Administrateur Enseignant Stefan Ondrejkovič (Stephanus Ondrejkovics).

 

                              

Teet dans les années 1918-1945 Trebatice

Administrateur Enseignant *15/02/1882 Dolné Držkovce †1954 à Bratislava. Fils premier-né. Ses parents étaient de district de notaire Stephanus Ondrejkovics et Anna Baronne  Sandor de Szlavnicza. Femme D. Maria Anna Turba. Il est diplômé de l'Gymnase à Nitra. Gauche complété un collège de formation des enseignants en 1902, les apparences: Kolárovice entre 1902-1904, période noire entre 1904 à 1912, année Lednické Rovné dans 1912-1929. Directeur du Théâtre. (SLOVAQUE MEMORIAL ÉDUCATION POUR LE PRÉSIDENT Performing T.G.Masaryk 1937). (Du début du développement de l'éducation physique est crédité à la porte de Václav Braný enseignant local qui a été fondée en 1919 gymnastique dans le village. en Gymnastique formés et Trebatice Aladar II. Ondrejkovič, directeur du fils de l'enseignant) depuis 1929. 

Sous la pression des changements sociaux, des souvenirs oubliés pour toujours, l'auteur revient à ses rêves quand on le regarde dans Spišská kapitula sur la statue des étiquettes de gauche de la Bible. La vieille mère, Maria Turba, lui a dit, en tant que jeune de cinq ans, où se trouve la statue de ce lion et pourquoi sa famille est dans les armoiries. Enfant, elle pensait que c'était juste un conte de fées.

District Notaire Stefan I. Ondrejkovič et Anna Sandor de Szlavnicza des parents dans Dolné Držkovce étaient surpris que leur premier-né, deux ans mon fils n'a pas venir. Ils sont allés avec lui chez le médecin, qui leur a dit que le petit Stefan une jambe cassée, qu'il union mal. Selon lui, il était trop tard pour corriger. Jusque-là, la femme de chambre a avoué que son bébé comme il est tombé. S avait donc une jambe plus courte droit à environ 10 cm. Il a été forcé de porter des chaussures orthopédiques, pourquoi ne pas enrôler l'avant la Première Guerre mondiale différente de ses frères. 

Spectabilis Dominus Tobias Ivanka (otec de JUDr. Milan Ivanka) et Spectabilis Dominus Johanes Ivanka et sa femme Domina Augusta Schnirtz famille apparentée de Ondrejkovič - Sandor.

Célèbre baronne Berta Szlavniczai née Mednyánszky *1823 †1902, dont le mari Louis baron Szlavniczai famille était un enseignant-manager Stefan II. Ondrejkovič après que sa mère Anna Sandor de Szlavnicza. Louis baron Sandor de Szlavnicza *1824 †20.07.1890, Pozsony, 22.07.1890 Pozsony, Kecskekapu temető. Parents de sang enseignant administrateur Stefan II. mais il était pour leurs parents et se baronne Berta. 

V obci Dolné Držkovce bol v rokoch 1900-1918 správca učiteľ Juraj Balažovjech, príbuzný Paulíny, matky Márie Turba, manželky Štefana II. Ondrejkoviča. 

Sur la photo, Institut des enseignants à Levice, dont il sort diplômé en 1902 de Stephen II. Ondrejkovič Après le lycée à Nitra.

Urodzená pani Anna Sandor de Szlavnicza, jej manžel Obvodný notár Stephanus I. Ondrejkovič, Mária Turba, jej manžel správca učiteľ Stefan II. Ondrejkovič, ich malí synčekovia Aladár a Stefan a najmladší súrodenci správcu učiteľa.

La village Čierna Lehota, du village dans lequel il a travaillé de 1904 à 1912 entre les enseignants de l'administrateur Štefan II. Ondrejkovič. En Février 1945, que l'unité anti-partisane allemand abattu cinq hommes. Les autres 86 hommes arrêtés en vertu de la loi martiale dans le bâtiment de l'école à Trencin. Au printemps de 1945, ils ont visité Premiere lieutenant de automobil. en réserve Aladár II. Ondrejkovič dans son appartement à Trencin en Štefánikova 33 fiduciaire enseignant, maire et curé de la paroisse des délais noires de l'aide pour compatriotes, comme le fils d'un ancien administrateur professeur de Čierna Lehota. Après ľ intervention du Premére lieutenant voiture A. Ondrejkovič à Bratislava avec le Dr Anton Neumann connu son père ont été libérés.

Učiteľka a nadaná literátka Elena Ivánková, rod. Kutlíková, sa narodila v Trnave r. 1871. Jej otec bol významný člen ECAV advokát Vendelín Kutlík, matkou Božena rod. Hodžová, dcéra ECAV farára Michala Milana Hodžu v Liptovskom Mikuláši. Vyštudovala učiteľský ústav v Bratislave. Do roku 1918 nemohla z dôvodu panslavizmu otca vyučovať na štátnych školách. V roku 1904 sa vydala za príbuzného Anny Ondrejkovič rod. Sandor de Szlavnicza advokáta JUDr. Milana Ivánku de Draskócz et Jordánföld, bol v rokoch 1918 - 1919 referent pre otázky štátnej správy na Ministerstve s plnou mocou pre správu Slovenska a v rokoch 1919-1922 generálnym dozorcom ECAV.   

Aladár II. Editka, Tibor et Magdalena, professeur d'administrateur des enfants Stefan II. Ondrejkovič et son épouse Marrie Turba enseignants dans la cour de l'école au Čierna Lehota district Púchov. Brick la première catégorie, qui est aussi le travail des étudiants sur terrain de l'école a été attribuée à l'école élémentaire et l'école folklorique dans le village de Ministère de l'Education de la Tchécoslovaquie. 

Noble fils de Mme Anna Sandor de Slavnicza et du district notaire Stephen I. Ondrejkovics enseignant administrateur Seigneur Stefan II. Ondrejkovič avec ses collègues et ses élèves avant l'école dans Lednické Rovné.

Revolučné národné zhromaždenie v Prahe zákonom z 10. decembra 1918 ustanovilo ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska, na čele ktorého bol MUDr. Vavro Šrobár. Zákon (č.64) obsahoval prechodné ustanovenia a vymedzil právomoc ministerstva. Vládnym nariadením boli menovaní referenti - poradci pre odbory štátnej správy: Dr. M. Ivanka (príbuzný rodiny Sandor) pre administráciu, Anton Štefánek pre školstvo, Dr. L. Medvecký pre financie, F. Houdek, pre veci vojenské, Dr. J. Hálek pre zdravotníctvo, Dr. M. Bella pre železnice a pošty, Dr. P. Blaho pre zemedelstvo, J. Šimkovič pre cirkevné veci ev. a miesto pre cirkevné veci r. k. bolo neskôr obsadené Karolom Antonom Medveckým (priateľ Gejzu Turbu, brata Márie Ondrejkovičovej rod. Turba).

Comes à Košice était ď Octobre 1919 à Août 1920 Dr Pavol Fábry, un associé et ami de la famille Ondrejkovič, avec qui son neveu Anton a également rencontré. 

Pierres tombales de District notaire Stefan I. Ondrejkovič et sa mère dans la loi une noble dame Marrie Sandor de Szlavnicza fille Marko en Veľké Bielice.

Zoznam žiakov Čs. štátneho vyššieho reálneho gymnázia "Ľudovíta Štúra" v Trenčíne za školský rok 1921-22. V ňom sú uvedení žiaci 1.a triedy Ružena Martinová, narodená v Budapešti (Trenčín),... Ladislav Kellermann, Trenčín,...Helena Gáťová, Trenčín ...a žiak 1.b triedy Oldrich Ondrejkovič narodený v Čiernej Lehote  (Lednické Rovné). Pedagogický personál gymnázia svojvolne účelovo zmenil krstné meno Aladára II. Ondrejkoviča na Oldrich. Jeho bezdetní (resp. tí ktorí mali iba dcéry) rodinní príslušníci s vysokým spoločenským postavením v trenčianskej a nitrianskej župe ktorými bol určený ako budúca hlava rodu proti tomu namietali. 

Pravdepodobne už na gymnáziu si budúca pani sudkyňa osvojila svojvoľnú účelovú manipuláciu s krstnými menami a priezviskami, škandál si určite pamätala, bezdetný strýko Aladára II. Ondrejkoviča bol v tom čase Jeho Excelencia minister s plnou mocou pre Správu Slovenska JUDr. Martin Mičura a ďalší jeho strýko bol Jeho Excelencia nitriansky biskup ThDr. Karol Kmeťko. Perillustris Dominus Dr. Aladár I. Ondrejkovič bol v inkriminovanom období Hlavný slúžny vo Veľkých Topolčanoch, maturoval v roku 1908 práve na gymnáziu v Trenčíne.

Oncle professeur ď administrateur des enfants Stephan II Ondrejkovič le père et son fils Plénipotentiaire de ministre pour la Slovaquie Dr Martin Mičura dans son bureau à Bratislava. Régulièrement avant Lednické Rovné, Trebatice et Piešťany affiches électorales ď Élections législatives en faveur du Parti II'S Mičura populaire tchécoslovaque Aladár II et Tibor, les fils de Stephan II. Ondrejkovič.

Dôkazy: Štvrtá správa Čs. štátneho vyššieho reálneho gymnázia "Ľudovíta Štúra" v Trenčíne za školský rok 1921-1922, strany 10 a 11. V nej sú uveďení aj na str. 11, 12 ako žiaci II. triedy Reis Štefan (redaktor "Rádio Moskva" 1939-1945 a minister spravodlivosti 1950-53), Žliechov. (Trenčianske Teplice) a Jozef Tiso (riaditeľ Kavasnicovej továrne v Trenčíne), Trenčín, na str 13 žiak IV. triedy Kočiš Oldřich (Aladár Kočiš, šéfredaktor, minister a generálny tajomník HSĽS), Trenčín, na str. 13 žiak VI. triedy Brtko Ludevít, Lipt. Sv. Mikuláš, (Trenčín). Podľa strany č. 4 triedny profesor Aladára II. Ondrejkoviča bol Vladimír Němec, X., Ch, P, učil Ch, v tr. IV, V, VI, P v l.a, I.b, V, VII, Cs. v I.b, 20 h., v II. polr. tiež Z v III, 22 h., triedny v I.b, správca sb. Čh, dozor pri hrách.

Brtko, Ľudovít, mestský účtovník, manžel právničky a sudkyne JUDr. Ruženy Brtkovej rodenej Martinyovej (dcéra dlhoročného riaditeľa nemocnice MUDr. Martinyho), bývali v jej rodnom dome (postavený 1914) na Piaristickej ulici .......

Dr. Ružena Martiny-Brtková bola študentkou Čs. štátneho reálneho gymnázia v Trenčíne v čase, keď tam študoval aj pplk. tank Aladár II. Ondrejkovič. Maturovala v r. 1929. Na PF UK v Bratislave promovala 30.03.1936 (skúšobným komisárom pre odbor Občianskeho práva a súdneho poriadku v komisii pre štátne skúšky právovedecké bol JUDr. Martin Mičura). Dňa 27.06.1936 nastúpila do advokátskej Dr. Jozefa Mončeka v Trenčíne. Už po necelom mesiaci bola vymenovaná za právnu aspirantku na Krajský súd v Trenčíne. Zdroj: Archív UK, fond: PraF UK všeobecné.

La contribution financière à la collection de SU pour la construction du monument de Rizner en 1924 a également été contribué par Štefan Ondrejkovič. Source: Journal "Trenčianske noviny" du 12.10.1924 page 3.

Fils de l'administrateur du professeur Stefan II. Ondrejkovič et professeur Maria Turba, le petit-fils d'un notaire Stefan I. Ondrejkovič et Anna Sandor de Slavnicza, Aladár II. Ondrejkovič gagnants dans les compétitions sportives dans Lednické Rovné en 1925. 

Administrateur-enseignant Stefan Ondrejkovič durant son séjour à l'égalité dans les années 1912-1929 a contribué à Lednice l'église de Saint-Michel (l'administrateur de l'école pour apprendre verriers suivante). 

Lors du choix du site est pris en compte pour approcher le bâtiment ancienne église d'égalité. La première pierre a été installé sur 03.06.1926, en présence d'un membre de la famille, le ministre Dr Martin Mičura. 

Lednické Rovné en 1926, lorsque administrator et l’enseignant Stephan II Ondrejkovič et son épouse, ľ enseignante Mária Turba, y travaillèrent à la Folk School et à la School of Education. L'un de ses élèves fut par la suite le sergent de Royal Air Rorce Anton Vanko.

En 1928, Ján Drobný est devenu le premier président de la République slovaque. Son secrétaire personnel a été nommé Dr. Anton Neumann de Púchov. Il était le fils de l'administrateur local de l'école populaire catholique de Púchov, le recteur Karol Neumann, qui, après un accord préalable avec Stephan II Ondrejkovič, a envoyé une partie de ses élèves à son école d'apprenti à Lednické Rovné.

Chynoriany gens úč.comp. Banquecréé en 1884 par la conception autrichienne. "Reiffeisen". En 1928, en plus d'autres membres de son conseil d'administration le Dr Juraj Ondrejička. Dr. Július Sandor, Juraj Marko (petite institution financière avec une portée régionale, le marché pourrait agir en concurrence avec les maisons des grandes banques que si le soutien aux entreprises du système local et l'emploi NPR. Alors que le prêt reçu que des affaires dont il construit des maisons et acheté les briques d'un autre client de la banque briques produites. Ils n'ont souvent pas recevoir de l'argent, à l'adresse de crédit banque mutualiste. adhérence aux fonctionnaires les règles de surveiller étroitement la banque directement dans des entreprises qui pourraient utiliser les fonds empruntés auprès des banques à d'autres fins et tout transfert de leur mauvaise gestion de la banque).

V roku 1928 sa stal prvým prezidentom Slovenskej krajiny Ján Drobný. Za jeho osobného tajomníka bol vymenovaný Dr. Anton Neumannn z Púchova.

Trebatice en 1918 - 1945. Le 28 Octobre 1918 Comité national tchèque à Prague, une loi sur la création de séparer ľ Etat tchèque et slovaque. Le 30 Octobre souscrit à la déclaration du Conseil National Slovaque, qui a voté à Martin "Déclaration de la nation slovaque», dont la Slovaquie a rejoint l'Etat tchéco-slovaque. Ses signataires étaient également Dr. Martin Mičura et ThDr. Karol Kmetko, rapports de professeur d'administrateur Stefan II. Ondrejkovič.

Depuis 1920, la municipalité agit en vertu de l'Trebatice nom. En 1921 avait 1001 habitants et 153 maisons. La principale occupation des habitants appartenaient à l'agriculture. En 1922, les statuts de l'association viennent catholique slovaque jeunes. Association d'activité exposées dans plus de 40 ans. Pour les couches pauvres de la population étaient attrayants partis politiques de l'agenda social. Parmi ces membres du Parti social-démocrate. A partir de 1920, vient à atteindre ses Trebatice permis. Entre 1926 - 1927 dans le village a été transféré à la réforme agraire. En 1929, l'Etat a commencé à la crise manifeste. Re-démarré le processus d'émigration de la Slovaquie. De Trebatice à la fois le robot marchant environ 150 habitants.Les sociétés religieuses existaient dans le village de Saint-Association. Vojtech (Adalbert origine), basé à Trnava en 1870. En 1930, le prêtre a été Žilinčan du réalisateur Vojtech entre les membres et les résidents ont été Trebatický: Francis Bartko, Margita Buchlov Gaspar Buchel, Anna Cíbiková, Joseph pluviers, John Celina, Jean-Marie Dohnanec Galbavá, Anna Gaulois, Gono Mucha, Anna Hadnigová, Katarina Hadvigová, John Hesko, Josef Holec, Thomas Hornak, Vojtech Hornak, Elizabeth Hrčová, Peter grumeaux Stefánia Jančovičová, Francis Jankech, Apollon Jankechová, Gaľpar Kollar, John Smith, Catherine Krepopová, Jan Kubik, John Cook, Rafael Labuda, Stefan Linden, Katarina liqueurs, Elizabeth Macháčová, Stephen Machac, Peter Masar, Marie Matúšová, John Micko, Elizabeth Minárechová, John Moravanský, Stephen Moravcik, Gaspar Ondačka, Jozef Ondrejka ml., Palkechová Elisabeth, Joseph Palkech, John POLCAN, Gaspar Radosinske, Imrich Sedlak, Veronika Straková, Joseph échevelée, Katarina Ťefanková, Joseph Stefanek Tonkovičová Anna, John Tonkovic, Urba Gaspar, Gaspar Valko, Jozef Valo, Michal Vanco Vatra Anton, Michael Zazou (depuis 1930), Katarina Gonová, M. Minarik et Gaspar Rajčák.

En 1930 le village comptait 1108 habitants et 197 maisons. En cette même année s'élevait Michal Stefanka boulangerie. Le village a joué théâtres, qui répété par des enseignants locaux. Célébrations organisées: par exemple, l'anniversaire de la Tchécoslovaquie célébrations de la paix, les célébrations de naissance T. G. Masaryk ou cérémonies commémoratives au Général M. R. Stefanik.

Des activités sportives peuvent être mentionnés football, qui est Trebatice joué depuis 1929. En 1930, les footballeurs acheté la balle d'origine. Football joué sur le «James» en gare, construit plus tard un cours de "Hlinníkoch". Les organisateurs du football dans le village appartenait à partir de 1931 Elder Devan Stephen (président), Stephen Devan Jr., échevelée Michal, Michal Hornak Joseph pluviers, Joseph Stefanka et al. Le nouveau cours a déjà joué en 1932, la Challenge Cup matches. Des réunions ont été jouer à l'extérieur du village. Trebatice football en direct de 70 ans et ce sport est plus populaire dans le village.

Pour la période 1922-1945 afin de maintenir de nombreux documents. Ils sont comme les budgets et les comptes définitifs de l'Trebatice village (26 livres), les minutes du comité scolaire, livres, actes, etc fichiers. Chronique du village est dirigé depuis 1933. Chroniqueur du village administrateur Stephen enseignante Ondrejkovič, originaire de la partie inférieure Držkoviec.

En 1931, a été élu maire Tonkovic Louis, devenu son adjoint, Michael Jankech, trésorier Stephen Stefanka. Le bureau municipal ont été mis en place trois conseil: financier, structurel et auxiliaire. Notaire - notaires du district Krakovany vécu en - était Stephen barbeau.

Les administrateurs scolaires achetés pour l'étape de l'école, qui est progressivement rembourser. En l'an 1931 Trebatická la jeunesse a couru quatre représentations. Cendrillon jeu a très bien joué dans le théâtre à Spa Piestany. (Gestionnaire de théâtre organisés enseignante Ondrejkovič Stephen et son épouse Mary Turba professeur, joué par leurs enfants, surtout après un étudiant du Conservatoire, Magda Ondrejkovičová à Bratislava. L'arrivée du service militaire après avoir été diplômé de l'Académie d'affaires à Nitra a été professeur assistant de l'école dans leur Trebatice Aladar Ondrejkovič fils.

Après une Seconde Guerre mondiale, est devenu commandant des pompiers de William urbain. Quand l'église depuis 1927, elle a travaillé fanfare. En 1932, brûlé dans le village quatre granges. La taille de l'incendie, affirme que le fait que les pompiers ont assisté à la Krakovany, Garde, Piestany, Trnava et le saule. En 1934, incendiée en briqueterie municipal, le feu était le maître de la maison en briques. En 1939, la station brûlés dans les granges d'autres.

En 1932, transférée à ľ école du paysage, planté ď arbres et de fleurs. Entre 1923 - 1929 a été ľ administrateur de ľ école de ľ enseignant Josef Valášek. Entre 1929 - 1938 a été ľ administrateur de ľ école de ľ enseignant Stefan Ondrejkovič. En 1945, ľ école a changé de mains ď enseignants, par exemple: Olga Hatalová, Anna Koštiaľová, Viktor Hornáth, Miroslav Podhorsky, Etele hélium, Jolana Oslanská, Daniel Valériane, Bozena Vinklerová, Mária Scekláčová, Miroslav Matusek, Cenek Bednar, Frantisek Chovan, Anna Chovanová , Jolana Nováková, Francis fiches Marhita Laffová, Anna Sedlakova, Irena Sváteková, Paštinská Elisabeth, Jean Piacek et Olga Urbanova.

Antal Neorgády, peintre et illustrateur né dans le village de Basse-yeoman Držkovce jour * 09.06.1861. Il est décédé le 19/12/1942 Alag Hongrie. Dolné Držkovce en 1935, construit par le célèbre architecte Milan Michal Harminc Eglise catholique romaine de Cyril and Method.

En 1933 a été établi Trebatice école Folk économique, est devenu un gestionnaire Stefan Ondrejkovič. L'école enseigne Cenek Bednar et Jolana Doe. Costumes et le folklore sont ce que les immigrants et Piešťany Trebatice visiteurs. A Pâques, en 1934, est arrivé à Trebatice invités exotiques de l'Inde, le maharaja de Hyderabad avec son entourage, en collaboration avec Louis et Imrich hiver. Dans la chronique municipale de l'événement, a déclaré: «brass band odprevádzala hôte dans la maison, où l'acte" Šibačky "Maharaja obtenu šibák, qui retourne dans les plaies des filles. En Inde, où le seigneur d'une mouche ou de ne pas s'asseoir. Et personne ne le permettent pas. Cependant Trebatice succombé au charme de nos filles indiennes ružolícich Maharaja complètement. "Maharajah Trebatický club de football a fait don du drapeau, puis a visité une exposition d'art folklorique et la broderie.             Trebatice parmi les villages de la région de Piestany riche en expressions de la culture populaire. De la variante de base de l'habillement Piestany de distinguer début Trebatice 20e siècle. Les vêtements sont tinier broderie, l'ornementation et les différentes couleurs primaires - jaune, orange et rouge a été ajouté bleu, violet, vert et fil métallique. Riches broderies et de dentelle aux fuseaux est allé Trebatický femmes vendues à Piestany.

Pour la production de vêtements a été utilisé toile de chanvre. Articles d'habillement ont été richement brodés manches. Plus tard, le plan populaire, qui a été utilisé pour des tabliers. En hiver, portez des blouses blanches richement brodées. De l'armoire les vêtements des hommes folkloriques disparu du placard plutôt que de femmes. Les hommes portaient une chemise de chanvre, la porte large et brodé à l'avant des pantalons súkenné. Parmi les style distinctif des femmes dans la prise de vue appartenait cheveux Trebatice sur le tapis - "grgulu". les femmes portaient à tête. Il ya encore des traditions annuelles, qui sont régies par le calendrier. Ce sont des habitudes telles que Saint-Nicolas (6 Décembre), Lucie Jour (Décembre 13) Noël (Décembre 24), Stephen (Décembre 26), Carnaval, Pâques, Pentecôte et les autres. Sont associés à la battre, vinšovaním, chants et d'amusement.

D'un point de vue linguistique Trebatice appartiennent à la zone dans laquelle ils disent dialecte Považský. En 1938, a été élu maire John Jankech, devenu son agent Peter Jankech, trésorier John Kollar. Ratios premier Tchécoslovaquie, ainsi que les événements politiques extérieurs en 1938 a conduit à la signature de l'accord de Munich. En Slovaquie, le 6 Octobre déclaré l'autonomie. En Trebatice devrait appuyer un parti politique - Parti populaire slovaque de Hlinka. Le 28 Octobre a été approuvée par la structure de la Garde Hlinka. En Trebatice il est devenu commandant J. Chovanec. Le village est consacré à la culture, en 1938, a joué cinq spectacles, tenue d'un chiffon et de divertissement. Acheté radio, divers jeux de société et les magazines collectés.

Après la sentence arbitrale de Vienne (Novembre 2, 1938) événements ont eu l'élan. C'était un voyage qui a mené à la déclaration d'un Etat indépendant de la République slovaque le 14 Mars 1939. Général chroniqueur de l'événement nous avons laissé l'entrée suivante: "14 Mars, de napnutosťou attendant le résultat du parlement slovaque. A propos de l'après-midi 2.hod venu des nouvelles de la déclaration d'un Etat indépendant. A propos de cet événement historique, a parlé aux citoyens locaux et HG commandant J. Chovan.

Les relations sociales sont également exposées negatíne entre slovaques Etat indépendant. Il y avait du travail pour le travail est allé en Allemagne. Cette relation a changé dans l'électrification du village suggéré. Les lignes électriques ont été étirés vers le village. Compté qu'il en coûterait environ 80.000 couronnes. Le village a commencé avec la construction de la culture. Ancien Maison municipale (jusqu'en 1913) c'est l'école a été vendue aux enchères et acheté le terrain. Construction du centre culturel devrait coûter 180 000 couronnes.

En 1940 le village comptait 1105 habitants. En termes confessionnels, le village en 1100 les catholiques romains et protestants a. 5 v Le village a été fondé l'organisation de jeunesse Hlinka. Le président du parti populiste, dans le village était John Jankech. L'électrification du village a aidé le bureau régional et du district de Piestany. Moulin général a été mis en location pour 11 000 couronnes. Plus tard, le village a acheté le moulin de Paul pour les 197 000 couronnes Mosny. L'argent a été utilisé pour la construction de la culture. Il y avait coopérative alimentaire nouveau basé, qui comptait 220 membres, en faveur de l'enseignant engagement pris antérieurement de longue date et de l'administrateur Stephen Ondrejkovič.

En 1941 le village comptait 1138 habitants. En termes confessionnels, le village en 1133 les catholiques romains et protestants a. 5 v L'école d'Etat a été renommé Roman Catholic Elementary School. Alimentation coopérative a 205 membres, la capitale de 30.000 couronnes et son président était Joseph Dohnanec. Le chiffre d'affaires d'équipe était de 20 à 40.000 couronnes. Le 21 Juin a été introduit l'électricité au village. La consécration solennelle du transformateur de «tirer» a été également assisté par peignoir Kallay. Village d'électrification a contribué 80 000 dcouronnes.

Culturelle (c'est à dire, Maison municipale) a été mis en 25ème Trebatice utilisation maja 1942e A propos de cet événement a été rapporté dans la presse contemporaine. son dévouement fait d. p. Mgr. V. Žilinčan. Ordination était assisté par un membre de F. Bosnak et chef de district le Dr Porubský. Mot de passe "dans chaque centre communautaire du village." Conseil municipal a été dissous et le commissaire du gouvernement nommé par l'ancien maire John Jankech. L'école a été mis en place de la quatrième classe. Il ya encore des théâtres jouées, des projections de films et de conférences et poriadali Académie.

Le village est dans la file d'attente de transition n'est pas joué combat majeur. Au cours de l'armée allemande en retraite tomba en combattant, cinq soldats soviétiques. Le 4 Avril 1945 dans la matinée entrés dans le village des soldats de l'Armée Rouge. Guerre des événements dans le village d'aujourd'hui commémoré par une plaque sur un bâtiment consacré à la mairie (1974) tombé paticipité de SNP Karol Jankech.

En 1938, le bâtiment a été administrateur de l'école normale Stefan Ondrejkovič II préalablement logé dans le plus grand MS manœuvres. armade dragon escadron son fils. Lietn. cav. Aladár Ondrejkovič II dragon régiment de 11 " KC R II ". 

Trebatice au Moyen Age ....dans le mémorial livre Trebatice village, qui a débuté en 1933 pour écrire un enseignant local et chroniqueur Stephen Ondrejkovič sont donné deux interprétations du nom du village. Le nom apparemment son origine du nom de chevron, qui est appelé Trebatický et ici, il s'installe avec sa famille, ou l'expression «doit se récuser" en liaison avec un garde, qui, apparemment, est allé aux gardes Trebatičania voisins...

M. Stefan Ondrejkovič administrateurs scolaires de l'Etat dans Trebatice depuis 1929, Juillet 1, 1933 est devenu le premier chroniqueur de notre communauté.

L'administrateur de l'école a repris après que Joseph Valasek, l'école était à cette troaclase temps.

En 1930, entré les enseignants des écoles Daniel valériane, Bozena Vinkerová Mária Šteklácová, Miloslav Matousek. Le personnel enseignant, dirigée par sa vie culturelle administrateur principal dans le village. Organiser des conférences, des réunions, des célébrations d'anniversaire. Les écoles avec des élèves répété une pièce de théâtre "Noël 2 orphelins", Daniel a joué du théâtre de marionnettes Kozlík 3.
En 1931, il a acheté un administrateur de l'école pour l'étape de l'école, avoir payé sur les bénéfices du théâtre. Cette année, répété quatre théâtres et deux tonnelles. Les plus réussies ont été «piatimužíkov en captivité» et «Cendrillon» avec lequel il a fait à Piešťany ainsi. Ce spectacle a été répété avec Stefan et son fils Ondrejkovič "Com. Aladár Ondrejkovič érudit."
Année 1932 - Le personnel enseignant continuent organisant des conférences, des jeux de rôle, et les théâtres. Bozena Vinklerová enseignant a été transféré à anthères, au lieu de l'enseignant est venu Miloslav Matousek.
Administrateur de l'école avait pour régler la cour de l'école a été planté 20 arbres fruitiers, les jardins de fleurs.
Année 1933 - Tous les trois classes ont été au pèlerinage national au monticule Bradlo Stefanik. Enfin, cette année réussi à répéter mariage Trebatický avec toutes les traditions, les chants, recnovankami. Il a démontré à Piešťany que le stade, une expédition dirigée par un administrateur de l'école avec son fils.
La performance a eu un grand succès, elle aussi diffusée à Radio slovaque. 16 juillet 1933 a parlé avec lui dans Trencianske Teplice dans des festivals Pribina Nitra. Engagé dans presque 50 personnes, le tout dans Trebatický beaux costumes, ils ont joué de la musique bandleader Adamčík (violon, cymbalum, clarinette).
En 1934, il rejoint l'école en place Miloslav Matousek enseignante Bednar Cenek, l'endroit a pris Jolana Šteklácová Mary Doe.
Administrateur de l'école cette année pour l'école Trebatice picorer »du folk», qui deviennent aussi un gestionnaire, mais il a appris à Cenek Bednar, qui avait bien sûr economique à Košice (plus d'informations à ce sujet pour savoir).
Cette année a connu une Trebatice grand événement - le village indien a visité le Maharajah, qui est guéri à Piešťany. Accueillis par le maire de Tonkovic Ludevít, Stefan Ondrejkovič administrateur de l'école et en anglais et bienvenue "éclaircissements déposé étudier Com. Aladár Ondrejkovič érudit." Parce que la visite a eu lieu au moment de Pâques, a démontré son costume trebatičania Pâques et traditions populaires du printemps, de l'inviter à Trebatický maison. Le maharaja avait un grand succès et cette visite a longtemps été mentionnés.

Peu après cette description, fiches manuscrites de M. Stefan Ondrejkovič fin.

Un autre chroniqueur écrit à l'année 1937 et 1938, rappelle que le 1 Septembre, 1938 du service a été transféré vers un autre site administrateur écoles Stefan Ondrejkovič, les administrateurs de Trebatice pour un court laps de temps est devenu Cenek Bednar et une Novembre Chovan François.
Revenant à la vieilles annales de notre village, nous avons commencé à payer plus en 2003 quand nous avons commencé à publier un journal du général miroir Trebatický nom et colonnes régulières de la chronique municipale. M. Stephen dossiers Ondrejkovič pour nous un précieux trésor. Ses paroles se sentent respect, l'amour et la fierté de notre communauté, bien que ce n'était pas natif. Il avait un talent indéniable et l'observateur a pu décrire les événements de telle sorte que vous pouvez facilement les imaginer aujourd'hui. Nous lui avons donné pour ces mots extrêmement reconnaissants et fiers qu'un homme comme il fait partie de notre passé.

Maire Mgr. Juraj Valo

XII. Výročná správa Čs. štátneho vyššieho reálneho gymnázia "Ľudovíta Štúra" v Trenčíne za školský rok 1929-1930, str. 32, I.b 13. Edita Ondrejkovičová Prečin Lehota (Trenčín) str. 32, V.b 36. Pavel Žitňan, Bánovce n./Bebr. str. 38. 

Avant les élections, Aladár II. Ondrejkovič, fils ď un enseignant local engagé en faveur du Parti populaire tchécoslovaque et frère de Tibor, a distribué les tracts électoraux à Lednické Rovné. Après le transfert de leur père à Trebatice et la relocalisation de la famille, ils continuèrent à Trebatice et à Piešťany (à Piešťany était le notaire en chef de leur père, Vojtech Ondrejkovič).

Týždenník "Južné Pohronie" Ročník II. číslo 1. Na núdzovú podporu pre nezamestnaných a nezaopatrených od 17. decembra do 29. decembra 1932 dolu označené ďalšie platby v obnose 13.211 Kč boli uskutočnené. Breuer Jonáš 60.-, vd. Belopotocký Arpádová 14 .- Dubovský Ján 100 .-, Eisler Leopold 100 .-, Jesenský Štefan 200 .-, Ondrejkovičová Mária 195 .-, Wilcsek Salamon 100 .-, ... Darci šľachetného srdca nech prijmú našu úprimnú vďaku. Núdzová komisia. Zdroj: týždenník "Južné Pohronie" zo dňa 1. januára 1933 strana č.3. 

Le 16 juillet 1933, dans les salles de la Maison de la SSSU (Choeur des enseignants slovaques) à Trenčianske Teplice, ont eu lieu les célébrations des douze années de l'association et l'ouverture de la Maison de la SSSU. Un ensemble pour enfants de Trebatice avec un mariage et une aire de jeux pour enfants a été présenté dans le programme culturel, a déclaré Štefan Ondrejkovič. Source: magazine Považské Hlasy du 16 juillet 1933 page 1.

Newspaper Národné niviny Issue: 12.8.1933. Štefan Balažovič (cousine de Marie Ondrejkovič née Turba) a été nommé Bureau provincial (président, le Dr Jozef Országh) à Bratislava pour le nouveau chef de district à Kosice. Prenez bureau avant Noël.

Indien Maharaja village à Hyderabad Trebatice en 1934. Entre la fille et la fille de Magda et Edit, de professeur de ľ administrateur Monsieur.

Conseil municipal à Nitra en 1936. Ťažká, Kulíšek, Šumichrast, troisième à droite à côté de lui canon ThDr. Michal Beňo * 01/02/1880 de la municipalité inestimables de Dolné Držkovce a enseigné à Petit Séminaire où il a assisté Aladar II. Ondrejkovič frère Tibor.

Les diplômés de l'Académie militaire in Hranice sous les parents d'origine sociale. L'armée de ľ Etat tchécoslovaque démocratique, cependant, a pris une part significative des normes professionnelles de l'armée autrichienne K.u.K.  

Les frères et sœurs aspirant de cavalerie Aladár II. Ondrejkovič, Editka marié Vrbacká, Madeleine marié Suchánek et prokurist Tibor Ondrejkovič en 1936. Magda après l'obtention du diplôme en 1940, elle a commencé à réaliser son grand rêve et signé pour étudier à l'Académie de musique et d'art dramatique à Bratislava, qui vient d'être rebaptisé Conservatoire d'Etat. Pendant ses études, elle a travaillé dans le poste slovaque, dont le gestionnaire (un maire Bratislava) était le frère de sa mère et le mari de la sœur, son père, M. Štefan Turba.  

Lance aspirant de cavalerie Aladár II. Ondrejkovič Freiherr Sandor de Szlavnicza dans ŠDJZ (Ecole des officiers de cavalerie en Embuscade) de Pardubice.  

Le 20/06/1931 a réuni provincial président Dr. Jozef Országh la ministre de ľ Éducation de Tchécoslovaque Dr Ivan Dérer célébration de la fondation du théâtre à Trnava. II. Anneaux de chœur du festival slovaque a été leurs activités secondaires (6). Chanteur (ténor) Karol Ondrejkovič se consacre à l'activité amateur, de 1925 à Košice joué dans le drame et ľ opérette. Depuis 1932 a chanté dans les gens de la radio Košice, Prešov et de Bratislava. chansons, airs d'opéras et d'opérettes. Le Théâtre populaire slovaque de Nitra effectué dans des opérettes de Gejza Dusík (Blue Rose, quand il fleurit en mai). En 1936, il a étudié le chant à l'Académie de Musique et de Théâtre à Bratislava (éducateurs E. Engelthaler, Kornhauserová). Magdalena Ondrejkovičová a été accordée à théâtre amateur. Elle a joué avec les fichiers Trebatice dans des pièces de théâtre à Piestany, Nitra (Les célébrations de Pribina), Bratislava et Prague (Cendrillon, Trebatice mariage). Elle est apparue à la radio et à Bratislava et à Prague. Après 1938, elle a étudié à l'Musique et de Théâtre. Académie à Bratislava (pédagogue Martin Gregor), du 7 mai, 1941, sous l'administration de l'Etat rebaptisé Conservatoire ď Etat.

Journal Slovaque Pravda daté du 17/07/1932. Conditions en Jedľové Kostoľany. Troupeau sans berger routes ne sont pas marqués. Farmer, qui a une écurie de environ six têtes de bétail, le propriétaire de la moitié de la superficie des terres est devenu président du Parti communiste de l'endroit et les vierges qui seront émises avant jusqu'à 2-3 neobdarujú les enfants élus illégitime. Quelqu'un pourrait argumenter: parce que le village est un prêtre catholique et sept l'offre d'enseignants de l'Etat. Pastor et les enseignants sont Parti de mičurá. Ceci est typique de Cs. Parti populaire qui prétend être le gardien du catholicisme dans le pays! Certains citoyens voix a été entendue comme la voix qui crie dans le désert. Ce sont trois fleurs mičurá »patriotes». Michael Možáry, les gestionnaires des écoles de l'État (NDLR: les circonstances suggèrent qu'il était l'intercession du Dr Ondrejkovič 1927 à l'école a visité le président T.G.Masaryk et de lui fournir des subventions financières substantielles). Jedľové Kostoľany est švagor de Turay, inspecteur adjoint de l'école et l. mayor pour mičurá dans Zlate Moravce. Dr chef de district Zlaté Moravce. Ondrejkovič "in-law, il est dr. Martin Micura. (NDLR: cela est faux, chefs de district dans Zlate Moravce Dr Aladár Ondrejkovič était en droit Rudolf Micura, notaire de district dans le Dlhé Pole). Trois personnes liées fil de l'amitié. Dr. Ondrejkovič était il ya quelques années et il reste sans * dr * au District notaire à Jedľové Kostoľany. (NDLR: cela ne vaut pas dans le village Jedľové Kostoľany était de district notaire Vojtech Ondrejkovič son frère et son fils District notaire à Dolni Držkovce et Šimonovany) tout avec son Turay »y * à la fin de la signature il effectué en tant que professeur. En tant qu'administrateur. Il rompt avec la maîtresse. Il avait une voiture et maintenant monte une bicyclette. O combien il est quand l'église dans le village de l'école publique! (-KT-).

L'ancien professeur Milan Polák, dont l'élection a été engagée par JUDr Martin Mičura, était en 1936 un député du Conseil régional de Bratislava.

Le Parti national slovaque - l'initiative d'une contribution financière Milan Hodža - a été formé sur les journaux nationaux slovaque l'opposition, l'aile dite Bratislava (J. Paulíny Tóth, professeur de lycée Vladimir Černák, Milan Daxner). Le groupe était en désaccord avec l'alliance avec le parti populaire Hlinka et a rejeté la politique, la provincialité et les méthodes rares de la direction de martin du parti. l'évolution des élections, notamment des litiges avec les populistes des mandats donnés à l'observation de la vérité que « le rôle du Parti national slovaque dans le bloc autonome était le incapable rôle qui a dansé en conséquence comme dans Ruzomberok siffla » .... Source: SOCIETE historiographique POLITIQUE 2009 Page 23. les représentants de la soi-disant Parti national slovaque aile Bratislava étaient socialement et Ondrejkovič de famille relationnellement proche. Mais avec certains d'entre eux, les relations ont été dissoutes quand il était politiquement orienté vers le Parti démocrate.

Maharaja indien à Pieštany. Le 30 juin 1937, le maharaja indien de Bhopal est arrivé à Piešťany avec son escorte comptant plus de 11 personnes: Nawab, Mohamed, Hamidulla Khan Ruler. Arrivé de Londres. Il a 30 ans. Parmi ses compagnons figurent la princesse indienne Roam Bia et les commandants de son garde du corps: le colonel Simpson et le major Abdul Azir. Le maharaja est ľ un des monarques les plus riches de ľ Inde.

L'administration du spa Piešťany est envoyée par des autocars aux clients du spa. En 1938, des médecins de Grande-Britaine et du Royaume de Roumanie visitèrent la ville. Source: Journal "Le Slovaque" du 2 août 1939. Ľ administration du spa de Piešťany envoie les autocars aux clients du spa Trebatice par autocar. En 1938, des médecins de Grande-Bretagne et du Royaume de Roumanie se sont rendus au village. Source: quotidien "Slovák" du 2 août 1939. Les relations entre ľ administration du spa de Piešťany et le village de Trebatice ont été échangées depuis le travail de ľ administrateur du professeur Stefan Ondrejkovič dans le village. Son parent avec procuration pour ľ administration slovaque JUDr. Martin Mičura a publié l'accusation de leur locataire Ludovit Winter, a été détenu pendant plus ď 'un an à ľ instigation du groupe financier de Prague, elle était intéressée par la privatisation de ces spas. M. Ľudovít Winter, en sa qualité ď 'expert en droit hongrois, savait que la station thermale de Piešťany se trouvait sur la propriété de la famille Erdody, à laquelle appartenait la famille Sandor de Szlavnicza, dont l'aîné était l'enseignant Stefan Ondrejkovič. Source: "Souvenirs de Piešťany" Ľudovít Winter. 

 Chronique de village Trebatice de 1929-1962, Administrateur-enseignant Stefan II. Ondrejkovič chroniquer annés 1929-1938 

Il Trebatice à des tâches spécifiques mandatés par ľ État dans le cadre de la mobilisation des forces armées tchécoslovaques le 23 Septembre 1938, il était professeur d'administrateur Štefan II. Ondrejkovič qui est le plus important crédité de la création de l'école populaire dans le village et le tourisme local. Ils l'ont aidé dans les activités sociales de sa famille.

Étudiant à la faculté de droit de PraF de ľ université Comenius de Bratislava durant l'année universitaire 1938/1939, il était nièce de professeur administrator ď Stefan II. Ondrejkovič, Melania Mičurová de Dlhé Pole. Son père était le notaire de district le plus important, Rudolf Mičura. Source: Fonds d'archives du Royaume-Uni: PraF Royaume-Uni Inscription par années individuelles.

Dr. Pavel Fábry bol jeden z prvých, ktorí boli dňa 30. mája 1939 uväznení v koncentračnom tábore pre politicky nespoľahlivé osoby, štátnom väzení Ilava. 

Obec Kátlovce Koloman Mihalovič, správca školy 1927-1949 (od roku 1940, riaditeľ). V rokoch 1802-1820 bol učiteľ v obci Ondrejovce Ferenc Mihalovics, následne v rokoch 1821-1860 bol učiteľom Ferenc Mihalovics mladší.

Le siège suisse pour le développement économique (SHS) à Bratislava Dr Hans Keller a reçu du personnel supplémentaire au printemps de 1940. Le jeune Kunz venait de Zurich et Robert Boetschi, qui avait des contacts avec la Pologne, est arrivé un peu plus tard. Premiére Lieutenant Armée suisse de reserve Dr. Hans Keller, un membre de TerKdo 6, était un invité fréquent de M. František Göndör à Predná Hora et un chasseur assisté par la fille de l'enseignant, Magdaléna Ondrejkovičová.

Freiin Magda Ondrejkovičová et le Administrator teacher Stefan Ondrejkovič 1941 dans les Carpates? Même dans les Carpates, le vice-consul Hans Keller visitait souvent des chasseurs avec lesquels il pouvait facilement régler le problème.  

Fonctionnaire de la Ligue yougoslave-tchécoslovaque, ancien rédacteur en chef de Prague « Lidové noviny » à Belgrade, un collaborateur régulier Revue tchécoslovaque-yougoslave et ancien professeur à Masaryk Grammar School à Backi Petrovac, rédacteur en chef du journal « Slovaque » Andrej Vrbacký mari fille, directeur professeur Stefan Ondrejkovič était en 1941 arrêté dans le camp de verrouillage pour les ennemis de la prison de ľ État slovaque à Ilava.

Editor et translator Andrej Vrbacký, mari de Editka Ondrejkovičová was titulaire du prestigieux centre du PEN yougoslave.

Od roku 1939-1945 udržiaval prokurista fy Thonett Mundus Tibor Ondrejkovič profesionálne obchodné vzťahy s viacerými protektorátnymi firmami. Výrobky vyvážal vagónmi prostredníctvom ČMD (Českomoravské dráhy - nemecky BMB - Bőhmisch-Mährische Bahn). Vo ČMD v Brne na stanici mal dôverné kontakty. 

Un collègue de professeur enseignant Stefan Ondrejkovič, le père du président du bureau présidentiel (ancien secrétaire du président de pays), Karol Neumann, était à Púchov. Le fils ď Anton a enseigné à l'école. Pendant près de 40 ans de travail dans ľ église catholique de Púchov, il a reçu la reconnaissance d’arcipastire de ľ évêque Karol Kmeťko. 

Leaders filiales ROLNÝ arrivés un dimanche à la mi-Août 1941 à Puchov dans le cadre de la construction de ľ usine où ils sont déjà dans la Maison municipale attendu trois chefs de gouvernement: Chef de district Dr. Jozef Trnka, notaire en chef Andrej Šikura et maire/Commissaire du Gouvernement Josef Valentiny (ami de la famille Ondrejkovič). Construction de compétition contre Považská Bystrica a aidé ensuite affirmé le Dr Anton Neumann (Les familles connues Ondrejkovič).  

Frère de Stefan II. Ondrejkovič professeur d'administrateur chef de district de Bratislava Dr. Aladár I. Ondrejkovič Freiherr Sandor de Szlavnicza premier assis troisième à partir de la gauche, juste à côté de lui le peintre Stefan Polkoráb lieutenant-colonel Albin Krosno, prof. V. Černo et Père et Accura. Sur la photo, dans la deuxième rangée de filles debout bonnes Dr. A. Ondrejkovič Kamila élève-enseignant et de l'école Gizele et Mme Elena Buganová. Même après 1939 jusqu'à 1948, de nombreux citoyens persécutés de l'application d'assistance sur de T. G. Masaryk orientée personnalité Dr. Aladar Ondrejkovič, qui en tenant compte également de l'origine familiale conserver influence.

Jeho Eminencia arcibiskup ad personam ThDr. Karol Kmeťko, rodák z Dolných Držkoviec bol príbuzný správcu učiteľa Stefana Ondrejkoviča z oboch manželských strán. Bol dlhoročným spolupracovníkom JUDr. Martina Mičuru a kooperoval najmä so spoločenskou skupinou konštituovanou okolo jeho osoby. Reprezentoval ju aj ďalší rodák z Dolných Držkoviec kanonik ThDr. Michal Beňo a v neposlednom rade aj rozvetvená notárska rodina Ondrejkovič.    

Chanteur, ténor soliste opérette du Slovaque Théâtre populaire de Nitra dans les années 1939-1945 Karol Ondrejkovič. Il est apparu dans des opérettes de Gejza Dusík "Blue rose" et "quand il fleurit de mai" (le Théâtre national slovaque à Bratislava, il a chanté dans des opérettes Blue Rose soliste Belo Turba). Des fichiers de support et le premier archevêque slovaque ThDr. Karol Kmeťko. Président du théâtre coopérative populaire slovaque était Nitra comté Stefan Haššík. Karol Ondrejkovič a également été à l'origine dédiée théâtre amateur, mais en 1925 il a joué dans le drame, l'opérette depuis. 1932 personnes chantant à la radio. chansons, airs d'opéras et d'opérettes. En 1936, il a étudié à l'Académie de musique et d'art dramatique (en 1940 renommé du Conservatoire ď Etat) à Bratislava de E. Ungeltháler et Kornhäuserová.

Au Conservatoire ď Etat de Bratislava a étudié à Madeleine Ondrejkovičová de Martin Gregor également qu'il est donné au théâtre amateur et il a étudié et Magda Lokvencová.

V roku 1943 boli zdržané Gestapom v Brne sprievodkyňe ČMD Anna Seidlerová a Helena Grufiková z dôvodu, že prevážajú ilegálne správy na Slovensko a v pracovnom čase pašujú devízy na Slovensko. S vyšetrovaním boli oboznámené slovenské MF a MV v Bratislave kde správu dostal ako Hlavný radca aj Dr. Karol Reindl, obdržal ju aj Dr. Viktor Pavella. Po 14 dňoch boli obe prepustené.  

À la fin de 1943 et au début de 1944, en plus des consultations politiques et diplomatiques avec les représentants de la vie politique et culturelle et d'autres personnalités slovaques ancien ministre roumain de ľ Education Sadoveanu donné des conférences à Bratislava sur le théâtre roumain.   

Fils d'un notaire à Varsany de district Levice un ami de la famille Micura et Ondrejkovič a également été professeur à ľ Université Comenius et National gouverneur de la Banque Dr. Imrich Karvaš.

Le site ď action estimé aujourd'hui professeur d'administrateur Stefan II. Ondrejkovič. est venu de parents de ľ une des familles les plus respectés non seulement en Slovaquie mais aussi dans l'ancien Empire austro-hongrois. 86 citoyens du Čierna Lehota ont échéances à retenir. Par conséquent, au printemps de 1945, ils se sont tournés de l'aide à ses compatriotes emprisonnés pour son de fils. Premére liutenant aut. en réserve Aladár II. Ondrejkovič dont ils disposent l'exemption à travers les relations sociales de son père et de sa famille. Il lui-même, cependant, menacé d'arrestation pour éviter embarquer sur un appel à la soi-disant. Haššík armée.

V roku 1944 postavila vojenská správa neďaleko Železnej studienky v Bratislave v peknom údolí rekreačné stredisko pre frontových vojakov a ich rodinných príslušníkov. Na jeho zriadení mali okrem ministra obrany generála Ferdinanda Čatloša zásluhu Okresný náčelnik Dr. Aladár Ondrejkovič, Hlavný mešťanosta Dr. Štefan Ravasz, mešťanosta Štefan Turba a Dr. Martin Mičura. Práce vykonával pracovný zbor NO.

Le 16 Juin 1944 à ľ attentat de ľ US Air Force Bratislava 500 kg bombe a frappé le toit ľ une maison ď habitation sur la rue Cs. Armée pas. 46 a battu tous les étages de la maison au sous-sol, où il est resté non explosées. Le siège de la police maison d'en face, cependant, a été complètement détruite. Pourtant, en 1949 il y avait une vraie pagaille avec des boules de ciment (de Kugelbunker) pour un soldat. Il a été considérablement endommagé l'église de Sv. Elizabeth avec le monastère et l'hôpital adjacent. A Saint- Elizabeth était en 1954 par rapport hospitalisé Stefan II. Ondrejkovič par le mariage Valeria Čevela né Stiglitz. Son arrestation pour entrave à l'approvisionnement Trencin avec son mari Joseph Čevela division était la cause de son appartement en action B - Appartements bien qu'il ne connaît pas et ne l'avait jamais vu. Américains B-24 groupes de bombardiers Liberator était de 98 à 47. L'aile de bombardier 15 de l'US Air Force. Ils ont commencé à partir de Lecce base aérienne de la pointe sud de l'Italie. Leur rôle et le rôle des trois autres 47e groupes de bombardiers bombardier aile 15 de ľ US Air Force, a été réalisée à Bratislava raid de bombardement sur les raffineries d'huile minérale, Apollo et cibles militaires.

Depuis 1944, il était dans les troupes d'attaque du 2e front ukrainien libéré le 4 Avril, 1945 Bratislava comprenait deux armée roumaine, 2nd Royal Tank Regiment et Royal Air Force tchécoslovaque (à partir de 30/09/1938 à 15/03/1939 la dernière) et slovaque en temps de guerre allié. 142 "StuG III" de fusils d'assaut Pictured Ausf. F/8 descente allemande (son arme StuK 40 L/48 de calibre 75 mm fournis Skoda Pilsen) à partir du 2e Régiment royal de l'Armée roumaine en Avril 1945 à bureau de Bratislava Faculté doyen, 150m de la résidence de Stefan Ondrejkovič et Maria Ondrejkovičová neé Turba.

Prokurist de Société Thonett Mundus M. Tibor Ondrejkovič était le petit-fils de Mme Anna Sandor de Szlavnicza, fils Gestionnaire M. Stefan Ondrejkovič enseignant et sa femme Maria Turba. Après 1948, aidé par son système politique plus retenu par les interactions sociales persécutés concitoyens.

En 1953, ľ ancien gouverneur de la Banque nationale sous la soi-disant "B-share" Prof. Mgr. Imrich Karvaš évacué avec toute la famille de Bratislava.

Cinq pièces appartement enseignant Administrateur Stephan II. Ondrejkovič au deuxième étage avec quatre fenêtres à droite sur la rue Cs. Armée 46, qui en 1954 a divisé le pays en action B - Appartements provoquant sa mort. Président de la commission qui supervise l'action B - Appartements était Jozef Lietavec.

Actions B Flats 1952-1953. Július Mazanec, ľ agent de sécurité du programme VNU - appartements. Président du Conseil des commissaires a donné forme documents Július Duriš. Service de logement (BO) du programme VNU, Josef Lietavec (Lietavec et colonel de anciens STB (Secret ď État de la sécurité) intrus a été sans y être invité à une conversation privée entre eux qui ont conduit l'auteur et le général Josef Brunovský avec son épouse dans un hôtel du gouvernement dans reception Bôrik. Elle organise régulièrement le Premier ministre Mikuláš Dzurinda en 1998 Bôrik. lord général et impossible de le relier à l'auteur. Ie savait qui était l'auteur d'une démonstration claire de leur main-d'œuvre permanente qui lui est adressée.) nommés par la Commission. Selon la directive a été en outre être divisé en unités Ondrejkovič deux logements Stefan. Excusez - l'utilisation rationnelle de l'espace de logement dans l'action B. L'occupation non autorisée de l'appartement. Eugen Fillo travailleur Čs.rádio Bratislava, un pensionnaire en sa faveur a été ensuite divisée arbitrairement qu'il occupait l'appartement gestionnaire enseignante v v Stephen Ondrejkovič critiques en 1953. Evénement causé directement la mort de l'administrateur enseignant. Village Kátlovce 1927 - 1949 Koloman Mihalovič, administrateur de l'école (depuis 1940, directeur). Dans les années 1802-1820 a été un enseignant dans le village de Ferenc Mihalovics de Ondrejovce, puis dans les années 1821-1860 il a été professeur Ferenc Mihalovics jeunes. Commandant lieutenant nazi Croix de Fer. bummer. Eugen Fillo 1942, c'est seulement correspondre aux noms? Jozef Lietavec est né dans le village de Nedožery. Hors de doute qu'il connaissait personnellement de Bojnice oficiais grund-buch de Division tribunal district de Prievidza connus et archéologue amateur Gejza Turba. Connaissait l'intransigeance de son père, notaire, M. Michael Turbo et que Mme Maria Ondrejkovičová est sa fille et le petit-fils de l'auteur...

Eduard Ondrejkovič leader longs de Studio de production de films Bratislava - Koliba (Une femme de la montagne en 1955, d'Honneur de noble en 1957, La dernière sorcière en 1957).

Remarques: Černák Vladimír, náčelník Slovenského zväzu protileteckej obrany Anna Zvaríková nee Bottova (père de MP, alors notaire à Piešťany Ivan Krasko vrai nom Ján Botto) ;  

Ressources: Jozef Lietavec et colonel de StB a été sans y être invité à une conversation privée entre l'auteur et Jozef Brunovsky général avec son épouse dans un hôtel Bôrik du gouvernement dans recepcion. Elle organise régulièrement le Premier ministre Mikuláš Dzurinda en 1998 Borik. Seigneur général, et impossible de le relier à l'auteur. Tj savoir qui l'auteur était clairement une démonstration de leur force de travail permanente adressée à lui.) ;  Vojtech Zamarovský ; Magazine Naše divadlo 4/1931 /6/ ; Journal Slovenská Pravda de 07.07.1932 ; arcibiskup Ján Sokol 19.01.2001 Bratislava ; Generale JUDr. Anton Rašla  ; Archives DÚ ; Matrika Bratislava-Stare Mesto ; 

♫ Ne dites pas que personne fillette ; Trebatice miroir 1/2010 ;  Visite virtuelle  Lomnica bouclier ; ♫ Štefan Hoza - Une fois de plus je viens à vous ;  ♫ Limbora, limbora - František Zvarík ; Honneur aristocratique www.trebatice.sk Kronika obce Trebatice 1929-1962 ;

 

 

 

Kronika Trebat.

Mohyla na Bradle

Mise à jour: 11.03.2024