal patentovať... 

Virtuálna prehliadka námestia v meste Banská Bystrica, kde sa nachádza unikátny reťazový dom, ktorého majiteľom 1799-1838 bol Max von Ondrejkovič. V r.1830-47 občania Banskej Bystrice Maximilianus von Ondrejkovits, D. Priehradský a S. Sumrak boli akcionári cukrovaru vo Veľkých Úlanoch. Archívny fond mesta sa značne obohatil 29.07.1819, keď vicenotár Ján Szumrák, Mikuláš Ondrejkovics a Michal Barúsz našli na povale bývalej mestskej radnice veľký kôš cenných spisov. Medzi nimi bolo i privilégium kráľa Ľudovíta II z r.1517, ktorým udeľuje mestu Banská Bystrica právo používať červenú pečať na úradné listiny a Ľudovíta I z r.1695, ktorými sa mestu Banská Bystica potvrdzovalo právo jarmokov. 

Podžupan Zvolenskej stolice Tomáš Beniczky de Benicz et Micsinye  kúpil dom č.22 (25) na námestí v Banskej Bystrici r.1656 od palatína Pavla Pálffy.

Stephanni Sandor de Szlavnicza *08.23.1756 Uhrovec, manželka Theresia Beniczky de Benicz et Micsinye, syn Pavla III. Sándora 1714 a Anny Dóbay. Súrodenci: László, Michael, Pavel IV, Karol, Stephanni, Ludovít, Barbara, Zuzana a Anna Maria. Synovia Stephana a Theresy Beniczky: Thomas *07.09.1781 Uhrovec, Ladislav a Michael. 

Vnuk Stephana a Theresie, syn Thomasa Žigmund Sandor de Szlavnicza sa opäť zosobášil s dcérou tohto rodu Máriou Beniczky de Benicz et Micsinye. Obec Horná Mičiná počas existencie prešla zložitým vývojom a patrila zemepánom rodu Beniczky, ktorý dedične zastával úrad podžupana Zvolenskej župy a ich sídlo Horná Mičiná sa v istom zmysle stáva centrom Zvolenskej župy.

V roku 1787 bol notárom a učiteľom v obci Šajba a Povraznik Fraňo Ondrejkovits. Zdroj: Dejiny Zvolenského seniorátu evanjelického A.V. bratstva a seniorátu 1921.

Farár v obci Konská v 1812-1818 bol Paolus Žitňan. (Zsittnyan). Antónia Ondrejkovičová rod. Žitňanová † Bánovce nad Bebravou.

Meno von Ondrejkovič v Banskej Bystrici matrikár do r.1819 zapisoval v latinizovanej forme ako Andrejkovics (Andreas).  Aj matrikár v Bánovciach nad Bebravou v 18. a 19. stor. zapisoval toto priezvisko ako Ondrejkovics, Andrejkovics, Ondrejkovits. 

Stephanus Ivánka a jeho manželka Anna Zsittnyan, Bánovce nad Bebravou rok 1845. Ctenou pani matkou Obvodného notára Stefana I. Ondrejkoviča bola Antónia Zsittnyan.

Suchá ratolesť ?  Šľachtické stolice v Uhorsku ešte v prvej polovici 19. storočia disponovali tak širokou autonómiou, aká je v dejinách európskeho práva vynimočná - v tom čase v súvislosti s peťdesiatimi dvomi župami sa hovorilo o "52 maličkých kráľovstvách". Jedna právomoc za všetky - právo odmietnuť aj plnenie panovníckych nariadení a zákonov, ak sa domievali, že odporujú duchu ústavy, alebo im v ich plnení bránia miestne pomery. Do roku 1848 sa na politickom živote župy mohla zúčastňovať výlučne miestna šľachta, ktorá bola podľa dobových maďarských štatistík, na sever od slovensko-maďarskej jazykovej hranice predovšetkým slovenská. Podľa zakladateľa maďarskej štatistiky Eleka Fényesa v roku 1847, t.j. rok pred revolúciou na Orave žilo 2 456 príslušíkov šľachty, ale len 300 malo maďarskú národnosť, na Liptove žilo 2 456 príslušníkov šľachty, z toho 500 Maďarov, v Trenčíne 9 813, z toho 200 Maďarov, zatiaľ čo vo Zvolene 2 152, z toho 200 Maďarov. O tejto slovenskej šľachte možno povedať, že prevažne ju tvorili zemania, ale jej príslušníci sa v hojnom počte vyskytovali aj v elitných vrstvách jednotlivých žúp, pričom členov slovenských šľachtických rodín nájdeme aj medzi vysokopostavenými župnými politikmi a úradníkmi. Zdroj: "Historická ravue" č. 3/18 str.57 a 58, autor József Demmel.   

Náhrobný kameň hrobky rodiny Ondrejkovits na katolíckom cintoríne v Banskej Bystrici s erbom rodu Ondrejkovits.

Mathias von Ondrejkovics, pochovaný na katolíckom cintoríne v Banskej Bystrici má na svojom náhrobku erb s levom držiacim nielen bibiliu, ale na rozdiel od erbu Liptovskomarského prepošta Andreasa Ondrejkovicza aj kríž.

Vo verejnej správe boli v Uhorsku určené platy podľa mestských a obecných štatútov, ktoré zaviedli do praxe po úprave organizácie verejnej správy a súdnictva po roku 1867. Vo veľkých obciach Zamplínske župy obecných a obvodných notárov  volili doživotne s platom, aký určila župa, ale vyplácala ho obec príslušného obvodu. Obvodný notár mal ročne 350 a podnotár 223 zlatých, richtár 80, podrichtár, ktorý bol súčasne aj pokladníkom 120 zlatých, Obvodný lekár 180, pôrodná babica 40, nočný srážnik 35 a policajt 120 zlatých. v tom čase vznikli aj "diéty" za služobné cesty v inom chotári, npr. richtár a podrichtár dostali za takéto vybavovanie 1 zlatku.

Ondrejkovics János učil študentov v rokoch 1843-1848 v Ostrihomskom arcibiskupstve odborné predmety †1895

Letopis Matice Slovenskej ročník VI. sväzok I. vydaný v Banskej Bystrici v roku 1869 uvádza, že okrem iných darcov v tomto roku študent Štefan Ondrejkovič daroval Matici strieborný peniaz.

Z iniciatívy Andreja Truchlého Sytnianskeho založili dňa 8.novembra 1871 Prvú prievidzskú sporiteľňu, ktorej riaditeľom sa stal Ignác Kiss. 

Joannes *18.07.1872 Rohov č.60, jeho rodičia Joannes Ravasz Nobilis Rohoviensis a Mária Ondrejkovics, krstní rodičia Josephus Ravasz Nobilis Rohoviensis a Maria Nozdroviczky.

Notariát v obci Necpaly bol jedným z piatich na Turci a spravoval dediny Žabokreky, Belá, Dulice, Košťany nad Turcom a Turčiansky Peter. Notár Štefan Reindl  bol známy  ako autor prvého knižne publikovaného spevníka vianočných piesní. Obecný notár Štefan Reindl *20.8.1867 Spišské Podhradie †12.2.1908 Necpaly hudobný pedagóg. Študoval na učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule. Učiteľ v Jablonove, Hybiach, Liptovskej Lúžnej, Ústí nad Oravou a vo Veličnej, kde sa vzdal učiteľského povolania. Zložil notársku skúšku a pôsobil ako notár v Necpaloch. Zozbieral, zostavil a vlastným nákladom vydal spevník vianočných piesní.

Ondrejkovics Lajos 1914/1915 Gyulai Rímsko-katolícke gymnázium, Základná škola, Materská škola. 

Forest trainee and then a one-year volunteer lieutenant  K.u.K Ondrejkovics Titusz in the year 1915 (Erdészeti Lapok).

MUDr. Vavro Šrobár najskôr vyslal JUDr. Jána Brežného z Prahy do Žiliny (10.12.1918) ktorý menom vlády nechal intervenovať dvanásť popredných maďarských a židovských mešťanov. Brežný dokonca zamlčal, na radu F. Houdeka, príchod prvej slovenskej vlády. Na žilinskej stanici čakal členov Šrobárovho kabinetu iba Brežný s niekoľkými spolupracovníkmi.   

Budova Ľudovej školy v obci Trebatice, kde až do poverenia štátom osobitnými úlohami v súvislosti s mobilizáciou čs. brannej moci 23. septembra roku 1938 pôsobil správca učiteľ Štefan II. Ondrejkovič ktorý sa najvýznamnejšie zaslúžil o zriadenie Ľudovej hospodárskej školy v tejto obci. V škole učil aj jeho syn Aladár po ukončení štúdia na OA v Nitre až do nástupu na voj. prezenčnú službu v Jozefove a následne do Pardubíc v Dragúnskom pluku 8 "Knížete Václava Svatého". 

Stefan Ondrejkovič Správca učiteľ *15.02.1882 Dolné Držkovce. Učiteľský ústav Levice ukončil v r.1902. Účinkovanie : Kolárovice v rokoch 1902-04, Čierna Lehota medzi rokmi 1904-12, Lednické Rovné v rokoch 1912-29. Tu sa zaslúžil o počiatočný rozvoj televýchovy aj miestny učiteľ Vávlav Braný, ktorý v roku 1919 založil v obci Telocvičnú jednotu. V telocvičnej jednote cvičil aj Aladár Ondrejkovič, syn Správcu učiteľa) Trebatice od roku 1929. Divadelný režisér. (PAMÄTNÍK SLOVENSKÉHO ŠOLSTVA ZA ÚČINKOVANIA PREZIDENTA T. G. MASARYKA  Z ROKU 1937).  †1954 Bratislava.

Michal Ondrejovič Správca učiteľ *11.08.1911 Turíčky. Absolvent gymnázia Lučenec v r.1930, mat. účú Lučenec, sksp in the year 1934, Účinkovanie : Vidiná, Ostrany, Polichno since the year 1934 (PAMÄTNÍK SLOVENSKÉHO ŠOLSTVA ZA ÚČINKOVANIA PREZIDENTA T. G. MASARYKA  z roku 1937).   

Ján Ondrejovič Učiteľ performances : Brezová-Žriedlová Dolina (PAMÄTNÍK SLOVENSKÉHO ŠOLSTVA ZA ÚČINKOVANIA PREZIDENTA T. G. MASARYKA  z roku 1937).   

V obci Veľké Bielice majú náhrobné kamene Obvodný notár Stefan Ondrejkovič a jeho svokra Illustrissima Domina Maria Sandor de Szlavnicza rod. Marko.

(2) Kapitán Československých légií vo Francii Jozef Honza (1) (Dubnický), rodák z obce Chtelnice, ktorá bola pôvodne majetkom rodu Erdödy, rodinne a komposesorátom úzko spätým s rodinou Šándor zo Slávnice. Jozef Honza, národne mysliaci, pôsobil pri ich vzniku v USA.

Po vzniku ČSR odkúpil tekovsko-nitriansky župan JUDr. Martin Mičura od L. Poppera časť lesov bytčianskeho panstva ktoré pôvodne patrili rodu Thurzo s ktorým sa dodatočne dostal do príbuzenstva a majetkových vzťahov cez rody Ondrejkovič, Sandor a von Rottal

Obvodný notár u okr. úradu vo Vrábloch Vojtech Ondrejkovič bol preložený a poverený správou notárskeho úradu v Malých Vozokanoch. Zdroj: Úradné noviny Nitrianskej župy 1.augusta 1925 č.16. 

Národné noviny Volume: 1933, Issue: 08.12.1933. Štefan Balažovič bol výmenovaný Krajinským úradom v Bratislave za nového Okresného náčelníka v Košiciach. Úrad nastúpil pred vianocami. 

V roku 1937 bola počas najväčších manévrov čs. armády ubytovaná v Trebaticiach v budove ĽŠ správcu učiteľa Štefana Ondrejkoviča eskadróna Dragúnskeho pluku 11 " KC II R "  ppor. jazd. Aladára Ondrejkoviča. Ešte v rokoch 1966-1968 nosil jeho syn Pavel do autoparku automobilného práporu v Ostrove nad Ohří rovnakú letnú uniformu ako majú vojaci na snímke.

Údaje o obci Rišňovce máme npr. z roku 1715. Okolo roku 1533 Dolné Rišňovce vlastnili rody Országh a Losonczy, od roku 1563 aj Thorday. V Horných Rišňovciach mali majetky rody Motešickí, Sandor de Szlavnicza aj Thorday, v Komoči spomínanej od roku 1565 sa usadila rodina Hagan. V roku 1715 Dolné Rišňovce mali 13 domácností, v Horných Rišňovciach bolo 16 domácností. Celkový počet obyvateľov bol cca 100 - 150 ľudí. Miestnymi zemepánmi boli hlavne rody Sandor de Szlavnicza a Šimonyi.

 

Členovia rodu v Čs. armáde na západe v rokoch 1939-1945 vo Francii

Ondrejkovič Ján      vojak  G - 135 9   *18.09.1916 Alekšince, okres Hlohovec. Bydlisko Rišňovce, okres Hlohovec.

Ondrejkovič Jozef    čatár  A - 4498 9 *22.02.1910 Horný Čepeň, okres Hlohovec. Bydlisko Rišňovce, okres Hlohovec.

Ondrejkovič Michal vojak G - 136 4   *10.10.1914 Alekšince, okres Hlohovec. Bydlisko Rišňovce okres Hlohovec.

Syn notára vo Varšanoch okres Levice a priateľ rodín Ondrejkovič a Mičura bol aj guvernér Národnej banky JUDr. Imrich Karvaš.

Štátna slovenská vojenská reálka v Banskej Bystrici (1942-1943a Turčianskom Sv. Martine (1943-1944). Z dôvodu nedostatku dôstojníkov z povolania boli veliteľmi čiat ustanovení des. ašp. Štefan Antolík, des. ašp. Rudolf Mierný, des. ašp. Ondrejkovič a des. ašp. Otto Čerňanský (38).  

Npor. Pavel Ondrejovič,  veliteľ spojovacieho práporu vzdušných zbraní ,, Rázus"  I. ČSA  v Banskej Bystrici rok 1944. Neznáme vysielačky. Tajnú rádiostanicu Eva uložili do zásuvky pracovného stola v rádiodielni Leteckej školy, ktorá sa nachádzala hneď za strážnicou. V duchu príslovia, že pod lampou býva najväčšia tma. Prvé spojenie so zahraničím rádiotelegrafista Miroslav Zolvík za asistencie rádiomechanika rotníka Hrehora Slámku nadviazal 18. marca 1944. V tento deň  signál zachytili slovenskí a českí antifašisti v Istambule. Prvá zachovaná správa o tajnej vysielačke Eva sa nachádza v depeši, ktorú 2. mája 1944 odoslal major Karel Sedláček do Londýna. Okrem iného sa v nej uvádza: " ....Voláme Vás každý deň na frekvencii 6682 KC. Počúvame Vás taktiež v 5-minútových prestávkach medzi vysielaním na frekvencii 40 metrov. Pre vysielanie používame prístroj EVA 45..". Osudy tajnej vysielačky EVA siahajú do roku 1943, keď prostredníctvom  pracovníkov firiem DOVUS-u Slovenská dovozná a  vývozná společnosť v Bratislave a Kotva Import-Export Bratislava Dr. Júliusa Kirsteura a Dezidera Bukovinského z Istanbulu na Slovensko spolu s iným tovarom prepravili tiež štyri vysielačky.

2.aprila 1944, keď bola odhalená nariadil  npor. let. Pavel Ondrejovič  jej fyzickú likvidáciu.

Príslušník 1. ČSA na Slovensku padákový strelec rotmajster letectva Pavel Ondrejkovič *22.VII.1917 †18.X.1944. Do 2. Československej samostatnej paradesantnej brigády bol prevelený po jej prílete na Slovensko od školy padákových strelcov v Škole leteckého dorastu (ŠLD) Slovenských vzdušných zbraní (SVZ). Padol v SNP. Je pochovaný na cintoríne vo Zvolene, Slnečná.

pplk. ThDr. Violand Ondrejkovič *01.10.1894 Sečovce †11.06.1974 Banská Bystrica.  Prednosta   Rímskokatolíckej  duchovnej správy  1. Čs. armády  v SNP Banská Bystrica od 29. augusta 1944

Jozef Ondrejkovič (Senica) miestny veliteľ žandárstva. Spolu so svojim zástupcom Františkom Masárom pomáhali ilegálnej činnosti  (zdroj: archív OV SZPB v Senici).

Operný spevák (tenor) sólista opery Štátneho divadla Košice Karol Ondrejkovič *11.11.1905 Jaslovce, okres Trnava †11.09.1981 Košice. Vytvoril v opere rad postáv: Basilio (Figarova svadba 1951), Vašek (Prodaná nevěsta, 1946, 1952) Hájnik (Rusalka 1948), Monostatos (Čarovná flauta 1949), Triquet (Eugen Onegin 1946 a 1951) ...;

Poznámky:  (11). generálmajor Martin Rakovský služba Hussar regiment Hadík Andreas č.6 služba 1771-1812. Fridrich, U. 1759. Historia seu compendiosa descriptio Provinciae Hungariae ordinis minorum S. P. Francisci. Zv. II. Cassoviae, 1759. s. 86 – 87. (12). Fridrich, U. 1759. Historia seu compendiosa descriptio Provinciae Hungariae ordinis minorum S. P. Francisci. Zv. II. Cassoviae, 1759. s. 89 - 90.; Čižmár, M. 2004. Dejiny Košického arcibiskupstva II. Rehoľný život na území Košického arcibiskupstva. Prešov, 2004. s. 143.; Szirmay, A. 1803. Notitia Topographica, politica inclyti comitatus Zempléniensis. Budae, 1803. s. 359 - 360. ; Klementína ? Alexander Jaroslavus *07,08.1856 Púchov rodičia Spectabilis Dominus Alexander Androvič E.R.Judex Nobilium Domina Antonia Kolkovič R.Cath. krst.r. Franciscus ... ovič a Theresia Kolkovič E.R. offio Vidna Arigo ; Alexander Josephus Antonius *20.02.1867 Trenčín No 73 rodičia Alexander Androvich Sedria Cott. Trenčín A. a Francisca Kornhoft krstní rod. Joseph Kamin. Capitanus a Antonia Vidna Vavreczky nata Androvic ; Ondrejkovičová rod. Šumichrastová ; Katarína Ondrejkovič rod. Malár *1926 †1992 ; Anna Ondrejkovičová rod. Siváková *1944 †2001 ; V roku 1622 bol do zemianskeho stavu povýšený Ján Ondrejovič z Valče ; Lučenec Točnica majiteľ tehelne Ondrejkovits Károly 1910 - 46 rob. (MČ) 1892 J  ; Klara Ondreikovics * ?1910 manžel Ferenc Bessenyei ; ing. arch. Stefan Androvič bol synom Štefana Androviča, brata plk. pech. Alojza Androviča ;

Klement, Josephus, Orosz Joannes, Foldessi Andreas, Fuldessy, Foldessy, Ladislaus,  Paulus, Ladlislas, Samuel ; Sophia, Maria, Anna, Nagel Elisabetha, Vlaszati, Nagell, Szikszai, Demeczky Antonia ; Barbara, Sigmundus,  Georgius, Emericus, Carolus Napoleon ; Also Mislye, Bogdany, Szkaros, Zsadany ; Theresia Catharina Ondrejkovicz, Ondrejkovits, Juliana, Carolina, Stephanus, Ladiszlaus ; Joseph Sr. Clementis, Samuelus, Josephus ; Nagel,  Szikszay, Szikszaj ; Aladarus Franciscus Ondrejkovics ;

Zdroje: Chronicon Militaris.Ordinis. Equitum Templariorum Recen. Op. Gabrielis Kolinovics 115 Ondrejkovics Mich. ; Schematismus der Oesterreichisch-Kaiserlichen Armee: für das Jahr 1813 ; Encyklopédia Slovenska A - Z) ;  Mária Ondrejkovičová rod. Turba ; Gejza Turba ; Sokol 1862 ; Národné noviny 1921/3; Národní politika 17.08.1928/5, 12.10.1929/4, 13.10.1932/3 ; Český deník 07.08.1930/3, 03.09.1936/2 ; Lidové noviny 05.04.1927/4,  06.09.1932/3, 17.08.1928/5, 11.09.1932/5 ; Národné noviny Volume: 1933, Issue: 08.12.1933, 1928/1, 03.08.1928/1, 18.08.1928/6, 1930/3, 05.11.1930/3, 14.10.1932/3, 07.09.1937/2, 08.09.1937/2 ; Národní listy 06.08.1930/2 ; Našinec 07.09.1932/2, 19.08.1933/1 ; Encyklopédia dramatických umení Slovenska M - Ž  1990 ; Milan Neuschl ČSPD n.p. ; Kardinál Ján Chrizostom Korec 19.01.2001 Bratislava ;  arcibiskup Ján Sokol 19.01.2001 Bratislava ; Matrika Bratislava-Staré Mesto ; (38) VHU-VHA Bratislava, f. MNO obyčajné. 1942, šk. 292. ŠSVR, č.j. 325/1942 z 20.10.1942. Vec: Priebeh prijímacích skúšok na ŠSVR v dňoch 20.-30. septembra 1942 ; 


 ♫ Mariae Virginis ;  ♫ Defte Lai ; Úradné noviny župy nitrianskej - Slovakiana  Reťazová strecha bola lákadlom počas dňa ;

 

 

Aktualizované: 23.10.2019