Ján Ličko et Julia Ličková née Stiglitz

 

ont pesé les habitants de Trencin. Famille Ličko est une des plus anciennes et les plus respectées familles évangéliques en Slovaquie. Avec elle, les mariages de parenté mutuelle liés et il vient de plusieurs personnalités religieuses évangéliques, officiers de haut rang de l\'armée, de hauts représentants de la vie économique et politique, non seulement en Slovaquie. Ils sont, par exemple, le neveu de Ján II. Ličko lieutenant. Air Karol Ličko 1. ČSA le SNP, M. Jakubóczyová neé Ličková. (District Trenčín chef Dr. Josef de Jakubóczy était connu pour être libéré de l\'internement colonel Georges de Barazer Lannurien (3) et d\'autres officiers français pour assurer leur libre circulation, afin de leur permettre d\'organiser militairement, organisationnel relié à un totalement déployé dans les usines d\'armement françaises en Dubnica et Považská Bystrica, par la suite engagé dans la lutte armée dans le soulèvement national slovaque, le 1er armée tchécoslovaque Dr Josef Jakubóczy a donc été déporté dans un camp de concentration dans le Reich allemand - Mauthausen). 

Compositeur de la musique Júlia (Juli) Ličková né Stiglitz ; Greta Ličková (futur champion de République slovaque dans le sport de disciplines de natation dans les années 1941-1942-1943). Entre autres choses, elle a gagné dans les compétitions internationales à Rome, Milan et Budapest ; Elizabeth Ličková (le porteur avenir de prix élevés de ľ Etat) ; Robert Ličko et entrepreneur Ján II. Ličko (Ancien Oberstabsbootsmann de k.u.k. Kriegsmarine servi entre autres, sur le croiseur cuirassé SMS Kaiser Karl VI, le croiseur rapide SMS Novara, SMS Prinz Eugen et phare cuirassé SMS Viribus Unitis) 1930 à Trenčín.

Infirmières Ján II. Ličko ont également été Dušina. Ličková et Marie, née Kolláriková Ličková dont le mari était directeur de TATRA BANQUE Zvolen Ján Kollárik, leur fils a été le MUDr.Kollárik primaire. Témoins au mariage de Ján II. Ličko et Juliana (Juli) Stiglitz était un Ján Kolárik et Alexander Maráky. (En 1818, il devint curé Myjava Jozef Kollárik, en 1924, devint le prêtre à Tura Lúka Gabriel Kollárik).

Les enfants de Ján II Ličko. et de compositeur de musique de Julia, née Léchez Stiglitz sont Elisabeth Ličková, Greta Ličková née Lederer, Alica Ličková (Ervin Kellerman), joue Robert. Père Ján II. Ličko était un citoyen respecté de la ville de Trencin. Mère de Ján II Ličko Anna est née Ličko Anna Vargová. Ján II. Ličko avait dix frères et sœurs. (Même aujourd\'hui, la mention de lécher avec Anna intellectuels célébrités gratitude et le respect slovaque étudie à cette époque à Trencin, car ils logés, consommé dans ma maison).     

Petit feu. Rapid croiseur SMS Novara où il a Stabs Bootsmann de k.u.k. Kriegsmarine Ján Ličko servi avec ľ amiral Miklós Horthy de Nagybánya in la première Guerre Mondiale.

; Colonel de GDT Alojz Ballay *25.02.1905 Považská Bystrica †23.02.1982 Bratislava, père Anton Ballay, mère Berta Ballayová neé Kolárik Rodina Ličko bola príslušná k úzkej skupine farníkov ECAV v Trenčíne sústredenej okolo kňaza Dr. Karola Štúra. Pochovávaná bola na evanjelickom cintoríne na Hornom Šianci Podľa novej Ríšskej ústavy platnej od 7.marca 1849 o rovnoprávnosti všetkých národností boli zrovnoprávnené aj jazyky národnosti v Rakúskej monarchii Od roku 1849 boli v trenčianskej župe matriky ECAV vratáne šľachtických veďené v slovakizovanej češtine. 

Pavol Kubicza (parent de la famille Sandor de Szlavnicza, apparenté à la famille Ondrejkovič), démis de ses fonctions en tant que peignoir après 1848, originaire de Kysuce.

Depuis 1849, Ladislaus Vietorisz de Vazska et Kiss Koválocz (un parent de la famille Ondrejkovič par ľ intermédiaire de la famille Sandor de Szlavnicza) était le commissaire du gouvernement du comté de Trenčín en raison de la perturbation de ľ administration du comté par ľ administration autrichienne.

Údesný gotický tzv. Caraffov žalár v Prešove, kde kat mimoriadneho súdu talianskeho generála v cisárskych službách grófa Antónia Caraffu na jeho príkaz v beštiálnej vyšetrovacej tortúre umučil žeravým železom na smrť priameho predka autora vysokého hodnostára Zvolenskej stolice magnáta Juraja IV Radvánszky de Radvány et Sajókaza. Na Caraffov príkaz mu po smrti 18. apríla roku Pána 1687 kat odťal pravicu aj hlavu a mŕtve zmučené telo bolo neslýchane zversky zhanobené.

Gustáv Osztrolúcky * 1800 † 1862 Servi, percepteur général, à partir de 1840 County Trencin sous-volé, parent et collègue du juge de County Trencin Stephen Sandor de Szlavnicza, en tant qu\'inspecteur du choeur de l\'Église évangélique de Zemianske Podhradie, entretint des contacts étroits avec le vicaire local Samuel Štúr de village Uhrovec. Son jeune frère, Ľudovít Štúr - l\'une des plus grandes personnalités de ľ histoire slovaque - était un invité fréquent du presbytère où il a rencontré Adelhaide Osztrolúcky, nièce de Gustav Osztrolúcky, qui vivait avec son oncle.

Adelhaide Ostrolúcky (* 31 mars 1824 Ostrá Lúka † 18 mars 1853, Vienne), ainsi que ses proches, la mère de l\'administrateur du maître Stefan II. Ondrejkovič Anna Ondrejkovičová neé Sandor de Szlavnicza était arrière-grand-petite-fille ď un éminent représentant du saint évangélique de Zvolen, président du magnat Georgius IV. Radvánszky de Radvány et Sajókaza torturée à mort par le tribunal de Caraffa à Prešov le 18 avril 1687. Elle est née dans la famille du juge royal Nicholas Osztrolúcky de Osztroluka et Elizabeth, née Gosztonyi "de Gosztony et Krencs et Köves-Szarvi". Le siège familial ď Osztrolúcky était originaire de 1286 Ostrá Lúka (près de Zvolen).  

Po porážke revolúcie 1848/1849 vydal minister školstva Rakúskeho cisárstva hrabě Lev Thun pre gymnázia a reálky nový organizačný poriadok (Entwurf), vznikajú osemročné gymnáziá končiace maturitou. Trenčianske gymnázium sa stalo štvortriednym nižším gymnáziom s vyučovacím jazykom slovenským. Nemčina bola povinným predmetom, maďarčinu učili profesori pololegálne, úradne bola povolená od roku 1855 od štvrtej triedy. Do roku 1867, do rakúsko - uhorského vyrovnania, bol hlavným vyučovacím jazykom slovenský jazyk. Od roku 1867 bol vyučovací jazyk maďarčina, slovenčina sa používala ako “pomocný jazyk” v nižších triedach. Koncom storočia sa učilo po slovensky iba náboženstvo. Zmeny sa týkali nepriaznivo aj židovských žiakov, pre ktorých bola materinským jazykom nemčina.

En 1874, une communauté religieuse juive a ouvert un lycée privé à Trenčín. Il a disparu au bout de quelques années. La communauté religieuse n\'a pas pu en supporter les frais.

Ličko Samuelev. a. v. Zvolen principal. Né le 29 Juillet 1883 à ľ Hron Radvan. Il a étudié à Ban. Bystrica et Prešov. Principal Zvolen supérieurs, district. Bishop, un membre de distr. magistrature assise, le rêve du président. soutien. Surintendant de l\'enseignement de la religion dans les écoles secondaires. Il a été président de l\'Union de la jeunesse évangélique en Slovaquie et le secrétaire de l\'Association des pasteurs protestants en Slovaquie. Président de district du Parti républicain et membre du conseil et le conseil de la ville de Zvolen. Fondée en coopérative alimentaire Lieskovec. Il a été aumônier à Zvolen, à Nyíregyháza, un prêtre en Ľubietová.

Pavol Kubicza  (parent de la famille Sandor de Szlavnicza, apparenté à la famille Ondrejkovič) était Comes du comté de Trenčín de 1867 à 1890. 

Iľja Paulíny-Tóth de Tóre et Tóthmegyer, a participé au mouvement culturel national, en 1918 a signé la Déclaration Martin de la nation slovaque.

Ministre avec procuration pour ľ administration de la Slovaquie MUDr. Vavro Šrobár avec le JUDr. Milan Ivanka de Jordan et Dražkovce (1)  (Stephanus Ivánka et his wife Anna Zsittnyan, Bánovce nad Bebravou 1845. Mére de Distict notar Stefan I. Ondrejkovič was Antónia Zsittnyan) et ď autres membres du gouvernement sont arrivés à Žilina par train le 12 décembre 1918 peu avant 12 heures. Šrobár a ď abord envoyé JUDr. Ján Brežný de Prague à Zilina (10 décembre 1918), qui a laissé douze grandes bourgeoisies hongroises et juives au nom du gouvernement. Brezhny a caché sur le conseil de F. Houdek aussi ľ arrivée du premier gouvernement slovaque. Seul attendait à la gare de Žilina les membres du cabinet de Šrobár JUDr. Brezhny avec plusieurs collègues. 

De ľ Église évangélique de la confession ď Augsbourg de Slovaquie, Prešov. Dr. Pavel Fábry a été élu le premier gardien du corps ď église slovaque 26 janvier 1919 - 17 décembre 1922. 

Dobrodinci sa ujali študentov a udělovali sa im obedy, večere, poskytoval byt atď. Boli to pp.: J. Branecký, rektor Piaristov, Dr. E. Brežný, Fr. Bogyanský, R. Cicutto, G. Dohnányi, J. Diera, farár, A. Fuchs, kpt. Joz. Hamerle, G. Hass, Kláštor de Notre-Dame, Kat. jednota žien, Max Kaunitz, Ján Ličko  (2), Fr. Maráky, kaviareň Moravia, J. Markovič, J. Országh, Dr. N. Pereszlény.  (7) E. Polák, J. Reihel, Rudolf Scháner, Dr. A. Strechay, C. Štúrová, Š. Spiller, Dr. P. Toffier Tatra hotel, E. Weinerová, dr. J. Zaťko...Dôkaz: Zpráva o činnosti Podporovacieho spolku pri štátnom reálnom gymnáziu v Trenčíne za šk. rok 1924/1925 (do 4. června 1925).

VII. Ročná správa Čs. štátneho vyššieho reálneho gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne za školský rok 1924-1925, str. 12, II.A trieda 57. *Eva Baxová, Viedeň (Trenčianske Teplice). 

Zpráva o činnosti Podporovacieho spolku pri štátnom reálnom gymnáziu v Trenčíne za šk. rok 1924/1925 (do 4. júna 1925), je krátená. Účelom spolku je požičiavať chudobným žiakom knihy, zaopatrovať stravovanie, byt, šaty, obuv, starať sa o bezplatné liečenie a udelovať peňažité podpory. Zásluhy o spolok si získali pp. V. Dellerue, riaditeľ súkennej továrne a I. Pietor, riaditeľ Tatra banky. Spolku darovali: po 1300 „ firma Wasserburg a spol. po 500.- „ Hunia tov., Dr. M. Ballegh. „ 300.- „ A. Bagin, Tatra banka „ V. Gerebenič, Št. Jančovič, 110.- „ M. Vlasatý. 105.- „ K. Dembovský, „ 100.- V. Barna, O. Buček-Šujanský, E. Eisler, Dr. P. Fábry, M. Hubocký, biskup ThDr. Karol Kmeťko (4)G. Ostrolucký, Sväz. čsl. dôstojníkov v Trenčíne, E. Polák, Telocv. jednota Sokol, R. Strýček, G. Šimko. 98 30 Kč: triedy I a, I b, IV B. Baán, Dr. M. Barényi,  L. Grün, F. Hlobil, Firma Helios, M. Chlad, A. Kellermann (5), Dr. I. Lórant, Š. Omelka, E. Weil, 40.70 Kč: joz. Jirák. 40.65 „ po 30.- „ K. Cellhoffer, L. Coufalová, Dr. B. Fischer, J. Anděl, Z. Galócy, M. Holmík, R. Hecht, Just S,  J. Janous, W. Löwy, A. Liko, J. Sedláček, O. Svatoš, Dr. Karol Štúr. po 25.- Kč: Dr. A. Gross, P. Kadlečík, 22.50 Kč: Fr. Hvižďala, po 20.- „ J. Artbauerová,  J. Bauer, J. Bardos, B. Fantel, M. Flack, A. Horváth, Fr. Holúbek,  J. Haas, Štefan Jakubócy, O. Knöpfelmacher, K. Kresánek, S. Löwenbein, J. Orel, J. Palic, E. Petrásková, A. Pelikán, J. Politzer, J. Pechanec, Dr. H. Rado, F. Rybníček, B. Reiss (6), J. Schlesinger, W. Tausová, Fôldváry po 15 Kč: Fr. Bařinka, Ján Donát, Jozef Jakubócy, J. Teren. 13 „ Fr. Zachystal, M. Opluštil. 10 „ J. Auský, C. Bodický, I. Breder, Moravská agr. a priemyslná banka v Bratislave, Prvá trenč. teplická banka v Trenč. Tepliciach, К. Bílek, E. Démant, M. Feldmann, z Bánoviec, J. Farka, Dr. P. Göncy, G. Grünwald, J. Hausmann, H. Hertzka, J. Chudovský, j. Chovančík, J. Klement, A. Káčer, N. Löwy, J. Smutný, J. Štefánik, M. Tochten, J. Thoma, Dr. V. Vámoš, M. Winter, Ľ. Vaniček. 8 Kč: J. Borovička, po 5 „ M. Biheller, R. Bacher, J. Berec, firma Rybář a Talský, Fr. Tiso st.t L. Uhliarik, Redakcia Považských, resp. Trenčianskych Novín a Trenčana bezplatne uveřejňovaly soznamy darov a príspevkov ...

20. výr. zpráva Štát. čsl. reál. gym. Ľ. Štúra v Trenčíne za šk. r. 1937-38. Menoslov abiturientov (hviezdičkou označení složili skúšku dospelosti s vyznamenaním) VIII. A trieda. ....10. Mikuláš Dohnányi, 11. Rudolf Feldek, 12. *Juraj Fuchs (v roku 1946 asistent profesorky Gizely Ondrejkovičovej vo volebnej kampani za DS, neskôr redaktor)  str. 50, III. A trieda... 20. Ervín Kellermann, Trenčín. 32. Alexander Pelikán, Trenčín. 34. Erich Pollák, Trenčín. 38. Robert Schlesinger, Trenčín. 43. František Veselý, Žarnovica (Trenčín) ...Ján Mališ, triedny profesor IV.B, Milada Formánková triedna profesorka IV.A 

V roku 1874 otvorila židovská náboženská obec v Trenčíne súkromné reálne gymnázium. Zaniklo po niekoľkých rokoch, náklady náboženská obec nebola schopná znášať.

Julia Ličková neé Stiglitz est née et habitée à Čičmany avant qu\'elle et ses parents aient déménagé à Považská Bystrica. Le village Čičmany appartenait aux familles nobles Rakovszky, Jesenszky et Kubínyi, proches de la famille Sandor de Szlavnicza, dont le descendant Premiére lieutenant Aladar Ondrejkovič a épousé sa fille Alžbeta au printemps 1944. En 1598, le village avait un moulin et 43 maisons, en 1720 comptait 42 contribuables, en 1784 il y avait 126 maisons où il y avait 230 familles avec 1275 habitants, en 1828 il s\'agissait de 127 maisons et 1507 habitants. Ils se sont occupés de l\'élevage, de l\'élevage de moutons, de la production et de la vente de briquettes, puis de partir pour le travail saisonnier, en vendant des pantoufles, des constructeurs d\'habitations et des verriers.

était très doué pour la musique. Dès son jeune âge, de composer des airs. Objectif, apprentissage de la musique au conservatoire de Budapest a dû reporter afin ď entreprise familiale et sa famille. Père Barthélemy Stiglitz rejoint le front de I. Guerre Sarlota guerre et sa mère (Charlotte) gravement malade. Les frères et sœurs Valéria et Pavol étaient encore jeunes, donc le fardeau des soins sur ľ \'entreprise familiale, sa mère et ses frères se composait de son père pour retourner à ľ avant des épaules de la fille. Julia n\'a pas abandonné les plans ď étudier la musique, mais n\'avait pas ľ intention ď émettre.

Julia n\'a pas abandonné son projet ď étudier la musique, elle n\'a même pas encore rêvé de quitter sa famille à Považská Bystrica. Fin des plans et des choses terminé, il a apporté ses travaux et émis avec une dot importante pour Josef Čevela sa soeur de 18 ans plus jeune, Valeria. Sous ľ ancienne loi, cependant, la sœur cadette ne doit pas être publié plus tôt. Le père a accepté ď épouser Julia parce que son fils Ján Ličko Ier, son partenaire d\'affaires. Les infirmières ont le mariage en un jour. Son mari Ján Ličko II., Puis la seconde co-propriétaire de productivité et Stiglitz et coll., Un partenariat limité. Le premier de ses co-propriétaire était son beau-père Barthélemy (Bernad) Stiglitz. Les conjoints Ján Ličko et Juliana (Julie) ont des enfants nés Stiglitz Elisabeth Ondrejkovičová Ličková nee, Greta Ličková neé Lederer, Alice Ličko et Robert Ličko joue. Comme un enfant, Alžbeta a eu une enfance heureuse tandis Ličková déjà pas fallu longtemps pour que les contradictions de sa famille élargie. N\'étaient malheureusement que (ou pour) la nature prosaïque. 

Dňa 24. augusta 1929 oznamuje firma "Herbária" Stiglitz, tov. aet. trestí a sódovej vody inzerátom v týždenníku "Trenčan", že v záujme rozšírenia podniku pribrala firma ako spoločníka do firmy p. Fr. Svobodu. Zdroj: týždenník "Trenčan" z 24. augusta 1929 str. 4.

Julia Ličková genre Stiglitz a été la musique et surtout sa pièce pour piano associé avec plusieurs compositeurs et maître de concert, étaient ses amis pour ses chansons et voyagé fréquemment pour elle de Trencin. (Ils ont été la cinquantième année, n\'a pas reçu l\'argent). L\'un d\'eux était Janko Matuška *25.10.1897 Liptovský Hrádok †16.08.1959 Bratislava, compositeur slovaque. Il était un des employés, compositeur, pianiste et radio - 14 ans a conduit le département de musique folk à Bratislava radio et a été un leader Tatran fichier populaire et a fondé et dirigé de Matuška Octet.

Bon ami et compagnon d\'âme était aussi un camarade de son Irena Považská Bystrica Blühová * 02.03.1904 Považská Bystrica  † 1991 (son mari, peintre Imro Weiner roi, leur fille Susan). Le mari de sa sœur, le Dr Viktor Pavella, Conseiller principal au Ministère de l\'Intérieur (deux sœurs à l\'abri de la déportation), et un témoin au mariage de son ami lieutenant Aladár Ondrejkovič fille et son ami de Julia R. Léchez Stiglitz, Elisabeth. Irene est Blühová ami avec M. Marta Hladká born R. (Cousin de l\'auteur, grand-mère, deux d\'entre eux étaient en visite le serment en tant que soldat pendant l\'exécution des OSP en 1966 dans le 62e Bataillon de l\'automobile Ostrov nad Ohri (ECS 4404).

sa soeur Valeria Stiglitz (Čevelová marié), son époux Jozef était un vaisseau sanguin, leur fils unique de George un vaisseau sanguin. Compte tenu de la fiabilité de la famille Stiglitz Etat était à son domicile à Trencin le No.3 Kukučínova logé depuis 1935 en Septembre 1938 le commandant V. Army Corps of Trencin Division générale Alois Eliáš. En tant que président du gouvernement du Protectorat a été exécuté par les nazis le 19 Juin 1942.

leur frère a été Pavol Stiglitz, spolukonateľ Société "Herbária" Stiglitz et al. Trencin la production de la liqueur (après 1945, il a changé son nom à Pavol Slávik).

Leur père était-Barthélemy (Bernad, Bertalan, Bartali) Stiglitz sa mère a été Juillet Grün (marié Stiglitz). Elle est morte quand son fils était un Stiglitz Bernad mineures.

Barthélemy (Bernad) Stiglitz son père était un riche Wilhelm Stiglitz. (Stiglitz Wilhelm a épousé une seconde fois avec un Polácsek net).

Bernad Mars 1872 19 M Willhelm Stigliz Juillet Grün Zlíč Marcus Stiglitz

Julia, la mère de Valérie, P. Stiglitz Barthélemy et son épouse a été Sarolta (Charlotte, Sali) Stiglitz né Büchler, co-propriétaire et spolukonateľka Ltd Elza et d\'herbiers entreprises. Ses parents étaient de riches

Jacob Büchler et net Deutelbaum

Sarlota (Charlotte), Stiglitz neé Büchler est à Trenčín dans les années 1939-1944 le principal organisateur (pour sa fille Julia Licko et extrêmement dangereux surtout petits-enfants) illégale, une aide financière et organisationnelle aux citoyens persécutés Trenčín. Julia rendition est un camp de concentration à partir duquel ils sont retournés à la fin Octobre 1944 de la plate Rázusová 2, dans lequel dissimulé. En Septembre 1944 fut l\'exemption présidentielle pour des raisons économiques et Il a fait valoir devant les autorités que les petits-enfants mineurs issus de mariages mixtes. Elle a vécu à Trenčín en 32e street Štefánikova Ici, dans la maison écrit à son fils l\'a visité depuis 1939 un certain nombre de personnes persécutées, il a été créé sociétés Bertalan Stiglitz, productif et Stiglitz et al. k.s., s.r.o. Elza et "Herbária" Liška et comp., Trenčín, il y avait un siège souterrain. La maison a aussi vécu sur le sol, M. Mikuláš Líška, le nouveau propriétaire de l\'entreprise

"Herbária" Liška et Komp. Plusieurs fois invité les membres de famille (et Premiére lieutenant Aladár de Ondrejkovič) Communiquer à elle. Comme d\'affaires brillant et très expérimenté connaissais des gens qui pourraient dans un tel moment difficile de confier les sommes importantes financiers. Par conséquent, en plus de manière illégale de poste, les sommes d\'argent très importante secrètement à Bratislava a été comptable et lui donne chaque fois une autre personne inconnue, sa petite-fille Alžbeta Ličková (partir d\'avril 1944 a épousé Ondrejkovič). Désintéressée déployé tant de fois sa vie en faveur des personnes persécutées inconnu.

Väčšinu tržieb firmy "Herbária" Liška a spol., Trenčín tvorila výroba liehovín polostudenou a studenou cestou. Bez dodávok liehu na regulovaný prídel z liehovarov nemohla vyrábať a zamestnávať do októbra 1944 bývalých konateľov fy "Herbária" Sarlotu Stiglitz rod. Buchler a jej syna Pavla Stiglitza. 

V období druhej svetovej vojny bol riaditeľ Kvasnicovej továrňe v Trenčíne Josef Tiso, manžel Renky Tausovej (spolužiaci nadporučíka zál. Aladára II. Ondrejkoviča na gymnáziu). Vzhľadom na direktívy guvernéra Národnej banky a predsedu Najvyššieho úradu pre zásobovanie JUDr Imricha Karvaša (kolega JUDr Martina Mičuru z ilegálneho odboja) a generálneho riaditeľa Cukorspol a.s. Rudolfa Fraštackého (jeho spolupracovník z ilegálneho odboja Alexander Korhauser (Kerney), po 1945 manžel Gizely Ondrejkovičovej šéfky volebného štábu za Demokratickú stranu, dcéry Dr. Aladára I. Ondrejkovičav roku 1941 prešla Kvasnicová továreň Trenčín pod "Družstvo hospodárskych liehovarov" Bratislava. V "Družstve hospodárskych  liehovarov" mal rozhodujúce slovo pri hlasovaní a uplatňovaní ich nariadení na rozdeľovanie štátom regulovaných prídelov liehu výrobcom alkoholických nápojov (v súlade s ich daňovými priznaniami) t.j. aj firme "Herbária" Liška a spol., Trenčín Okresný náčelník v Bratislave Dr Aladár I. Ondrejkovič. Source: aj Fond Krajský súd Prešov, Firemné oddelenie, i. č. 592. B II 272. kr. 53. 49/1942 CzechFolks.com PLUS » Josef Čermák: Dvojice slavných narozenin ;

Le premier ambassadeur slovaque de la République slovaque, dans le royaume bulgare était Dr. Ján Spišiak. Était l\'ambassadeur slovaque, dans le Royaume de Hongrie, à partir de Novembre 1939, il a été chargé de la direction de l\'ambassade slovaque à Sofia. Dans la matinée, le 9 décembre 1939 Envoyé Dr. Ján Spišiak adopté à Sofia le tsar Boris III en personne. qui transmet les informations d\'identification. Attaché militaire slovaque à Budapest et Sofia était le major de infanterie Alojz Androvič (familles liées Ondrejkovič), qui a également été adopté par le tsar bulgare Boris III.

Les événements sociaux dans le Sv du château. Antol tsar bulgare père Ferdinand Coburg-Koháry pendant les années 1939-1944 ont participé à seule Magdaléna Ondrejkovičová (jusqu\'en 1943), mais aussi une Greta Ličková, nageur de TTS Trenčín et ŠAC Banská Štiavnica.

En Septembre 1941, Tuka avec les membres de la Deutsche Partei et HG crucialement impliqués dans l\'élaboration et l\'adoption de règlements gouvernementaux sur le statut juridique des Juifs, qui de facto a redéfini les mesures discriminatoires médiévales. Ils sont, dans la pratique prolongée au-delà réglementation et envers les communautés juives, qui, en 1943, la Cour administrative suprême, sous la supervision d\'une famille par rapport Ondrejkovič JUDr. Martin Mičura décrit comme illégal et invalide. WW

 

Et la deuxième cousin, neveu de Julia Ličko nee Stiglitz Čs.militari étaient membres de l\'aviation en France puis au Royaume-Uni in Cholmondeley (dans la guerre entre 1939-45) en service dans la RAF Bomber Command - Ing Bernad (Bartholomew, Berco) Büchler, né Považská Bystrica, (fils du frère, la mère et les frères et sœurs Julia Ličko Ján Büchler) mécanicien au sol dans la Royal Air Force de réserve des bénévoles (ancien volontaire dans la guerre civile espagnole). 

Aviator sergent aspirant Jozef Politzer est photographié troisième de la gauche un soldat parle président du gouvernement tchécoslovaque en exil à Londres Dr. Edward Beneš. (Camp militaire de Cholmondeley in England 26/08/1941). Tiré de son livre l\'auteur a envoyé son cousin, M. Stephen Clement. 

Jozef Politzer, sergent aspirant * née 17.04.1913 à Považská Bystrica - Degrés, n ° 787875 Sergent, 311 Escadron, à bord de l\'opérateur -. WOP shooter / AG, la Royal Air Force Volunteer Reserve 04/11/1942 This † / R / Lieutenant Retour du raid de nuit sur Essen avec Welington KX - 2, 28836, à l\'incendie allemande gravement endommagés. L\'avion s\'est écrasé sur un vol retour de l\'équipage sont morts dans les flammes de votre machine. A été enterré dans le cimetière militaire de Bergen - op - Zoom (Pays-Bas), 31 - A - 11                    

Politzer Maximilien, skipper né. * 22/08/1919 Koryčany, le sergent n ° 787 688 138 Squadron, pilote de la Royal Air Force des volontaires de réserve. † 10.03.1942 RTN. / R /-colonel Il est mort dans un accident en flammes Whitley Mk.V. avions, Z9125 après son décollage de l\'aéroport à la nuit Stradishall vol opérationnel. Dans le même temps tuant les trois membres d\'équipage. A été incinéré dans le crématorium dans Cembridge le 14/03/1942. Ash est à la fois après la guerre transférée à la Tchécoslovaquie. Les deux boîtes sont maintenant stockées dans le hall des guerriers tombés au Monument national au-dessus de Vítkov à Prague.       

138 e Escadron de la RAF Armstrong-Whitworth Whitley Mk.V. British twen moteur moyennes bombardier.

Par la voie de cette grâce Grande Britanic embassy diplomatiques en Slovaquie pour quelques informations sur le RAF sergent Jozef Politzer.                   

Greta Lederer née Ličko ancien champion de la République slovaque et le vainqueur de plusieurs championnats internationaux dans les disciplines de la natation dans les années 1940-44. Le 18/09/1942 voyagé aux sports européens de la jeunesse à Milan. S\'est tenue 21-28.09.1942. Il a été suivi par 15 nations. Slovaquie étaient 40 participants, dont 8 nageurn et les 9 nageurs. Les années de guerre également s\'engager dans la vie sociale comme un athlète célèbre. Après le collège, elle a travaillé à la Banque du Commerce de la Slovaquie à Banská Štiavnica et comme Apollo, qui était le superviseur direct du conducteur Dr. Braxatoris. Il a été largement soutenue cercles démocratiquement orientés (au profit de qui était porteur d\'un courrier secret, dans leurs voyages aux compétitions à l\'étranger) et les athlètes slovaques les plus célèbres. Sa brillante carrière sportive a été étroitement surveillée par les journaux et hebdomadaires, puis dans le début du film. Après 1946, un journaliste et éditeur de succès à Budapest (Uj Sans Frontières). Né à Trencin. Père Ján Ličko II., Un homme d\'affaires, sa mère (Julie) Júlia Stiglitz Ličková, compositeur de musique. Sa sœur, Alžbeta, Alice, et son frère Robert. Son fiancé et son mari plus tard (1946)                

Lajos Lederer

JUDr. Fritz Lederer (Friedrich Franz Lederer) est diplômé de la Faculté de Droit de l\'Université Comenius à Bratislava, le service militaire effectué en tant que joueur de tennis de table connue dans la section militaire de concurrents OAP Bratislava en 1943-1944 ans (a partir de cette famille ont également venu Lederer Ignaz Freiherr RK Feldmarschalleutnant 88e 144e bis in den Jahren promotion de 1813 à 1816 afin Miliitary Maria Theresia).

Le 10/12/1939 du tennis de table fédération slovaque (clubs Assemblée générale slovaque à Bratislava in Café Metropol). En tant que président SSTZ a été élu Gejza Azor, le capitaine fédéral est devenu Dr. Lederer. En 1940, il a été admis à ľ ITTF SSTZ. 

Le joueur le plus réussi de PTE était Fritz Lederer, qui est devenu le champion slovaque en 1943 en double (Garde Homeland, 1943). En 1944, ils sont devenus le champion slovaque en simple Ursznyicková de MTE et Ursznyicková des femmes dans le mélange avec Lederer (Gardista, 1945). Dans cette période, le service militaire Lederer Section concurrents militaires (Slovenská Pravda, 1943). 

En rupture année en 1943, a eu lieu à Bratislava Championnat international slovaque de tennis de table à Reduta.  

JUDr. Fritz Lederer, après la guerre, il s´installe à la Hongrie, où il est devenu ľ un des journalistes les plus respectés hongrois et des diplomates. (Oi Ataché était à Prague depuis 1947, rédacteur en chef de ľ ATM, l\'ambassadeur à Rabat puis à Paris). Enfants: Kate Lederer et diplomate au Canada Daniel Lederer. Lorsque sa mère était gravement malade Greta immédiatement retourné à Budapest afin de prendre soin d\'elle.  

Petits athlètes d\'argent badges section militaire

Ličková Antónia dr., Le juge à Prievidza. Elle est née en Dechtice. Elle a étudié à Bratislava. Elle a travaillé à la Direction générale des finances Bratislava en 1931 et a rejoint la magistrature en Ban.Bystrici. Elle a travaillé à Trnava et à partir de 1935 à Prievidza. Elle a été membre de l\'unité des femmes juges une formation universitaire et désintéressé bienfaisance syndicale des travailleurs locaux.

Ličko Július, commissaire de messages politiques à Prievidza. Né en Meretice année 1893. Il a étudié à Prešov, Ves et à Košice. Vice-chef de district, Bureau de district adjoint. Diriger slovaque Matica, Slov.ligue, Okr.osvetového choeur, les soins de la jeunesse et la protection du club de chasse. Il a travaillé à Liptovsky. St. Nicolas, le Vieux Lubovna Ves et Prešov. Dans le 1938-1939 ans a été Julius Ličko Chef de District Spišská Stará Ves.  

TENNIS DE TABLE MASTERS Tchécoslovaquie - SLOVAQUE JOUEURS 1939 - 1945

Année                   Doubles Messieurs                              Doubles Dames

1927
Scher, Fleischmann (Austria)
 
1929
Szabados, Barna (Hung.)
Mednyánská, Síposová (Hung.)
1930
Szabados, Barna (Hung.)
Mednyánská, Séposová (Hung.)
1932
 
 
1933
Hrankovič, Šimboch
(Ymca, ŠK Bratislava)
 
1934
Lénert, Wolf (Rakúsko)
Paulíková, Veselá (PTE Bratislava)
1935
 
 
1936
Váňa, Pivec (Prague)
Loydlová, Mejlonová (Sl.Prešov, Žilina)
1939
Puha, Kováč (MTE Bratislava)
 
1940
Puha, Kováč (MTE Bratislava)
 
1941
Štrebinger, Kollárik
(Piešťany, ŠK Baťovany)
 
 
1942
Tokár, Bořuta (ŠK Ružinov)
Adelsbergerová, Sergovitsová
(SV Dyn.Nobel Bratislava)
1943
Kollárik (il a été lié Ján Ličko), JUDr. Fritz Lederer (OAP Bratislava)
Sergovitsová, Wipplerová
(SV Dyn.Nobel Bratislava)
1944
Marinko, Tokár (ŠK Bratislava)
Sergovitsová, Wipplerová
(SV Dyn.Nobel Bratislava)
1945
Kollárik, Türk
(Šimonovany, Handlová)
 

 

Athlètes d\'argent badges section militaire OAP en 1943

Notes: János Esterházy, député et président du conseil ď établissement bancaire - la première banque ď épargne de Bratislava, à apprendre. al. Bratislava et fondateur du parti politique "Szlovenszkói Magyar Párt" ; compositeur Julia Ličková du genre. Stiglitz (Juliana, Juli) Sarlota (Sali, Charlotte), née Büchler Stiglitz), Valéria (1901-1958) Buckler, Joseph (Büchler) *Považská Bystrica, époux de Tessie (née Rothschild), consacré ... Tessie (Rothschild) Büchler est né en Allemagne le 10 Octobre 1883 ...Descendants of Judel (Yudel) KNOPFLMACHER....

Le rabbin David Oppenheim (né le 18 Décembre 1816, d. 21 Octobre 1876) épousa Johanna Bellak (1825-1889), le rabbin Joachim Heinrich Oppenheim (né le 10 avril 1848, d. 7 Octobre 1917) a épousé Ernestine KAUFMANN, David Ernst Oppenheim (né le 20 avril 1881, décédé le 18 Février 1943) épousa Amalie Pollak (né en 1878) Johanna Oppenheim (né le 29 Octobre 1896, décédé le 4 Juin 1982) a épousé Kunstadt Sandor (n. 9 Septembre 1882, d. 24 Février 1964), Gertrud Kunstadt (n. 5 Novembre 1918) a épousé Joseph B. Büchler 25 août 1912, d. 1994), Thomas Büchler

James Büchler: - Marr: 28 FEB 1819 - Preble Co., OH Décès: - Père: Mère: Épouse: Sarah Sally Lincoln Naissance: ABT 1802 - Ky Décès: - Père: Thomas Jefferson, Lincoln Mère: Martha Gee

En ľ absence de conjoints Premiére lieutenant de Res. Aladár Ondrejkovič et son épouse Elizabeth à Trenčín ont été révélés par les voisins cachant Sarlota Stiglitz neé Buchler dans ľ appartement de sa fille Júlia Ličková à Rázusová à Trenčín. Sarlota Stiglitz neé Buchler résidait à Štefánikova 32 dans la maison de son gendre Jozef Čevela et de la fille Valérie Čevelová neé Stiglitz. Fin octobre 1944, elle a été arrêtée par des soldats du HG, sa fille Júlia et ses enfants, puis déportée au camp de concentration ď Auschwitz via Žilina.

 ... Attention, méritent deux sections, à savoir § 255 et 256, qui dans son contexte original et manque de l\'été appliquées par le Président Tiso. 82 A travers eux, le président pourrait être accordé à chaque citoyen juif dispense totale ou partielle des dispositions du Code. Principalement liés à des juifs baptisés. Le nombre exact des exemptions accordées aujourd\'hui est clair. Les demandes d\'exemption de la déclaration des candidats de soumettre à la décision du bureau du président chef, le Dr Anton Neumann (juste pour son compatriote et ami de son père le Dr Neumann Anton est intervenu personnellement en faveur de Julia Léchez Chambre. Famille Stiglitz...

   

Premiere Lieutenant Aládar Ondrejkovič II. Dr Neumann ne pouvait pas décider qu\'ils ne sont pas expulsés parce qu\'il n\'était pas dans sa juridiction, mais prolonger artificiellement le temps de traitement jusqu\'à ce que l\'armée soviétique est venu en Slovaquie). Le président Jozef Tiso, puis il a décidé à chaque application et de déterminer le montant des prestations à titre officiel. Selon les estimations, il y avait sobres en 1944, a accordé environ 1000, et depuis qu\'elle devrait également s\'appliquer aux membres de la famille, et protéger environ 5.000 personnes. 83 Avant de délivrer le code commence à se répandre sur les mesures contre les Juifs, entre autres ....

Le dernier témoignage de Sarlote Stiglitz neé Buchler a été apporté à Trenčín en mai 1945 par un parent du pauvre Bartolomej Stiglitz Štefi Eisler, tailleur après son retour d\'Auschwitz. Selon son témoignage de janvier 1945, elle était en vie.

Suppression des entreprises Produktiva 02/10/1950 par exemple 14 ans après la mort de Barthélemy Stiglitz. Ce fait est une ancienne Cour populaire à Trencin en 1953 dans une affaire de procès pénal numéro 2 T-399/53 contre Joseph Čevela et Valeria Čevelová nee Stiglitz a intentionnellement omis.

Suppression de la société Stiglitz Bertalan 20 mai 1946, à savoir 10 ans après la mort du propriétaire. Sa fille et héritière Julia Ličková tige. Stiglitz suppression de l\'entreprise de son père n\'a pas été informé et n\'a pas été invité sans délai à la suppression. V Dans sa résolution 13 jan.1948 Trenčín Cour de district de l\'affaire M 155/47 (prononcé mort Charlotte Stiglitz nee Büchler à la demande de la requérante) est trompeur dénommé un marié Bernard Stiglitz. En fait, la veuve depuis 1936. Les records Registres 06.10.1994 Bureau de district de Trenčín déclaré ordre de naissance déclarée morte Sarlota Stiglik né Buchler et le survivant (veuve était de 1936) après Bernard Stiglik. En fait, son défunt mari a appelé Barthélemy Stiglitz.

Après le transfert du 15.01.1947 à Přelouč en Bohême, Captain de tank Aladar II. Ondrejkovič, Adjoint du Commandant du 4e District Militaire à Bratislava, Colonel de tank Jan Malár, 10.03.1947, le juge de la police, le Dr Aladár I. Ondrejkovič également à Trenčín, Stefanikova 32, personnellement, s\'intéresse à la connexion de ce transfert avec le survivant de Sarlote Stiglitz nee Büchler, des tiers intéressés légitimement et injustement, leurs activités contre le Parti démocratique au bénéfice du Parti communiste et leurs liens possibles avec le commandant de l\'une des sections du service de renseignement du ministère de l\'Intérieur à Prague Major Bedřich Pokorný et son agent Valéria Vilinského et comp.

Peinture a été rédigé par Imro Weiner Kráľ, de liées Charlotte Stiglitz genre Büchler et mari d\'Irene Blühová. Certains tableaux peints durant son emprisonnement. Aux frontières avec l\'Allemagne, il a été arrêté. Détention provisoire était de 7 Septembre 1951 à 29 11 1951 En détention, il a été autorisé à peindre -., Il a créé 45 tableaux dont 22 toiles surdimensionnées. Peintures étaient pour la plupart peintes par des instructions détaillées gardes et de la haute prison de policiers à Prague et Bratislava. 

 
 
Ján I. Ličko ? 

En 1946, le prêtre de la confession évangélique ď Augsbourg était le 13. ing. Ľudovít Šlahor, Hurbanova 33. Membres de la présidence de la Confession évangélique de femmes ď Augsbourg. Association à Trenčín: 13. O. Černová, 17. K. Šlahorová, Hurbanova 33.

Podľa nariadenia ministerky výživy č. 236/1949 Zb. z 27. októbra 1949 Družstvo hospodárskych liehovarov, Bratislava, zaniká. Platnosť od 11.11.1949. Účinnosť od 31.08.1949. Ministerka výživy nariaďuje podľa § 11, ods. 1 zákona zo dňa 2. decembra 1948, č. 278 Sb., o Ústredí pre hospodárenie s pôdohospodárskymi výrobkami. 

Zápotocký v. r.       Ing. Jankovcová v. r. 

Joseph Buckler (Büchler) Birthdate: 18. Február 1879, Birthplace: Považská Bystrica, Trenčiansky kraj, Slovakia. Death: 26. Február 1954 (75) New York, NY, USA. Najbližší príbuzní: Syn týchto osôb: Leopold Büchler a Rosa ("Rosi") Büchler. Manžel tejto osoby: Tessie Rothschild. Otec týchto ľudí: Private. Brat týchto osôb: Jacob Büchler; Herman Buchler; Fani Büchler; Sarah Schneider (Büchler); David Büchler a 10 ďalších (-ích). 

(3) Lieutenant colonel de cavallerie Georges Barazer de Lannurien commandant 1er Régiment Etranger de Cavalerie de 1961-1962 ľ Algérie ;  

Le 1er septembre 1970 le traducteur et journaliste Pavel Ličko, dont le nom s\'appelait en Tchécoslovaquie et dans le monde sous le nom ď Alexandre Soljenitsyne depuis le printemps 1967, a été arrêté. Son article sur Soljenitsyne est devenu ľ article le plus cité de la revue "Vie culturelle" dans le monde.   

Slovenský vojenský ataché v Berlíne do septembra 1944, následne vo vojenskom zajatí v Nemecku colonel GS Alojz Ballay *25.02.1905 Považská Bystrica †23.02.1982 Bratislava, pére Anton Ballay, mére Berta Ballayová neé Kolárik ; 

Ancien rédacteur en chef, Alexander Bachnár a déclaré que le journaliste le profil informés en Slovaquie, Juraj Fuchs. Accidentelle familier, ce natif bien connu de Trenčín, un ancien chef du personnel électoral du Parti démocrate en 1946 informés oi ľ auteur en 1999, ľ éditeur et traducteur Pavel Ličko a été la première dans le monde qui secrètement le transport des preuves de camps de travail forcé en URSS et les manuscrits ď Alexandre Soljenitsyne auteur, L\'Archipel du Goulag "(L\'Archipel du Goulag) à la longue l\'Ouest avant la 1968e était Pavel Licko en 1954, entre autres, directeur de la publication du «socialisme mondial».

(C\'est ici le 09/12/2006 première fois publiquement publiés depuis 1968).                                             

Miroslav Ličko a été conseiller auprès du président U. S. A. (Jimmy Carter). Selon les informations fournies par ľ auteur ď émigrés politiques au Canada depuis les années cinquante M. Smolnický étaient des célébrités qui ont assisté à Miroslav Ličko pour ses voyages à partir des États-Unis au Canada Alexander Kerney et Rudolf Fraštacký.

Le chœur de l\'église de ľ église évangélique de la confession ď Augsbourg en Slovaquie a été commémoré à 9h00 le 5 mars 2017 lors des principaux services de Dieu dans ľ église Holy Trinity à Prešov. la mémoire des martyrs et exécutés. Dans ľ église Holy Trinity, après le service de Dieu, les croyants de la crypte ont commémoré quatre exécutés en 1687. Les restes de quatre: Andreas Keczer, ľ ancêtre direct de ľ auteur magnat Georgius Radvanszky de Radvány et Sajókaza, Ján Bertók et Gabriel Pálašty ont été trouvés lors de la réparation de ľ église de Svinná en 1930. Préservé et conservé dans un cercueil en cuivre. Les croyants se sont arrêtés en prière au mémorial où les martyrs ont été lus. Outre ľ invitation aux services divins et ľ arrêt au cercueil et au mémorial, les Présoviens ont assisté à 17 heures à la salle du bureau épiscopal du district oriental de ľ ECAV en Slovaquie (Collège évangélique) sur un thème: "Abattoir de Prešov et Réforme à Prešov".

Dans le cadre du 500e anniversaire de la Réforme, les croyants ont commémoré l\'église Holy Trinity à Presov (11 juin 2017 - 370 ans), ľ ouverture du Collège évangélique (15 octobre 2017 - 350 ans) et le monument de la Réforme (31 octobre 2017 - 500 ans). Les ressources: Mgr. Ján Bakalár II. 

Notes:  (1) Eszter Ivanka bola stará matka Anny Ondrejkovičovej rod. Sandor de Szlavnicza ; (2) Starý otec Alžbety Ondrejkovičovej rod. Ličkovej ; SMS Kaiser Karl VI, SMS Budapest, SMS Habsburg, SMS Novara, SMS Prinz Eugen, SMS Viribus Unitis ; (4) Nitriansky biskup ThDr. Karol Kmeťko (5) Otec Ervína Kelermana (6) Otec JUDr. Štefana Raisa (7) Otec spolužiaka Alžbety Ondrejkovičovej, ktorý je pochovaný v Jeruzaleme na Olivovej Hore Ľudovít Ličko *03.07.1914, Čadca (SR) †est mort au combat dans la Loire) ; 1083. (820.) Július Pavella ;   

Les ressources: Archives municipales de Trenčín, registraire Trenčín ; Juliana Ličková; Alžbeta Ondrejkovičová, Juraj Fuchs de 1999 ; Le lieutenant-colonel Aladár II. Ondrejkovič ; Dr Aladár I. Ondrejkovič ; Kamila Csúzyová, m. Ing. Janíček, general air Teodor Obuch ; JUDr. Vojtech Novak année 1970 ; JUDr. Eva Rais genre Baxa, l\'école élémentaire du réalisateur Ján Dianovský 1960 ; archive tribunal de district de Trenčín ; Archives tribunal régional de Bratislava SCN ; Stefan Clément, Fritz Lederer 1969 ; année 1967 Marta Hladká, Irena Blühová 1966 ; Alexander Bachnár sources crédibilité année 1999 : Jozef Mudrik NBS ; Marian Tkáč archives NBS ; Olga Grellová genre Slezáková année 1973 ; Milan Neuschl année 1970, K. Jeu. ; Smolnický année 2001; Milan Brindzík année 1975 ; Ivan Populhár 1995 ; Alice Ličko année 2001, le District Bytča archive, archive du district Považská Bystrica, Trenčín la gestion des terres; archive tribunal de district à Ostrava ; Slovenská Pravda, 1943 Gardista, 1945 ; greffier Žilina Aéronautique troisième année, l\'année 1938-1939 ; Pavol Kučera ; Irene Ciho gen. Rotbauer  ;   Ambassador of Czek republic in Bratislava Rudolf Slánský II ; archevêque Ján Sokol 19.01.2001 Bratislava ; Jan Tuček - Superb - : ThDr. Karol Kmeťko, významný hodnostář římskokatolické církve, jehož papež Pius XII. jmenoval v květnu 1944 osobním arcibiskupem ; 

 

Les vieyx films - Trenčín en 1929 ; Trenčín en 1940 ; ♫ Nessun Dorma ;

 

 

 

 

Ján Ličko II.Terst

Rodina Ličko 1930

aj Valeria Stiglitz

Trenčín, Štefanikova 9

Štefanikova 33, Stiglitz

Bydlisko Štefanikova 33

npor.A.Ondrejkovič

Bratislava, Rím, Budapest 1941-42-43

1.mies.100m kraul 1941-43

priateľ Aladár Ondrrejkovič

dir.Nár.Banky Rublík

Trenčín 1942

Dočkali sa vďaky ??

Trenčín

Štefánikova 33 (9)

z rodiny Stiglitz

A. Ličková

Praha, Rabat, Paris

Velvyslanec Maďar.

Bomber Command

Maxmilán Politzer

Jozef Politzer

138 Squadron RAF

311 Squadron RAF

Valéria Stiglitz in prison of 1952

Trenč.Kukučínova 2

Herbária a firma Produktiva

Stiglitz Bartolomej (Bernard)

Bez pl.nájomného

Trenčín Štefanikova 9 (bývalé č.33)

Bez platby nájomného

Malý register

Matrika Trenčín 1947

Matrika omylom !?

Realit.k.majiteľ Hodálová

Poškodenie pozostalých

Zatajenie smrti v 1936

neohlásil na súd dedičský komisár ?!

až 14 rokov po smrti

Námietky Trenčín

Ráz.Hodž.Prib.Štef.

Etikety firmy Stiglitz

Etikety firmy Stiglitz

90e anniversaire de la natation sportive en Slovaquie

Après Bratislava, où il a été enregistré plus de clubs de natation, car ils sont basés. TPK nageurs Trnava club de natation (Bakucz, Bernhard, Jankovic, Kovarik), PPK Piešťany club de natation (Balážik, Vadrna, Komadel, Žlnayová), ce qui entraîne également à Banska Bystrica (Psotkovci, Uhlir) Trencianske Teplice, Banská Štiavnica (Ballonová, Greta Ličková, Seres, Ujčov) Vrútky (Ruttkay, Sýkora) Trencin (Greta Ličková, Michael Sumichrast, Vlčanský, Clara Cihová Omilyak), Presov. Conditions pour la baignade, en dépit de la mauvaise situation économique s\'est améliorée. En 1934, a ouvert une nouvelle piscine intérieure Eva à Piešťany, sauf dans les cas permis Bratislava organiser le sport la natation en Slovaquie. A Bratislava, la seule piscine couverte, rongés par les teignes Grosling. Baignade dans les nombreux sports clubs deviennent jeune. Dans le cadre de Bratislava en Slovaquie ont été les meilleurs nageurs de clubs SPK en particulier - (Bun, noir, Cinnerová, Freunová, Halušková, poire, Jančina, Jarůšek, Lovyová, Sehring, Straka, Tezner), DSK (Gustl Gebhard, Fritz Manderla) et Bar-Kochba (Abeles, Baderle, Frucht, Heiling, Foldes, MD. Paul Steiner). Occasionnellement, des nageurs de soins de surprises rurales, en particulier à Piestany. Le pays tout entier, sauf pour certains (en particulier Steiner et Freund) nageur slovaque en retard sur les nageurs tchèques principalement des clubs de Prague.

La nageuse TTS Greta Ličková, sa fille cadette Julie Ličková, née à Stiglitz, a déjà été couronnée de succès en natation à Trenčianske Teplice. 

Cette situation a été jusqu\'à la dissolution de la Tchécoslovaquie. Puis, le fractionnement de l\'association de natation dans le tchèque et slovaque. Dans la période 1939 - 1945 (pendant la 2ème guerre mondiale) par la création d\'une Slovaquie indépendante slovaque plavectva diminution de la performance. La montée du fascisme dans les régions du sud de la Slovaquie Košice dans les 1938-39 années ont passé à la Hongrie, les clubs de natation juifs disparu, les nageurs juifs et tchèque et des fonctionnaires a quitté la Slovaquie, slovaque, certains nageurs ont été à l\'avant, ou SNP (for exemple Michael Sumichrast). Le 18/09/1942 athlètes slovaques sont rendus dans les sports européens de la jeunesse à Milan. S\'est tenue 21-28.09.1942. Il a été suivi par 15 nations. Slovaquie étaient 40 participants, dont 8 nageurn et les 9 nageurs. Greta Ličková dans leur discipline a prévalu.

II. Championnat slovaque 3ème et 4 Août 1940 à Trencin piscine municipale a eu lieu avec la participation d\'un grand nombre de nageurs. Juniors talentueux TTS Ličková a flotté sur la m crawl concurrence 100 (5).

III. Championnat Boly slovaque a commencé le samedi 16, Août, 1941 environ 15 heures. nageurs apparition. Racers accueillis chef de SPS ing. Gál. Au nom de la protection de championnat principale bourgmestre Dr. Kováč parlait, Ing. Pecho-Pečner. Le premier voyage inaugural a commencé sur le 100 m nage libre. I, premier voyage inaugural Seres SAC 1: 0,8, 2. Ruderer, II. DSK 1 2 3. Košťál  SPK 1: 05.12, 4. Záhradník, TPK, 5. Šumichrast TTS. II. 200 m brasse. L II, voyage inaugural: 1, Manderla DSK 3: 12.9, 2. Poliak ŠAC 3: 02.15, la troisième Dinka SPK 3: 16,8, 4. Jakubócy TTS. Puppy insérer à 50 m. 100 m moyens gratuits aux femmes-finales. 1. Šandorová DSK 1: 04.28, 2. Ličková TTS, Hrušková, qui a nagé un signe de perdre la finition avec une Ličková (4).

 
 
 
Fermer combattre Bratislava rurale, le 17 Septembre, 1941. L\'autre jour, nous avons apporté à la table nos nageurs 100 m nage libre, 200 m brasse et 100 m symboles. Bien que le titre de champion en natation le nageur des femmes a gagné Bratislava SPK, encore figurer dans le tableau, les cinq premiers noms nageur essentiellement rurale. Cela est particulièrement vrai dans discpline 100 m et 200 m brasse.

Comme le premier dans notre discipline mettre les femmes comparativement suffisamment rare tra 100 m Nage Libre Dames. Dans cette discipline cette année a déjà dépassé trois fois fiche slovaque. Deux fois nageur Ličková de TTS Trenčín et une fois Šándorová de DSK. Même si elle a remporté le championnat temps Šándorova DSK de 1: 28,4 minutes, Ličková amélioré à deux reprises dans un dossier de la ligne, à 1: 28,1 minutes, et au 1: 2 * 8 minutes. 1. Ličková, TTS Trenčín, 1: 23,8 minutes (enregistrement slovaque). 2. Šándorová. DSK Bratislava. 1: 04,28 minutes. J. poire. SPK Bratislava, 1: 32,2 minutes.
 
Le 4 Septembre, 1942. équipe Swim nommé. Italie ira à 15 nageurs et nageurs. Après la mise hors service des championnats qui étaient ce dimanche à Piestany spa kupalište EVA, a été nommé piscines l\'équipe qui nous représentent sur les Jeux de la Jeunesse européennes internationales, qui sera de 24 à 27 Septembre Les garçons qui vont très certainement nous représenter, sera d\'environ 8, à savoir: chaud (SPK), noir (SPK), Balážik (PPK) Hromec E. (SPK) gles (PPK). Murgas (PPK), Komadel (PPK), Korbel (SPK) et Jančina (SPK). Parmi ceux-ci me borcov le plus d\'espoir pour honorer Miesten chaude à ramper, noir sur la poitrine et le caractère Balážik. Avez bataille décisive a aussi une chance de frapper le 400 m Vol. sp. Gles de PPK Piestany, qui nous représentent à Bratislava contre la Croatie (production combinée de chaleur et nager dans une course de relais et d\'atteindre de meilleurs temps que le Dr Kovarik et Tezner, t J. 1:.! 06.4)

 
Les joyaux de nos filles ne savent pas quoi que ce soit sûr, mais ne disposent pas de telles certainement forte concurrence que les garçons. Après dimanche, ont été nommés nageurs suivants: Rafková (SPK), Ličková (SAC), Ujčová (SAC). Žlnayová (PPK), Gyamiathyová (HM Nitra) et Urbanovičová (SPK). Ici aussi, nos filles ont atteint le meilleur, surtout Ličková et Žlnayová. Disciplines pour les garçons sont: 100 m nage libre, 100m dos, 200m brasse, 400 m nage libre et relais 4x100m apôsob libre. Les filles nagent dans les disciplines suivantes: 200 m brasse, 100 m dos, 100 m nage libre et limiter ou 4X100 m nage libre. (6).

Nous avons une excellente dorastenky nageur. Comparé à l\'année dernière et les Championnats seniors ont eu lieu cette année Dorastenecká. Bratislava, le 23 Juillet, 1943. Il ya deux jours, nous avons apporté des résultats de povovnanie des trois équipes de jeunes précédents championnats de natation. Dorasteniek résultats ne peuvent être comparés et les résultats du championnat de l\'an dernier Senier. Bien que ce soit disproportionné de comparer les résultats avec les résultats dorastenlek personnes âgées, mais comme nous le verrons nos femmes Jeunesse tiendra très bien même dans cette comparaison. Dans deux disciplines sont mieux dorastenky par des femmes.

100 m nage libre: 1942 Ličková (TTS Trenčín) 1: 24.4 1943 Seagulls (SPK) 1: 81 *. 100m dos: 1,642 Hrušovská (SPK) L: S2, lignes. 1 943 Seagulls (SPK) 1: 38.2. 190 m brasse: 1942 Žlnayová (TTS Trenčín 8: 36,8 1943 Holubeková (PTE) 3:. HXIOO 37,5 m relais quatre nages: 1 841 SK 4: 38,0 1943 PTE 4:. 49,4 4X100 m brasse: 1,942 SPK 7: 01.8, P ti 1943: 7:. 01,7 En plus de ces disciplines dodellly plavkyň- PTE en cas apôtob sans relais 4x100m très bon temps de 6: 21,8, 00 * vykasujs les équipages 01h35,. cinquième
Les nageurs nagent réunion avec la Croatie à Bratislava Tehelne Pole 13.aug.1943. Pour nos femmes commence: le 100m dos -Hrušková (FIPK) et Zelinková (PTE), le 200 m brasse: Žlnayová (PPK), et Rolubeková! (PTE), le 100 m nage libre: Zelinková (PTE) et Ličková (SAC). En relais 4x100m Freestyle Démarre Zelinková, Hejtatamová et Kovácsová (tous les PTE Bratislava), Ličková (SAC). Le relais 4x100 Sur m brasse commence: Žlnayová (PPK), Neumanová (SPK), Urbanovičová (SPK) et Holubekova (PTE) (6)

Clubs de natation étaient les suivants:
 
Section concurrents militaires PAO Deutscher Schwimmklub DSK Bratislava, Slovaquie club de natation SPK Bratislava, hongrois club de PTE PPK Piestany, Trnava TPK, TTS Trencin, ZZ Piestany, Vrútky, SAC Banská Štiavnica. Slovaque Fédération de natation a également organisé ces dernières années, l\'hiver et l\'été Tél. Def. Sport, 1 slovaque Championnat, Ligue de natation et des réunions inter-États avec la Croatie, la Hongrie, le Reich allemand, le Royaume d\'Italie, etc.

Construction de la régulation de la piscine du centre de loisirs militaire pour soldats de front et leurs familles à Železná Studienka en 1944.

Construction d\'une piscine dans le centre de récréation militaire pour les soldats de première ligne et leurs familles lors du programme de formation sur le fer en 1944. Les travaux ont été effectués par la population active NO. 

En 1946, encore une fois sur la base tchécoslovaque natation amateur fédération, qui redevient membre de la FINA. En 1946, les soldes L. Komadel de Piestany un record du monde en 400 m du sein 5:43,8 temps. L\'inclusion de clubs de natation dans JTO Sokol a eu lieu en 1948. Les Jeux olympiques d\'Helsinki en 1952, a pris au large de trois nageur slovaque: Komadel, Bacik de Piestany Skovajsa Vladimir de Bratislava. Komadel terminé le 200 m brasse 8e placer au fil du temps 2:38,8 qui était le meilleur nageur emplacement slovaque aux Jeux olympiques.

Filles de la puis Capt. tank of srvise Aladár Ondrejkovič couru pour le sport club de natation Slavia UK Bratislava. Tanja a été dans un accident à son club de gym dans le JSS. En 1960, champion junior de la République. La fille cadette Eva a été le premier parmi les écolières en Slovaquie. Les membres du club de natation sportive Slavia UK ont également été camarades de classe de l\'école élémentaire Vazovova 4 Pavel Ondrejkovič, Marian Benkovic et fils de editorin de la publication Pravda Mme Viera Husak - Miller plus tard l\'épouse du Président de la République tchécoslovaque Dr Gustav Husák. Leur entraîneur était un athlète olympique Vlado Skovajsa. Ondrejkovičová petit-fils de Elisabeth (la sœur de Greta Licko) est Michal Ondrejkovič. Dans les années 1998 - 2005 a été consacrée au sport de judo. Il était un membre de la club de Slavia STU à Bratislava, qui est dans la saison 2003/2004 est devenu le premier champion de la Slovaquie Slovaque Union League.

Notes : Klementína ? Ondrejkovič gen. Šumichrastová ;

Ressources: (5) Journal Slovák 9.august 1940 ; (4) Journal Slovák 18.august 1941 ; (6) Journal Gardista 04.09.1942, 24.07.1943, 14.08.1943, krátené ; Robert Ličko ;

 

 

Ján Ličko II.Terst

Rodina Ličko 1930

aj Valeria Stiglitz

Trenčín, Štefanikova 9

Štefanikova 33, Stiglitz

Bydlisko Štefanikova 33

npor.A.Ondrejkovič

Bratislava, Rím, Budapest 1941-42-43

1.mies.100m kraul 1941-43

priateľ Aladár Ondrrejkovič

dir.Nár.Banky Rublík

Trenčín 1942

Dočkali sa vďaky ??

Trenčín

Štefánikova 33 (9)

z rodiny Stiglitz

A. Ličková

Praha, Rabat, Paris

Velvyslanec Maďar.

Bomber Command

Maxmilán Politzer

Jozef Politzer

138 Squadron RAF

311 Squadron RAF

Valéria Stiglitz in prison of 1952

Trenč.Kukučínova 2

Herbária a firma Produktiva

Stiglitz Bartolomej (Bernard)

Bez pl.nájomného

Trenčín Štefanikova 9 (bývalé č.33)

Bez platby nájomného

Mise à jour: 11.02.2024